Tuen saajalle

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta Opstart- tai Globus Opstart -apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sinun on tehtävä maksatuspyyntö Omalla sivulla, minkä jälkeen koko apuraha maksetaan yhdellä kertaa. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa apurahan myönnöstä.

HUOM! Tiedämme, että koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa monien projektien aikatauluihin ja toteuttamiseen. Rahasto suhtautuu joustavasti kaikkiin tilanteesta johtuviin projektimuutoksiin. Jos projektisuunnitelmanne muuttuu merkittävästi, voitte liittää maksatuspyynnön yhteyteen kuvauksen muutoksista sekä uuden toteutussuunnitelman tai aikataulun projektille.

Oletko saanut tuen myöntämispäätöksen?

Tuen maksatus

Voit lähettää maksatuspyynnön Oman sivun kautta heti kun olet saanut myönteisen päätöksen hakemukseesi. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahojen siirtyminen voi kuitenkin viedä jopa 10 pankkipäivää.

Projektin toteutus

Suoritat projektin antamasi aikataulun mukaisesti. Muistathan ilmoittaa suuremmista muutoksista ja käyttää logoamme kaikessa projektiin liittyvässä viestinnässä.

Projektin päätös

Sinun on lähetettävä Opstart-/Globus Opstart -projektin loppuraportti 3 kk sisällä projektin päättymisestä. Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. 

 

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Opstart-/Globus Opstart -projektin loppuraportti on lähetettävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. Raportin yhteydessä sinun on myös vahvistettava allekirjoituksellasi, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä. 

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Pistokoetarkistukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon Opstart- ja Globus Opstart -tuen saajia pistokoetarkastukseen.

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

1.1.2020 lähtien rahasto ottaa käyttöön yksinkertaistetun maksatusmallin. Uusi maksatuskäytäntö koskee vain uusia tuettuja projektia vuodesta 2020 lähtien. Kaikki projektit, joille tuki on myönnetty ennen vuotta 2020, tulevat seuraamaan aiempaa käytäntöä projektin loppumiseen asti. Lue täältä ohjeet aiemman maksatusmallin mukaisesti.

Tärkeää: Tiedämme, että koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa monien projektien aikatauluihin ja toteuttamiseen. Rahasto suhtautuu joustavasti kaikkiin tilanteesta johtuviin projektimuutoksiin. Jos projektisuunnitelmanne muuttuu merkittävästi, voitte liittää maksatuspyynnön yhteyteen kuvauksen muutoksista sekä uuden toteutussuunnitelman tai aikataulun projektille.

Apuraha enintään 100 000 DKK tai projektin pituus alle 6 kuukautta

Tuen maksatus yhdessä erässä

Lähetä maksatuspyyntö Omalta sivulta. Sinun tulee vahvistaa, että projekti toteutetaan suunnitellusti. Lähetä myös mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut asiakirjat. Muista lähettää pankkitodistus. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Projektin toteutus

Toteutat projektisi suunnitelmien mukaisesti. Pohjoismainen kulttuurirahasto tulee mainita ja rahaston logoa tulee käyttää projektin julkistuksessa ja esittelyssä.

Projektin päätös

Lähetä loppuraportti 3 kuukauden sisällä projektin päättymisestä. Raportista tulee ilmetä erityisesti kokemukset pohjoismaisesta yhteistyöstä. Apurahan ylittäessä 200 000 DKK on mukaan liitettävä tilintarkastajan tarkastuslausuma.

Apuraha yli 100 000 DKK ja projektin pituus yli 6 kuukautta

Tuen ensimmäinen erä

Lähetä maksatuspyyntö Omalta sivulta. Sinun tulee vahvistaa, että projekti toteutetaan suunnitellusti. Lähetä myös mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut asiakirjat. Muista lähettää pankkitodistus. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Projektin toteutus

Toteutat projektisi suunnitelmien mukaisesti. Pohjoismainen kulttuurirahasto tulee mainita ja rahaston logoa tulee käyttää projektin julkistuksessa ja esittelyssä.

Tuen toinen erä

Apurahan toinen erä maksetaan automaattisesti projektikauden puolivälissä.

Projektin päätös

Lähetä loppuraportti 3 kuukauden sisällä projektin päättymisestä. Raportista tulee ilmetä erityisesti kokemukset pohjoismaisesta yhteistyöstä. Apurahan ylittäessä 200 000 DKK on mukaan liitettävä tilintarkastajan tarkastuslausuma.

OHJEET MAKSATUSPYYNTÖJEN SEKÄ LOPPURAPORTIN JA -TILITYKSEN TEKEMISEEN

Projektikauden aikaiset muutokset?
Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston sihteeristön ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi pohjoismaisiin osallistujiin (eli projektin pohjoismaisiin pääyhteistyökumppaneihin) tai projektikauden pituuteen.

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu. Sihteeristön hyväksyntää ei tarvita pienehköihin muutoksiin, jotka koskevat osallistujaluetteloa, aikataulua ja ohjelmaa.

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta. Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Kirjanpito
Tilityksen lukuja ei saa pyöristää. Niiden on vastattava projektin todellisia kuluja, jotka on voitava todentaa liitteillä.

Muista säilyttää kirjanpito
Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat enintään viiden vuoden ajan tilityksen tekemisestä vaatia nähtäväkseen kirjanpidon tositteita. Kaikki tositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan tilityksen teon jälkeen.

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. 

Tämä tarkoittaa, että sinut on nimetty Puls-järjestäjäksi ja olet osa Pohjoismaisen kulttuurirahaston puls-musiikkipanostusta. Voit olla Puls-järjestäja kolme vuotta.

Alta löydät ohjeet maksatuspyyntöjen sekä loppuraportin ja -tilityksen tekemiseen. 

1. Projektin muutokset
Tuki voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvailtuun toimintaan.  

Hakemukseen sisältyneestä ohjelmistosta voidaan muuttaa enintään 1/3 ilman Pohjoismaisen kulttuurirahaston ennakkohyväksyntää, kunhan ohjelmisto täyttää senkin jälkeen Puls-kriteerit. Jos enemmän kuin 1/3 konserteista muuttuu, muutoksiin on saatava rahaston hyväksyntä.

Kaikki ohjelmistomuutokset on lähetettävä osoitteeseen puls@norden.org, jotta rahasto voi dokumentoida Puls-panostuksen konsertit ja artistit. 

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektista virallisesti vastaava taho tai projektinjohtaja vaihtuu.

2. Erityisehdot
Tukeenne liittyy erityisehtoja, jotka ilmenevät myöntämispäätöksestä. Tuen maksatus on mahdollista vasta erityisehtojen täytyttyä.

3. Maksatus
Tuki maksetaan Omalta sivulta tehtävien maksatuspyyntöjen perusteella. Voitte hakea koko summan maksatusta sen jälkeen, kun olette saaneet myöntämispäätöksen ja täyttäneet tuen ehdot. Muistakaa käyttää samaa käyttäjätunnusta kuin hakiessanne. Maksatusta on haettava ennen ensimmäisen konsertin järjestämistä.

Linkki omalle sivulle: https://projekt.nordiskkulturfond.org/

4. Vuosiarvioinnit ja puls-ohjelman jatkuminen
Kun haette tukea uudistetulle musiikkiohjelmistolle vuosiksi 2018 ja 2019, teidän on samalla lyhyesti arvioitava siihenastista Puls-työtänne. Saatte rahastolta jatkolomakkeen kaudelle 2018-2019, joka on toimitettava rahastolle viimeistään 16. huhtikuuta 2018. Raportointi kauden 2017-2018 Puls-konserteista on toimitettava viimeistään 1. lokakuuta 2018. 

5. Välitilitys
Teidän on osana vuotuista Puls-raporttianne toimitettava myös välitilitys Puls-projektistanne rahaston hyväksyttäväksi. 

Jos tilitys ei ole Tanskan kruunuina (DKK), ilmoittakaa valuutta ja käyttämänne valuuttakurssi.

Tilityksessä on oltava projektinjohtajan omakätinen allekirjoitus.

6. Loppuraportointi ja tilitys
Teidän on laadittava Puls-projektinne loputtua loppuraportti ja viimeistä tukierää koskeva tilitys. Ne on lähetettävä Omalta sivulta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymispäivästä.  

Tilitystä koskevat samat valuutta-, kurssi- ja allekirjoitusvaatimukset kuin välitilitystä.

Huom. Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat valita projekteja satunnaisesti tilintarkastukseen viiden vuoden ajan loppuraportoinnin jälkeen. Tilityksen liitteitä on siis säilytettävä viisi vuotta projektikauden päättymisestä.

7. Yli 200 000 Tanskan kruunun vuotuisen tuen tilintarkastusvaatimus

Jos Puls-projektille on myönnetty yli 200 000 Tanskan kruunua vuodessa, hyväksytyn tilintarkastajan on tarkastettava ja vahvistettava projektin tilitys.

Projektinne tilintarkastajan tulee lukea rahaston verkkosivuilta löytyvä tilintarkastusohje.

8. Takaisinperintävaatimus
Jos tuki on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää tukea tai vaatia koko tuen takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia takaisinmaksua myös, mikäli projektinjohtaja ylittää loppuraportin ja (tilintarkastajan vahvistaman) tilityksen toimitusajan. 

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

9. Puls-ohjelman mainitseminen

Kaikkien konserttien sekä niiden julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä Puls-logoa (täältä). Logo löytyy verkkosivuilta, joilla on myös käyttöä koskevat ohjeet.

Kehotamme tuensaajia jakamaan Puls-toiminnastaan tietoa Facebookin Puls-sivulla: https://www.facebook.com/pulsnordiclivemusic/.

Tuen saajan on liitettävä Omalla sivulla lähetettävään maksatuspyyntöön pankista saatu todistus, josta käy ilmi ilmoitetun pankkitilin omistaja. Jos olet toimittanut vahvistuksen rahastolle jo aiemmin, eikä tilinumero sen jälkeen ole muuttunut, ei vahvistusta tarvitse lähettää uudelleen.

Todistus on lähetettävä pdf-tiedostona ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

  • Tilin omistajan nimi, osoite, mahdollinen organisaatiotunnus
  • Tilinumero, sis. IBAN/SWIFT. Jos tuki maksetaan tanskalaiselle pankkitilille, todistuksessa on ilmoitettava rekisteröinti- ja tilinumero IBAN-numeron sijaan.
  • Pankin nimi, osoite ja organisaatiotunnus
  • Yhteyshenkilö mahdollisia yhteydenottoja varten
  • Päiväys
  • Kirjeessä on oltava pankin leima tai allekirjoitus
  • Rahasto hyväksyy todistukset seuraavilla kielillä: englanti, ruotsi, tanska, norja.
  • Tieto valuutasta, jossa maksu toivotaan suoritettavan, mikäli pankkisi ei hyväksy maksuja Tanskan kruunuissa.

Täältä voit ladata standardimallisen vahvistuslomakkeen. Voit joko täyttää sen tai pyytää todistusta suoraan pankistasi.

 

Jos olet saanut Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahan, rahasto tulee mainita projektin julkistuksessa ja esittelyssä. Lisäksi sinun tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää rahaston logoa.

Rahasto on mainittava kaikessa projektin kirjallisessa aineistossa sekä projektin verkkosivuilla ja digitaalisissa tuotannoissa.

Logo on vakiomuotoinen, eikä skaalausta saa muuttaa.

Rahaston logo
Painotuotteisiin:
Nordisk Kulturfond Norden painotiedosto

Verkkoon: 
Nordisk Kulturfond Norden, RGB, JPEG-tiedosto

Globus Opstart
Painotuotteisiin:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

Verkkoon:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)Puls
Painotuotteisiin:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

Verkkoon:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)