Globus

Globus on Pohjoismaisen kulttuurirahaston uusi tukiohjelma 2020-2024, joka tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille uusia mahdollisuuksia hakea tukea Pohjoismaiden ulkopuolisiin projekteihin. Näillä sivuilla voit lukea lisää Globus-hankkeesta. Uutta ohjelmaa testataan muutamien pilottihankkeiden avulla vuosien 2020-2021 aikana. Lisäksi vuosien 2020-2021 aikana on mahdollista hakea Globus Opstart -tukea uusien globaalien ideoiden ja yhteistyön kehittämiseen.

Globuksen myötä kirjoitamme uuden luvun rahaston historiaan

Tarkoituksenamme on kohdata taiteilijat heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin sekä tukea heitä luottamusta ja riskihalukkuutta osoittaen. Näin pohjoismainen yhteistyö saa mahdollisuuden laajeta Pohjoismaita suuremmaksi.

 

Ohjelman myötä haluamme vastata hakijoiden kasvavaan tarpeeseen löytää ja kehittää uusia tapoja toimia epävirallisesti ja asteittain yli rajojen. Globaalilla panostuksellaan rahasto haluaa avartaa pohjoismaiseen taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä näkökulmia.

Uusi lähestymistapa kulttuurin ja taiteen tukemiseen

Toisin kuin rahaston Puls-, Handmade- ja Opstart-tukiohjelmissa, Globuksessa ei vaadita alueellista yhteistyötä. Nyt tuemme projekteja, joita ei ole mahdollista toteuttaa yksin Pohjolassa.

 

Tähtäimessä on projekteja, jotka herättelevät taiteen ja luovuuden keinoin keskustelua nuorten ja uuden sukupolven pohjoismaalaisten kanssa. Projektit voivat auttaa kehittämään julkista tilaa ja rakentamaan uusia yhteisöjä, jotka ylittävät meitä erottavia kieli- ja muita rajoja ja luovat uutta osana yhteistä demokratiaamme.

GLOBAALI VERSUS KANSAINVÄLINEN

Globaali tarkoittaa meille maailman rajatonta ykseyttä.

Kansainvälisyyttä taas hallitsevat kansojen väliset rajat, joten se on globaalia suppeampi käsite. Tämä näkyy sanasta myös kirjaimellisesti: kansain-välinen.


Globaali Lisäämme pohjoismaisen yhteistyön globaalia merkittävyyttä.
Kansainvälinen Osallistumme kansainvälisiin verkostoihin.

Lue lisää

Globus Opstart

Globus-tukiohjelma lanseerataan vuoden 2022 aikana. Vuosien 2020-2021 aikana on mahdollista hakea Globus Opstart -tukea uusien globaalien ideoiden ja yhteistyön muotojen kehittämiseen.

Lue tarkemmin täältä

Pilottiprojektit

Uutta ohjelmaa testataan ensimmäisenä vuonna muutamien pilottihankkeiden avulla. Niistä saatavat käytännön kokemukset auttavat tekemään tukiohjelmasta entistä avoimemman ja moniulotteisemman.

 

Kaikkien pilottihankkeiden tavoitteena on käydä vuoropuhelua uuden sukupolven taiteilijoiden, instituutioiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa, jotta heidän äänensä kirkastuisivat. Pilottihankkeissa tehdään yhteistyötä useiden pohjoismaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa, jotka auttavat laajentamaan rahoituspohjaa ja lisäämään ohjelman pitkävaikutteisuutta.

 

Selvitämme yhdessä nuoria kykyjä edustavien organisaatioiden kanssa sitä, miten lahjakkaat nuoret taiteilijat voisivat toteuttaa globaaliin yhteistyöhön perustuvia unelmaprojektejaan.

 

Vahvistamme keskustelua Pohjolan taide- ja kulttuurialasta ja luomme uuden, kriittistä ajattelua edistävän kansainvälisen verkoston, jonka tarkoituksena on tasoittaa nuorten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden tietä globaaleilla markkinoilla.

 

Toteutamme lisäksi katutason demokratiaprojekteja ja tutkimme sitä, miten taiteilijaliikkuvuutta voitaisiin helpottaa kehittyneen Pohjolan ja sellaisten maailman alueiden välillä, joilla ei ole vastaavia edellytyksiä. Tässä yhteydessä vahvistamme yhdessä Unescon kanssa vuoropuhelua, joka koskee kulttuuristen ilmaisukeinojen monimuotoisuutta ja kulttuuripolitiikan erilaisia rooleja. Tämä on mielestämme keskeinen osa työtä, jossa raivataan tietä Pohjolassa ja sen ulkopuolella tehtävälle globaalille kulttuuriyhteistyölle.

Päivämäärät ja vastausajat

Globus Opstart -haku on vuonna 2021 auki seuraavasti:

 

1. helmikuuta - 11. kesäkuuta

9. elokuuta - 5. joulukuuta

 

Globus Opstart-haku on vuonna 2022 auki seuraavasti:

 • 11. tammikuuta - 11. kesäkuuta
 • 9. elokuuta - 30. marraskuuta

 

Päätöksistä ilmoitetaan 20 työpäivän kuluessa. 

Jätä hakemus Omalla sivulla

Globus Opstart

Globus Opstart on ensimmäinen askel kohti vuoden 2022 aikana avattavaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston laajaa Globus-tukiohjelmaa. Globus Opstart tukee yhteistyössä tapahtuvaa lupaavien projekti-ideoiden kehittelyä. Globus Opstart -ohjelman myötä haluamme tutkia taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisen globaalin yhteistyön toteutumista ja kehittämistä Pohjoismaiden ja muun maailman välillä.

 

Globus Opstart -projektisi

Kannustamme hakijoita ajattelemaan uudella tavalla niin projektin idean ja teeman, kuin verkostoitumisen ja yhteistyön suhteen. Kannustamme hakijoita myös tutkimaan ja kehittämään selkeitä rakenteita ja projektin organisoinnin tapoja, jotka tulevaisuudessa edesauttavat pitkäjänteisten ja kestävien suhteiden ja verkostojen rakentamista osana globaaleja yhteistyöprojekteja.

 

Projektin toiminta voi keskittyä niin globaaliin etelään kuin globaaliin pohjoiseen. Projektit voivat sisältää fyysisiä tapaamisia tai erilaisten digitaalisten alustojen avulla toteutettavaa yhteistyötä.

 

Projekteilla on oltava selkeä yhteys taide- ja kulttuurialaan. Pohjoismainen kulttuurirahasto ei rahoita hankkeita, jotka keskittyvät ensisijaisesti esimerkiksi liiketoiminnan tai teknologian kehittämiseen, sosiaalialaan, journalistiikkaan ja yhteiskuntatieteisiin.

Hakemusten arviointi:

 • Tuen saamisen edellytyksenä on, että projektiin osallistuu Pohjoismaiden ulkopuolella toimivia taiteilijoita tai kulttuurialan toimijoita, jotka ovat sitoutuneet projektiin. Projektilla on oltava kytkös Pohjoismaihin, mutta sen toteuttaminen ei ole mahdollista pelkästään Pohjoismaissa.
 • Tarkastelemme, kuinka projektissa ajatellaan uudella tavalla niin idean ja teeman, kuin verkostojen luomisen ja yhteistyön kehittämisen suhteen.

Koska kyseessä on varsinaisen Globus-ohjelman edeltäjä, rahasto arvioi projektia myös suhteessa muihin Globus Opstart -projekteihin.

Käytännön tietoa

 • Globus Opstart -tuen käsittelyaika on 20 työpäivää, eikä projektia saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Valitkaa siis vain päivät, jotka ovat vähintään 20 työpäivän päässä hakupäivästä. Globus Opstart -projektin tulee päättyä vuoden kuluessa aloituspäivästä.
 • Projektille voi hakea tukea korkeintaan 50 000 Tanskan kruunun verran. Enintään 80% (kuitenkin korkeintaan 30 000 DKK) haetusta summasta voidaan käyttää palkkioihin.
 • Tukeen ei liity vaatimusta osarahoituksesta, mutta projektilla on oltava selkeä suunnitelma apurahan käyttämiselle. Budjetin on oltava yksityiskohtainen, sisältäen esimerkiksi matkakulut, matkustajien määrän, mahdolliset viisumikustannukset ja materiaalit, joita projektin toteuttamiseen tarvitaan.
 • Projektiin osallistuvien tekijöiden välinen yhteistyö tulee ilmetä budjetista.
 • Koska Globus Opstart toimii osana Pohjoismaisen kulttuurirahaston globaalin ohjelman kehittämistä, on tärkeää, että projektit jakavat kokemuksiaan ja tietämystään rahastolle projektin aikana.
 • Jos Globus Opstart -hakemuksesi on hylätty, voit kehittää projektia ja hakea sille tukea vielä kerran.
Jätä hakemus Omalla sivulla

Ehdot ja raportointi

Osana Globus-ohjelman kehittämistä

Koska Globus Opstart toimii osana Pohjoismaisen kulttuurirahaston globaalin ohjelman kehittämistä, toivomme, että hakijat voivat jakaa kokemuksiaan ja tietämystään rahastolle. Tämä voi koskea mm. projektin ideaa ja sisältöä. Globus Opstart -ohjelman myötä haluamme tutkia taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisen globaalin yhteistyön toteutumista ja kehittämistä Pohjoismaiden ja muun maailman välillä.

 

Voitte ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai Oman sivun kautta.

Lue lisää

Hakemuksen ehdot

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

 

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia. 

 

Rahasto vastaanottaa vain sähköisen hakulomakkeen kautta lähetettyjä hakemuksia. Globus Opstart -hakemus täytetään Omalla sivulla. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

 

Rahaston myöntämä tuki voi olla suuruudeltaan myös pienempi kuin hakemuksessa pyydetty tukisumma.

Lue lisää

Hyväksyttyjen hakemusten ehdot

Lue loppuraportin tekemisestä ja miten toimit, jos projektissasi tapahtuu muutoksia.

 

Muutokset projektissa:

Apuraha voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi:

 • osallistujamaihin
 • yhteistyökumppaneihin
 • projektikauden pituuteen

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu.

 

Apurahan maksaminen:

Voit lähettää maksatuspyynnön Oman sivun kautta heti kun olet saanut myönteisen päätöksen hakemukseesi. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahojen siirtyminen voi kuitenkin viedä jopa 10 pankkipäivää. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston mainitseminen hankkeen tukijana:

Projektin mahdollisen julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä Pohjoismaisen kulttuurirahaston logoa sekä Globus Opstart -logoa. Voit ladata logot rahaston verkkosivulta täällä.

 

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Globus Opstart -projektin loppuraportti on lähetettävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportti täytetään ja lähetetään Oman sivun kautta. Lomakkeessa sinun on myös vahvistettava, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä.

 

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

 

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

 

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

 

Pistokoetarkastukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon käynnistystuen saajia pistokoetarkastukseen.

Lue lisää