puls-ansökningar 2018

Det är nu stängt för ansökningar till puls. Ansökningstid gick ut den 16 april 2018. 

Svar ges i mitten av juni.

Vad är puls?

puls er Nordiska kulturfondens treåriga stödprogram 2017-2019, som ger musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk livemusik och presentera för sin publik nordiskt förankrade, lovande artister med internationell potential. 

Syftet med puls är att:

 • artister med nordisk förankring ska få kontakt med fler konsertarrangörer (musikscener och festivaler) i Norden
 • utveckla konsertarrangörernas arbete genom att stärka nätverket mellan konsertarrangörerna på nordisk nivå
 • stimulera konstnärlig förnyelse och göra musik av hög kvalitet tillgänglig för fler i Norden
 • stimulera kvalitet och nyskapande i förmedlingen, bl.a. genom bättre sammanhållning och identitetsutveckling bland publik, artister och konsertarrangörer.

Open call: Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland

Under 2018 har konsertarrangörer baserade i Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland möjlighet att ansöka om att bli två-åriga puls-arrangörer. Sökande ska vara professionellt organiserade, t.ex. som ideell förening, stiftelse eller företag. Privatpersoner får inte ansöka om stöd. 

Flera konsertarrangörer kan gå samman och lämna in en ansökan om ett gemensamt program, förmedlingsplan, kuratoriskt samarbete och artistutbyte, Det kan t.ex. gälla samarbete mellan institutioner och promoters, regionalt eller internationell samarbete mellan flera konsertarrangörer m.m.

 

 

 

Läs mer

Utsedda puls-arrangörer i 2017

De utvalda Puls-arrangörerna från 2017 måste bekräfta att de fortfarande är puls-arrangörer 2018-2019. Detta görs genom att skicka in ett nytt program och budget för konserterna 2018-2019. I programmet för säsongen 2018-2019 ska arrangörerna samarbeta med en eller flera andra puls-arrangörer på minst två konserter. Ansökningsmaterialet hittar ni under fanen "Hur söker man" högst upp på denna sida.

Läs mer

EKONOMI

 

 • Det ges stöd på 8 000 - 12 000 DKK per konsert. Arrangörer baserade på Island och Grönland kan söka upp till 20 000 DKK per konsert.

 • Konsertarrangörer kan också söka om ett marknadsföringsbidrag på upp till 20 000 dkk för specificerade förmedlingsinsatser.

 • De konserter som ansökan gäller ska ha minst 50 procent egenfinansiering.
 • Artisterna ska få branschmässig ersättning.
Läs mer

Detta stöder vi

puls beviljar stöd för att konsertarrangörer ska kunna anordna konserter med lovande artister med nordisk förankring samt arbeta fokuserat med förmedlingen till publiken. Konsertarrangörerna ska under hela perioden arbeta utifrån ett relevant nordiskt program, en konstnärlig vision och en publikstrategi. Fokus kan t.ex. riktas mot programinnehåll, nätverksbyggande, konstnärligt utbyte och förmedling till en ny publik.

 
puls-stödet delas ut för ett år åt gången till ett konkret program för perioden  från 1 augusti 2018 till den 31 juli 2019. Där finns följande krav:

 

 • Nuvarande puls-arrangörer och nya sökande baserade i Norge, Åland och Sverige skal ha ett program med 5-8 konserter. Sökande från Island och Grönland skal ha ett program med 3-5 konserter.
 • puls-konserterna ska totalt presentera artister från minst två nordiska länder utanför den sökandes hemland.
 • Minst 50 % av en orkester eller ett band ska bestå av artister förankrade i ett eller flera nordiska länder, som inte är sökandes hemland.
 • Konserterna ska vara offentliga.
 • De sökande ska delta i ett årligt nätverksmöte samt bidra till den samlade kommunikationen kring puls.
Läs mer

Detta stöder vi inte

 • Konserter med artister från eget hemland
 • Showcases och promotionkonserter
 • Inköp av teknisk utrustning
 • Konserter som anordnas före augusti 2018
 •  
Läs mer

puls

puls finansieras av Nordiska kulturfonden, Nordiska ministerrådet för kultur, Statens Kunstfond i Danmark, Kultur- och Undervisningsministeriet i Finland samt regeringen i Sverige. Under 2017 har puls delt ut stöd på totalt 4,1 miljoner danska kronor till cirka 43 musikscener och festivaler i hela Norden.

Bedömningskriterier

I 2018 ska sökande redogöra för följande i ansökan:

 • Musikprogrammets kvalitet samt de långsiktiga konstnärliga ambitionerna och visionerna för projektet som ansökan gäller
 • Projektets kulturella/konstnärliga, regionala och nordiska betydelse
 • Kvalitet och nyskapande i förmedling och publikutveckling
 • Den sökandes professionella verksamhet och branschkompetens
 • Ansökningar från konsertarrangörer i alla storlekar beaktas.
 • Kvalitet i externt samarbete om detta ingår i det projekt ansökan gäller.

Konsertarrangörerna kan dessutom få ett grundbelopp på upp till 20 000 danska kronor för förmedling och publikutveckling.

Info

Konsertprogram

Alla sökande ska ansöka med förslag till ett konkret program. Arrangörer baserade i Norge, Sverige, Åland, Danmark och Finland skal ha ett program med 5-8 konserter. Arrangörer baserade på Island och Grönland skal ha ett program med 3-5 konsertet. Konserterna skal anordnas under perioden från den 1. augusti 2018 till den 31. juli 2019.

Programmets konserter behöver inte vara bekräftade, och stödmottagaren kan senare ändra upp till 1/3 av det ansökte konsertprogram, utan att Nordiska kulturfonden måste godkänna detta, förutsatt att programmet fortfarande uppfyller puls-kriterierna. 

 

Särskilt krav för eksisterande puls-arrangörer

De utvalda puls-arrangörerna från 2017 ska samarbeta med en eller flera andra puls-arrangörer på minst två konserter. Det er puls-arrangörerna som definierar samarbetets form och format.  

 

 

Läs mer

Ansökningar med flera konsertarrangörer

Om ansökan gäller ett samarbete mellan flera konsertarrangörer kan ett tillägg beviljas för ett högre antal konserter, som mest dock åtta konserter per arrangör.

Läs mer

Vad ska ansökan innehålla (Sökande i Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland)?

Nya sökande ska göra sin ansökan elektroniskt och bifoga en särskild ansökningsblankett. Ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning, information om sökanden och nyckeltal för den sökande.

 

Följande bilaga ska laddas upp tillsammans med ansökan:

 • puls-bilaga
 • Detaljerad budget och finansieringsplan för de aktuella konserterna
 • Den/de sökandes program från föregående säsong

 

Läs mer

Vad ska ansökan innehålla (de utvalda konsertarrangörerna från 2017)?

De utvalda Puls-arrangörerna från 2017 måste bekräfta att de fortfarande är puls-arrangörer 2018-2019.

 

Detta görs genom att fylla i och skicka in följande dokument till puls@norden.org:

Materialet kan skickas in senast den 16 april 2018.
 

Läs mer

Så utses puls-arrangörerna

Konsertarrangörerna utses efter ansökan till Nordiska kulturfonden.

En referensgrupp granskar och bedömer sökandes kompetens i branchen och kompetens för att arbeta kvalitativt med nyskapande artister och program. Referensgruppen består av Statens Kunstfond, Kulturrådet, Statens Kulturråd, MES Music Foundation Finland och Iceland Music Export.

Nordiska kulturfonden granskar ansökningarna från Färöarna, Grönland och Åland.

 

Nordiska kulturfondens puls-sakkunniga bedömer ansökningar med avseende på kvalitet i musikprogram, förmedlingsinsatser samt i eksternt samarbete.

 

Det är en sammanställning av de två bedömningarna som utgör den slutliga prioriteringen av nya ansökningar samt prioritering av stödnivåerna för befintliga pulsarrangörer.

 

 

 

Läs mer

Nätverksmöte för utvalda pulsarrangörer

Ett årligt nätverksmöte hålls för alla stödmottagare i samarbete med de nationella organisationerna för livemusik. Det nästa nätverksmötet hållas i Norge i augusti/september 2018.

Läs mer