Globus

Globus on Pohjoismaisen kulttuurirahaston temaattinen tukiohjelma 2020-2024, joka tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille uusia mahdollisuuksia hakea tukea Pohjoismaiden ulkopuolisiin projekteihin. Näillä sivuilla voit lukea lisää Globus-hankkeesta. Vuosien 2022-2023 aikana Globus koostuu Globus Opstart -osaohjelmasta, kumppanuusprojekteista globaalien toimijoiden kanssa ja uudesta tukimuodosta, joka julkaistaan kevään 2022 aikana.

Globuksen myötä kirjoitamme uuden luvun rahaston historiaan

Tarkoituksenamme on kohdata taiteilijat heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin sekä tukea heitä luottamusta ja riskihalukkuutta osoittaen.

 

Ohjelman myötä haluamme vastata hakijoiden kasvavaan tarpeeseen löytää ja kehittää uusia tapoja toimia epävirallisesti ja asteittain yli rajojen. Globaalilla panostuksellaan rahasto haluaa avartaa pohjoismaiseen taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä näkökulmia.

 

Toisin kuin rahaston Puls-, Handmade- ja Opstart-tukiohjelmissa, Globuksessa ei vaadita alueellista yhteistyötä. Nyt tuemme projekteja, joita ei ole mahdollista toteuttaa yksin Pohjolassa.

 

Tähtäimessä on projekteja, jotka herättelevät taiteen ja luovuuden keinoin keskustelua nuorten ja uuden sukupolven pohjoismaalaisten kanssa. Projektit voivat auttaa kehittämään julkista tilaa ja rakentamaan uusia yhteisöjä, jotka ylittävät meitä erottavia kieli- ja muita rajoja ja luovat uutta osana yhteistä demokratiaamme.

GLOBAALI VERSUS KANSAINVÄLINEN

Globaali tarkoittaa meille maailman rajatonta ykseyttä.

Kansainvälisyyttä taas hallitsevat kansojen väliset rajat, joten se on globaalia suppeampi käsite. Tämä näkyy sanasta myös kirjaimellisesti: kansain-välinen.


Globaali Lisäämme pohjoismaisen yhteistyön globaalia merkittävyyttä.
Kansainvälinen Osallistumme kansainvälisiin verkostoihin.

Lue lisää

Uusi tukimuoto vuodesta 2022 lähtien

Vuosien 2020-2021 aikana osana Globus-ohjelman kehittämistä rahasto on jakanut tukea Globus Opstart -osaohjelman kautta ja työskennellyt valittujen pilottiprojektien kanssa. Vuonna 2022 ohjelma täydentyy uudella monivuotisella tukimuodolla.

 

Mallin tarkoituksena on mahdollistaa tutkiva ja monialainen toteutustapa, johon mahtuu monia tärkeitä näkökulmia ja joka tukee siten myös monipuolista projekti-ilmaisua.

 

Uuden tukiohjelman odotetaan käynnistyvän keväällä 2022. Tietoa uudesta tukiohjelmasta ja hakuajankohdista julkaistaan pian.

Pilottiprojektit ja globaalit kumppanuushankkeet

Rahasto on käynnistänyt kaudella 2020-2021 pilottiprojekteja useiden pohjoismaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa. Yhdessä erilaisten kumppaneiden kanssa pyrimme kehittämään ja varmistamaan laaja-alaisen ja pitkäjänteisen tuen taiteelle ja kulttuurille. Projektien myötä panostamme kestäviin kumppanuuksiin ja verkostoihin, jotka tukevat kestäviä ja pitkäaikaisia yhteistyön muotoja globaalissa kontekstissa.

 

Lue tarkemmin eri pilottiprojekteista ja kumppanuushankkeista:

 

Nuorten taiteilijoiden globaalit työtavat – tutkiva ja dokumentoiva yhteistyö Talent Norge -järjestön kanssa vuosien 2020-2021 aikana

Projekti tutkii, kuinka nuoret lahjakkaat taiteilijat voivat toteuttaa globaaliin yhteistyöhön pohjautuvaa taiteellista työtään.

 

Arts & Health Collective – yhteistyö Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa

Projekti tuo yhteen akateemikkoja, taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, terveysalan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä tutkimaan keinoja, jotka voivat edistää taiteen ja kulttuurin laajempaa integroitumista osaksi terveys- ja hyvinvointialaa.

 

Critical Voices – yhteistyö UNESCO:n kanssa

Projekti pyrkii vahvistamaan keskustelua kulttuurillisten ilmaisumuotojen moninaisuudesta ja kulttuuripolitiikan merkityksestä maailmassa.

Päivämäärät ja vastausajat

Globus Opstart-haku on vuonna 2022 auki seuraavasti:

 • 11. tammikuuta - 11. kesäkuuta
 • 9. elokuuta - 30. marraskuuta

 

Päätöksistä ilmoitetaan 20 työpäivän kuluessa. 

Jätä hakemus Omalla sivulla

Globus Opstart

Globus Opstart -tukiohjelma on osa rahaston laajempaa Globus-ohjelmaa.

 

Globus Opstart tukee taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisten globaalien yhteistöiden vakiinnuttamis- ja tutkimusvaiheita projekteissa, joissa on osallistujia sekä Pohjoismaista että niiden ulkopuolelta.

 

Globus Opstart -ohjelmassa on jatkuva hakuaika. Tukea voi hakea enintään 50 000 Tanskan kruunua, ja siihen ei liity vaatimusta omasta osarahoituksesta.

 

Globus Opstart -tukiohjelma

Tukiohjelman keskiössä ovat erityisesti projektit, jotka hyödyntävät tutkivaa lähestymistapaa yhteistyön rakentamisessa ja uuden tiedon etsimisessä vahvistaakseen ja kehittääkseen toimintaansa globaaleissa konteksteissa. 

 

Kannustamme hakijoita siksi ajattelemaan uudella tavalla niin projektin idean ja teeman, kuin verkostoitumisen ja yhteistyön suhteen. Kannustamme hakijoita myös tutkimaan ja kehittämään selkeitä rakenteita ja tasa-arvoisia projektin organisoinnin tapoja, jotka edesauttavat pitkäjänteisten ja kestävien suhteiden ja verkostojen rakentamista.

 

Projektin toiminta voi keskittyä niin globaaliin etelään kuin globaaliin pohjoiseen. Projektit voivat sisältää niin fyysisiä tapaamisia kuin erilaisten digitaalisten alustojen avulla toteutettavaa yhteistyötä.

 

Projekteilla on oltava selkeä yhteys taide- ja kulttuurialaan. Pohjoismainen kulttuurirahasto ei rahoita hankkeita, jotka keskittyvät ensisijaisesti esimerkiksi liiketoiminnan tai teknologian kehittämiseen tai sijoittuvat ensisijaisesti sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden tai journalistiikan aloille.

Hakemusten arviointi:

 • Tuen saamisen edellytyksenä on, että projektiin osallistuu sekä pohjoismaisia että Pohjoismaiden ulkopuolella toimivia kumppaneita, taiteilijoita tai kulttuurialan toimijoita, jotka ovat yhtä lailla sitoutuneita projektiin. Projektilla on oltava kytkös Pohjoismaihin, mutta sen toteuttaminen ei voi olla mahdollista pelkästään Pohjoismaissa. Kiinnitämme huomiota myös siihen, kuinka yhteistyö ilmenee projektin budjetista.
 • Arvioimme, kuinka projekti hyödyntää tutkivaa lähestysmistapaa rakentaessaan yhteistöitä, etsiessään uutta tietoa ja kehittäessään käytäntöjään globaaleissa konteksteissa.
 • Tarkastelemme, kuinka projektissa ajatellaan uudella tavalla niin idean ja teeman, kuin verkostojen luomisen ja yhteistyön kehittämisen suhteen.

Käytännön tietoa

 • Globus Opstart -tuen käsittelyaika on 20 työpäivää. Projektia ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Aloitusajankohdaksi voi siis aikaisintaan valita päivän, joka on 20 työpäivän päässä hakupäivästä. Globus Opstart -projektin on päätyttävä vuoden kuluessa aloituspäivästä.
 • Projektille voi hakea tukea korkeintaan 50 000 Tanskan kruunun verran. Enintään 80% (kuitenkin korkeintaan 30 000 DKK) haetusta Globus Opstart -apurahasta voidaan käyttää palkkioihin.
 • Tukeen ei liity vaatimusta osarahoituksesta, mutta projektilla on oltava selkeä suunnitelma apurahan käyttämiselle. Budjetin on oltava yksityiskohtainen, sisältäen esimerkiksi matkakulut, matkustajien määrän, mahdolliset viisumikustannukset ja materiaalit, joita projektin toteuttamiseen tarvitaan.
 • Globus Opstart -tukea ei lähtökohtaisesti voida myöntää projekteille, joiden arvioidaan olevan hakukelpoisia rahaston Projektituki- ja Opstart -ohjelmien puitteissa.
 • Projektiin osallistuvien tekijöiden välinen yhteistyö tulee ilmetä budjetista.
 • Jos Globus Opstart -hakemuksenne hylätään, voitte kehittää projektia ja hakea sille tukea vielä kerran kielteisen päätöksen jälkeen.
Jätä hakemus Omalla sivulla

Ehdot ja raportointi

Osana Globus-ohjelman kehittämistä

Koska Globus Opstart toimii osana Pohjoismaisen kulttuurirahaston globaalin ohjelman kehittämistä, toivomme, että hakijat voivat jakaa kokemuksiaan ja tietämystään rahastolle. Tämä voi koskea mm. projektin ideaa ja sisältöä. Globus Opstart -ohjelman myötä haluamme tutkia taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisen globaalin yhteistyön toteutumista ja kehittämistä Pohjoismaiden ja muun maailman välillä.

 

Voitte ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai Oman sivun kautta.

Lue lisää

Hakemuksen ehdot

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

 

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia. 

 

Rahasto vastaanottaa vain sähköisen hakulomakkeen kautta lähetettyjä hakemuksia. Globus Opstart -hakemus täytetään Omalla sivulla. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

 

Rahaston myöntämä tuki voi olla suuruudeltaan myös pienempi kuin hakemuksessa pyydetty tukisumma.

Lue lisää

Hyväksyttyjen hakemusten ehdot

Lue loppuraportin tekemisestä ja miten toimit, jos projektissasi tapahtuu muutoksia.

 

Muutokset projektissa:

Apuraha voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi:

 • osallistujamaihin
 • yhteistyökumppaneihin
 • projektikauden pituuteen

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu.

 

Apurahan maksaminen:

Voit lähettää maksatuspyynnön Oman sivun kautta heti kun olet saanut myönteisen päätöksen hakemukseesi. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahojen siirtyminen voi kuitenkin viedä jopa 10 pankkipäivää. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston mainitseminen hankkeen tukijana:

Projektin mahdollisen julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä Pohjoismaisen kulttuurirahaston logoa sekä Globus Opstart -logoa. Voit ladata logot rahaston verkkosivulta täällä.

 

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Globus Opstart -projektin loppuraportti on lähetettävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportti täytetään ja lähetetään Oman sivun kautta. Lomakkeessa sinun on myös vahvistettava, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä.

 

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

 

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

 

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

 

Pistokoetarkastukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon käynnistystuen saajia pistokoetarkastukseen.

Lue lisää