Ansökningsfrister 2022 (svensk tid)

 • 1 februari 2022 kl. 23.59, svensk tid
 • 2 maj 2022 kl. 23.59, svensk tid
 • 3 oktober 2022 kl. 23.59, svensk tid

Svar på ansökan ca. 7 veckor efter ansökningsdatum.

Vad är Projektstöd?

Nordisk Kulturfond är en katalysator för konst- och kulturlivet i Norden. Vi ger stöd till mångsidiga samarbeten och flätar samman Norden så att alla kan se vår del av världen med andra ögon.

Vad stöder vi?

Vi ger stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden. Projektet ska ha en tydlig och relevant förankring i sin omgivning och det ska finnas engagerade partner i projektet. De sökande, partner och eventuella ytterligare deltagare kan vara enskilda personer, grupper, föreningar, företag, offentliga och privata organisationer och institutioner.

 

Fokus ligger på utövare i Norden, men vår scen är global. Man behöver inte vara bosatt i Norden eller ha en nordisk nationalitet för att ansöka, men projektet ska vara relevant för våra nordiska breddgrader. Och det ska vara av hög kvalitet.

 

Vi ser gärna ansökningar till nyskapande projekt som bygger vidare på tidigare nätverksskapande eller tidigare projekt.

 

Nordisk Kulturfond arbetar med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Läs mer

Vad stöder vi inte?

Vårt stöd är brett, men det finns vissa begränsningar. Nordisk Kulturfond stöder inte:

 • bilaterala samarbeten som inte har ett bredare nordiskt innehåll eller målgrupp.
 • projekt utanför konst och kulturfältet, som exempelvis idrottsevenemang.
 • projekt vars primära fokus är exempelvis på företagsutveckling, teknikutveckling, det sociala området, journalistik och samhällsvetenskap.
 • produktion och utgivning av produkter, om det är det enda eller det primära målet med projektet. Det gäller exempelvis musikutgivning, film- och tv-produktion, produktion av datorspel, webblösningar, bokutgivningar och översättningar.
 • turnéverksamhet och vandringsutställningar, om de inte är en del av ett annat substantiellt nordiskt samarbete.
 • studie-, research- och skolresor, studievistelser och utbildning.
 • enskilda personers eller gruppers deltagande i evenemang och arrangemang. Det är endast den som sammanställer programmet/arrangören som kan ansöka om stöd till detta.
 • driftkostnader, byggande och anskaffning av teknisk utrustning för användning i löpande drift.
 • redan genomförda projekt.
Läs mer

Andra stödprogram

Är ditt projekt fortfarande på uppsartsfasen? Skulle du behöva stöd för att utveckla projektet vidare?

 

Bekanta dig med kriterier för vårt Opstart-stöd.

Läs mer

Bedömningskriterier

I bedömningen av ansökningarna fäster vi vikt vid följande kriterier:

Projektets kvalitet

Nordisk Kulturfond bedömer projektets kvalitet utifrån:

 • projektets konstnärliga eller kulturella mål och innehåll.
 • projektets metod och plan för genomförande.
 • projekts nyskapande och utveckling, eventuellt i förhållande till tidigare projekt.
 • det allmänna och lokala intresset för projektet och värdet för deltagarna.
 • på vilket sätt projektet tänker bortom det nationella perspektivet och motiverar öppenhet och tolerans.
Läs mer

Nordisk relevans

Fonden utvärderar nordisk relevans enligt:

 • hur Norden eller det nordiska ingår i projektet.
 • i hur hög grad projektet skapas och utövas av relevanta aktörer som är förankrade på olika platser i Norden och eventuellt utanför Norden.
 • substansen i samarbetet: samarbetspartnernas roller och engagemang i projektet.
 • på vilket sätt projektet främjar konst- och kulturlivet lokalt, i Norden och eventuellt utanför Norden.
 • på vilket sätt projektet främjar utbyte och interaktion bland konstnärer och kulturaktörer.
Läs mer

Ekonomi

Stödbelopp

Maxbeloppet som man kan ansöka om är 500 000 danska kronor, men innan man söker bör man sätta sig in i Nordisk Kulturfonds vanliga belopp. Läs mer under Alla beviljade projekt.

 

Medfinansiering

För att få stöd från Nordisk Kulturfond måste man ha tillräcklig medfinansiering.  Medfinansieringen betraktas som en central del av förankringen av projektet i samarbetspartnernas verksamhet. Vilka stöd som man har ansökt om från andra håll ger också en bild av den övergripande planen för projektet. Ju högre belopp man ansöker om, desto större är förväntningarna på storleken på medfinansieringen. Med

finansieringsandelen ska i princip uppgå till minst 50 %.

 

Finansiering från andra samnordiska stödsystem (t.ex. Nordisk kulturkontakt) kan ingå i medfinansieringen, men det belopp som man ansökt om från samtliga nordiska stödsystem får inte överskrida 85 % av den totala budgeten.

 

I medfinansieringen av projektet kan man även inkludera bidrag in natura i form av en volontärs arbetstid och andra resurser. Om man gör det ska man specificera den typen av finansiering i budgeten för ansökan.

 

Budgetkrav

En informativ budget ger fonden en uppfattning om typen av projekt och dess innehåll, och budgeten är en del av utvärderingen av projektets kvalitet och dess nordiska betydelse. Vi rekommenderar att man använder Nordisk Kulturfonds budget- och redovisningsmall för att skapa en informativ budget. En detaljerad budget kan sammanfattas under rubrikerna i den elektroniska ansökan.

Läs mer

Fä hjälp till ditt projekt

Saknar du inspiration till ditt projekt? Läs om beviljade projekt inom olika konst- och kulturområden.

 

Fondens projektambassadörer kan också hjälpa dig med att utveckla projektidéer och vägleda i ansökningsprocessen.

Villkor

Projektperiod

 • Projektperioden kan högst pågå under det år som stödet har beviljats och de två efterföljande kalenderåren.
 • Projektets huvudsakliga aktiviteter får inte vara påbörjade innan Nordisk Kulturfond har fattat sitt beslut och du har fått svar på din ansökan.

 

Läs mer

Ansökningar

 • Om man får avslag på en ansökan kan man söka ytterligare en gång till samma projekt.
 • Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar som fylls i via fondens ansökningsportal. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

 

 

Läs mer

Offentlighet

 • Bidragen som beviljas av fonden offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.
 • I enlighet med Nordisk Kulturfonds offentlighetsregler har allmänheten tillgång till en lista över namn på ansökningar, men själva ansökningarna är inte tillgängliga. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

 

 

Läs mer

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD