puls

Nordiska kulturfonden arbetar för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald, är tillgängligt samt av hög kvalitet.

Nordiska kulturfonden arbetar med en treårig musiksatsning 2017-19. Satsningen blir en katalysator för ett nätverk av scener för nordiska artister och gör musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet tillgängliga för en större nordisk publik. Stödet riktas till konsertarrangörerna som kuraterar musiken i mötet mellan publik och konstverk genom att sätta artisterna på programmet och få dem att nå ut till en ny nordisk publik. Bakgrunden är att fonden under en längre tid har undersökt och beskrivit de utmaningar och den potential som finns när det gäller att utveckla livemusik på nordisk nivå.

Livemusiken som katalysator för en starkare nordisk musikmarkand
Som musikmarknad, turnémarknad och arbetsmarknad har Norden en stor men outnyttjad potential. Tillsammans utgör de nordiska länderna världens tolfte största ekonomi och det finns många likheter mellan länderna, t.ex. när det gäller konststöd, arbetsmarknadsstruktur och kulturkonsumtion. I en tid då vi strömmar musik från digitala tjänster har livemusiken blivit ett av musiklivets centrala nav. Det är här man hittar de stora, unika musikupplevelserna, och det är här som man på allvar kan se en utveckling. Därför är det paradoxalt att artister från Norden sällan uppträder i andra nordiska länder. Det gör att kunskapen om musik från de nordiska grannländerna är begränsad och att man som artist måste slå igenom internationellt innan man får sitt genomslag i Norden. Just detta vill Nordiska kulturfonden bidra till att ändra på genom puls-programmet.

Nordiska kulturfondens mål med puls är att livemusiken i högre grad ska kunna nå över nationsgränserna, häribland smala musikgenrer, innovatörer och tendenser som kan fungera som motvikt till renodlat kommersiella satsningar på livemusik. Dessa är visserligen också viktiga och centrala för musikbranschens utveckling, men de blir lätt dominerande utan stöd till den nya, smala konst som inte omedelbart lockar kommersiella investeringar.

puls har utvecklats i dialog med nationella kulturstödsorgan, organisationer för livemusik och andra musikaktörer, och fonden har kunnat konstatera att det finns ett grundläggande behov av att främja en ökad rörlighet inom Norden på livemusikens område liksom av ökad samordning.

Syftet med puls är att:

  • artister med nordisk förankring ska få kontakt med fler konsertarrangörer (musikscener och festivaler) i Norden
  • utveckla konsertarrangörernas arbete genom att stärka nätverket mellan konsertarrangörerna på nordisk nivå
  • stimulera konstnärlig förnyelse och göra musik av hög kvalitet tillgänglig för fler i Norden
  • stimulera kvalitet och nyskapande i förmedlingen, bl.a. genom bättre sammanhållning och identitetsutveckling bland publik, artister och konsertarrangörer.

Syftet med puls och tre insatser
Stöd till konsertarrangörer: puls etableras som ett särskilt treårigt stödprogram. Stödet riktas till konsertarrangörerna som kuraterar musiken i mötet mellan publik och konstverk genom att sätta artisterna på programmet och få dem att nå ut till en ny nordisk publik. Under 2017 delade fonden ut 4,1 miljoner danska kronor till 43 konsertarrangörer i hela Norden. Stödprogrammet puls finansieras av Nordiska kulturfonden, Nordiska ministerrådet för kultur, Statens Kunstfond i Danmark samt Finnish Music Foundation. Läs mer om stödprogrammet puls här.

Förankring: Nordiska kulturfonden kommer att samverka med andra aktörer för att hitta medel som kan stödja puls. Det kan t.ex. ske genom samarbete med privata stiftelser eller genom nationella stödordningar som riktas mot särskilda nordiska insatser.

Nätverk: Nordiska kulturfonden kommer att samarbeta med relevanta aktörer för att främja utvecklingen av arenor och nätverk som diskuterar livemusiken i Norden och hittar gemensamma lösningar samt bidrar till att låta nordisk livemusik och nordisk publik mötas i praktiken. Detta omfattar t.ex. nätverksmöten med de utvalda nordiska musikarrangörerna för att stödja utbyte av erfarenheter, nätverkande och aktuella dagordningar inom nordisk talangutveckling och livemusik i Norden.