Tuen saajalle

Jos Pohjoismainen kulttuurirahasto päättää myöntää projektillenne tukea, saatte sähköpostitse ja Oman sivun kautta tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

Jos Pohjoismainen kulttuurirahasto päättää myöntää projektillenne tukea, saatte sähköpostitse ja Oman sivun kautta tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa apurahan myönnöstä. Maksatuspyyntö lähetetään Oman sivun kautta.

ERITYISEHTOJA?

Apurahaan saattaa liittyä erityisehtoja. Erityisehdot ilmoitetaan tukipäätöksessä, jonka rahasto lähettää sähköpostitse.
Apurahaa ei makseta ennen kuin ehdot ovat täyttyneet. Ehdoissa vaaditut tiedot on lähetettävä sähköisesti Omalta sivulta maksatuspyynnön yhteydessä.

Jos teitä pyydetään toimittamaan päivitetty budjetti, suosittelemme, että hyödynnätte sen laatimisessa rahaston budjetti- ja tilitysmallia. Samaa dokumenttia voidaan myöhemmin täydentää projektin lopputilityksen tekemisen yhteydessä.

MUUTOKSIA PROJEKTIKAUDELLA?

Tärkeää: Koronaviruspandemia vaikuttaa monien projektien aikatauluihin ja toteuttamiseen. Rahasto suhtautuu joustavasti kaikkiin tilanteesta johtuviin projektimuutoksiin. Jos projektisuunnitelmanne muuttuu merkittävästi, voitte liittää maksatuspyynnön yhteyteen kuvauksen muutoksista sekä uuden toteutussuunnitelman tai aikataulun projektille.

Apuraha voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi:

 • pohjoismaisiin osallistujamaihin
 • yhteistyökumppaneihin 
 • projektikauden pituuteen
 • budjettiin

Rahastoon on otettava yhteyttä myös siinä tapauksessa, jos projektivastaava vaihtuu. Etukäteishyväksyntää ei tarvita pienehköihin muutoksiin, jotka koskevat osallistujalistaa, ohjelmaa ja projektikauden sisäistä aikataulua.

Tuki maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä riippuen projektin tyypistä ja pituudesta

1.

TUEN MAKSATUS YHDESSÄ ERÄSSÄ:

 • Kaikki Opstart- ja Globus Opstart -projektit
 • Projektituki, jossa tukisumma on korkeintaan 100 000 dkk tai projektikausi lyhyempi kuin 6 kk
2.

TUEN MAKSATUS KAHDESSA ERÄSSÄ:

 • Projektituki, jos tukisumma on yli 100 000 dkk ja projektikausi on pidempi kuin 6 kk

1. Näin toimii tuen maksatus yhdessä erässä

Maksatuspyyntö

Lähetä maksatuspyyntö Omalta sivulta. Maksatuspyynnössä on ilmoitettava, toteutuuko projekti suunnitellusti. Pyyntöön on liitettävä mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut lisätiedot sekä pankkitodistus. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Rahan siirtyminen voi kestää jopa 10 pankkipäivää.

Projektin toteutus

Toteutatte projektin suunnitelman mukaisesti. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuki on mainittava projektia koskevassa viestinnässä ja esittelyssä.

Projektin päättyminen

Lähetä loppuraportti 3 kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Apurahan ylittäessä 200 000 DKK on mukaan liitettävä tilintarkastajan tarkastuslausuma. Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. 

2. Näin toimii tuen maksatus kahdessa erässä

Maksatuspyyntö

Lähettäkää maksatuspyyntö Omalta sivulta. Maksatuspyynnössä on ilmoitettava, toteutuuko projekti suunnitellusti. Pyyntöön on liitettävä mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut lisätiedot sekä pankkitodistus. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Rahan siirtyminen voi kestää jopa 10 pankkipäivää.

Projektin toteutus

Toteutatte projektin suunnitelman mukaisesti. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuki on mainittava projektia koskevassa viestinnässä ja esittelyssä.

Tuen toinen erä

Apurahan toinen erä maksetaan automaattisesti projektikauden puolivälissä.

Projektin päättyminen

Lähetä loppuraportti 3 kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Apurahan ylittäessä 200 000 DKK on mukaan liitettävä tilintarkastajan tarkastuslausuma. Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. 

Projektin loppuraportti ja tilitys on toimitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksessa ilmoitetusta projektin päättymispäivästä, ellei
rahasto ole hyväksynyt uutta päättymispäivää. 

TILITYS

Tilityksen tulee sisältää seuraavat kohdat:

 • Otsikko: Projektin tilitys:
  Dokumentista on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on projektin lopputilitys eikä budjetti.
 • Budjettitiedot:
  Näytä vierekkäin projektin alkuperäinen tai rahaston viimeksi hyväksymä rahoitussuunnitelma, toteutuneet tilitysluvut ja näiden erotus.
 • Valuutta:
  Kaikki projektiin liittyvät tapahtumat on esitettävä samassa valuutassa. Kaikki Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat jaetaan Tanskan kruunuissa (DKK). Mikäli lopullinen tilitys on muussa valuutassa, on tilityksessä mainittava se valuuttakurssi, jota käytetään Tanskan kruunun ja toisen valuutan välillä.
 • Tulot:
  Sisällytä kaikki budjetoidut ja toteutuneet tulot, ei vain rahaston osuus. Sisällytä kaikki tuen maksatuserät. Muista myös luontaissuoritukset. Opstart-tuissa ei ole vaatimusta muista tuloista – tilitys seuraa budjettiasi.
 • Menot:
  Kaikki menot, myös luontaissuoritukset. Tilityksen lukuja ei saa pyöristää: niiden on vastattava projektin todellisia kuluja.
 • Tulos:
  Liitä mukaan selitys tilityksen tuloksen ollessa yli- tai alijäämäinen. Jos tilitys on ylijäämäinen, otamme teihin yhteyttä koskien rahaston osuuden takaisinmaksua.
 • Päiväys & paikka
 • Projektipäällikön käsin kirjoitettu allekirjoitus ja nimenselvennys

 

Mallipohja tilitykselle

DOKUMENTOINTI JA PISTOKOETARKISTUKSET
 • Pohjoismainen kulttuurirahasto valitsee vuosittain tuensaajia satunnaiseen pistokokeenomaiseen tilintarkastukseen. Rahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat valita projekteja satunnaisesti tilintarkastukseen viiden vuoden ajan loppuraportoinnin jälkeen.
 • Kaikki maksutositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan projektikauden jälkeen.
 • Luontaissuoritus ja vapaaehtoinen työpanos: dokumentoi vapaaehtoistyöhön liittyvät työtunnit ja selvitä mahdollisen vapaan tilankäytön ja työvälineiden yms. käytön rahallinen arvo.
 • Huomioithan, että tositteiden on oltava lukukelpoisia seuraavien viiden vuoden ajan. Skannaa tai kuvaa kuitit ja muut tositteet tarvittaessa.
YLI 200 000 TANSKAN KRUUNUN APURAHOJEN TILINTARKASTUSVAATIMUS

Enintään 200 000 Tanskan kruunun apurahat on vapautettu tilintarkastusvaatimuksesta. Rahasto voi kuitenkin teettää mille tahansa projektille pistokokeenomaisen tilintarkastuksen.

Jos apuraha on yli 200 000 Tanskan kruunua, hyväksytyn tilintarkastajan on tarkastettava ja vahvistettava projektin tilitys.

Projektinne tilintarkastajan tulee lukea rahaston verkkosivuilta löytyvä tilintarkastusohje.

Erillistä tilintarkastusta ei vaadita projekteissa, joissa apurahan saaja on suoraan Pohjoismaiden ministerineuvostolle raportoiva laitos, eikä projekteissa, joissa apurahan saajan tilintarkastuksesta vastaa valtiollinen tilintarkastusvirasto Pohjoismaissa.

TAKAISINPERINTÄVAATIMUS

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia takaisinmaksua myös, mikäli projektinjohtaja ylittää loppuraportin ja (tilintarkastajan vahvistaman) tilityksen toimitusajan.

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. Raportin yhteydessä sinun on myös vahvistettava allekirjoituksellasi, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen.

Tuen maksatusta haetaan Oman sivun kautta. Maksatuspyynnön yhteyteen täytyy liittää pankin myöntämä pankkitodistus (Bank Verification Letter), joka vahvistaa, että dokumentissa mainittu tili kuuluu tuen saajalle.

Pankkitodistuksen myöntää tuen saajan pankki ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • Tilin omistajan nimi, osoite, henkilö- tai organisaatiotunnus
 • Pankin nimi, osoite ja organisaatiotunnus
 • Tilinumero:
  • Tanskalaiset pankkitilit: Rekisteröinti- ja tilinumero IBAN-numeron sijaan
  • Färsaarelaiset pankkitilit: Rekisteröinti- ja tilinumero TAI tilinumero IBAN-muodossa ja BIC/SWIFT-koodi
  • Grönlantilaiset pankkitilit: Tilinumero IBAN-muodossa ja BIC/SWIFT-koodi
  • Muut eurooppalaiset pankkitilit: Tilinumero IBAN-muodossa ja BIC/SWIFT-koodi
  • Euroopan ulkopuoliset pankkitilit: BIC/SWIFT- ja/tai pankkiyhteyskoodi (clearing) ja muu tieto, jonka avulla rahasto/tanskalainen pankki voi suorittaa maksun pankkitilillesi
 • Yhteyshenkilö pankissa mahdollisia yhteydenottoja varten
 • Tieto valuutasta, jossa maksu toivotaan suoritettavan, mikäli pankkisi ei hyväksy maksuja Tanskan kruunuissa
 • Päiväys
 • Kirjeessä on oltava pankin leima tai allekirjoitus
 • Rahasto hyväksyy todistukset seuraavilla kielillä: englanti, ruotsi, tanska, norja
 • Lataa pankkitodistus PDF-muodossa Omalla sivulla


Tämä käytäntö on koskenut kaikkia tuen saajia vuodesta 2020 lähtien.
Rahastolle on toimitettava uusi pankkitodistus, mikäli tuen saajan tilinumero muuttuu tai tuki halutaan maksettavan toiselle pankkitilille.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuki on mainittava projektin viestinnässä ja esittelyissä (esim. verkkosivuilla ja muussa markkinointimateriaalissa). Rahaston logoa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan.

Rahaston voi myös mielellään mainita (@nordiskkulturfond) projekteihin liittyvissä päivityksissä sosiaalisessa mediassa.

Logo on vakiomuotoinen, eikä skaalausta saa muuttaa.

Rahaston logo
Painotuotteisiin:
Nordisk Kulturfond Norden painotiedosto

Verkkoon: 
Nordisk Kulturfond Norden, RGB, JPEG-tiedosto

Globus
Painotuotteisiin:
Globus LOGO black (ai)
Globus LOGO white (ai)

Verkkoon:
Globus LOGO black CMYK (jpg)
Globus LOGO black RGB (jpg)
Globus LOGO black RPG (png)
Globus LOGO white RPG (png)

Globus Opstart
Painotuotteisiin:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

Verkkoon:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)Puls
Painotuotteisiin:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

Verkkoon:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)

Jos sinut hyväksytään jatkamaan Puls-järjestäjänä vuosina 2020-2021, saat sähköpostitse tiedon tuen suuruudesta ja ehdoista. Alla on kuvattu, kuinka haet tuen maksatusta ja kuinka noudatat Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukea koskevia sääntöjä.

Tulet toimimaan Puls-järjestäjänä loppuvuodesta 2020 heinäkuuhun 2021 saakka.

TUEN MAKSATUS

Tuki voidaan maksaa heti, kun olet saanut ilmoituksen päätöksestämme. Maksatusta haetaan Oma sivun kautta. Sinun on vahvistettava, että projekti etenee hakemuksen mukaisesti.

Sinun tulee myös toimittaa kaikki tarvittava lisämateriaali, jos tukipäätös perustuu erityisiin ehtoihin.

Lopuksi täytät pankkitietosi lomakkeeseen ja liität vaadittavan pankkitodistuksen (Bank Verification Letter).

Käsittelyaika on noin 10 arkipäivää.

ERITYISEHDOT

Sinun tulee markkinoida ja mainita aktiivisesti Puls-ohjelma osana viestintää.

Sinun on osallistuttava vuosittaiseen Puls-verkoston kokoukseen. Valitettavasti emme pysty totetuttamaan suunniteltua tapaamista Reykjavikissa marraskuussa 2020. Tapaaminen on siirretty marraskuulle 2021.

Sinun täytyy aktiivisesti pitää huolta siitä, että rahastolla on päivitetty tieto Puls-ohjelmaan liittyvästä esitystoiminnasta.

Sinun on toimitettava vuosittain raportti ja tilitys Puls-toimintaan liittyen.

MUUTOKSET PROJEKTISSA

Merkittävien muutosten ilmaantuessa tulee sinun hakea rahaston hyväksyntä muuttuneeseen ohjelmaan.

Voit muuttaa enintään kolmasosan hakemuksessa olleesta esitysohjelmasta ilman Pohjoismaisen kulttuurirahaston hyväksyntää sillä ehdolla, että ohjelma täyttää edelleen Puls-ohjelman kriteerit.

Sinun tulee myös ottaa yhteyttä rahastoon, jos siirrät virallisen vastuun projektista jollekin muulle osapuolelle tai jos projektipäällikkö vaihdetaan.

Jos Puls-tukea käytetään muihin kuin hakemuksessa kuvattuihin aktiviteetteihin, rahasto voi vähentää tuen määrää tai vaatia, että koko summa maksetaan takaisin.

Loppuraportointi ja tilitys
Kun Puls-projektisi on saatu päätökseen, sinun on toimitettava loppuraportti ja tilitys myönnetystä tuesta. Raportti on lähetettävä Oman sivun kautta viimeistään 3 kuukautta projektin päättymisen jälkeen.

TILITYS

Oman sivun kautta täytettävän tilityksen luvut tulee esittää Tanskan kruunuissa.

Tilityksestä pitää selkeästi ilmetä projektin kaikki tulot ja menot. Tilityksen lukuja ei saa pyöristää. Niiden on vastattava projektin todellisia kuluja, jotka on voitava todentaa liitteillä.

Tilityksen tulee olla projektipäällikön allekirjoittama.

Kaikki Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat jaetaan Tanskan kruunuissa (DKK). Mikäli lopullinen tilitys ei ole tehty tanskankruunuissa, tulee tilityksessä mainita se valuuttakurssi, jota käytetään tanskankruunun ja toisen valuutan välillä.

YLIJÄÄMÄ

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta. Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Rahaston ei tarvitse vaatia ylijäämän takaisinmaksua, jos vähintään 50-prosentin osarahoitus on toteutunut Puls-projektissa.

YLI 200 000 TANSKAN KRUUNUN APURAHOJEN TILINTARKASTUSVAATIMUS

Jos Puls-apuraha on yli 200 000 Tanskan kruunua, hyväksytyn tilintarkastajan on tarkastettava ja vahvistettava projektin tilitys.

Projektin tilintarkastajan tulee lukea rahaston verkkosivuilta löytyvä tilintarkastusohje.

MUISTA SÄILYTTÄÄ KIRJANPITO

Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat enintään viiden vuoden ajan tilityksen tekemisestä vaatia nähtäväkseen kirjanpidon tositteita. Kaikki tositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan tilityksen teon jälkeen.

PULS-TUEN EHDOT

Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on oikeus vaatia tuen takaisinmaksua milloin vain, jos Puls-järjestäjä ei enää täytä Puls-ohjelman kriteerejä. Rahasto voi myös tarvittaessa vaatia takaisinmaksua, jos Puls-konserttiohjelma ei täytä Puls-ohjelman kriteerejä.