Ansökningsfrister 2019/2020 (svensk tid)

1. oktober 2019 kl. 23.59, svensk tid

3. februari 2020 kl. 23:59, svensk tid

4. maj 2020 kl. 23.59, svensk tid

1. oktober 2020 kl. 23.59, svensk tid

Svar på ansökan ca. 7 veckor efter ansökningsdatum.

Vad är Projektstöd?

Nordiska kulturfonden stöttar projekt som bidrar till ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet.

Vad stöder vi?

Nordiska kulturfonden stödjer konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet.

 

De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag. Man måste inte vara bosatt i Norden eller ha nordisk nationalitet för att söka.

Läs mer

Vad stöder vi inte?

Nordiska kulturfonden stöder många olika typer av projekt, men det finns vissa begränsningar. Nordiska kulturfonden stöder inte:

 

 • projekt utanför konst- och kulturområdet, t.ex. idrottsarrangemang
 • projekt vars enda eller primära mål är produktion och utgivning av produkter, t.ex. musikutgivning, film- och tvproduktion, produktion av datorspel, bokutgivningar eller översättningar
 • turnéverksamhet, om den inte är en del av ett bredare nordiskt samarbete
 • studievistelser och skolresor
 • deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda och grupper – det är bara arrangören som kan söka stöd till det
 • institutioners driftskostnader, byggande och inköp av teknisk utrustning som ska användas i driften
 • projekt som redan genomförts
 • bilaterala samarbeten, som inte har ett bredare nordiskt innehåll eller målgrupp
Läs mer

Andra stödprogram

Är ditt projekt fortfarande på uppsartsfasen? Skulle du behöva stöd för att utveckla projektet vidare?

 

Bekanta dig med kriterier för vårt Opstart-stöd.

Läs mer

Bedömningskriterier

Nordisk relevans

Fonden utvärderar nordisk relevans utifrån bland annat hur:

 • projektet skapas och utförs av aktörer med nordisk förankring och eventuella samarbeten med aktörer utanför Norden
 • projektets aktörer representerar en geografisk spridning i den nordiska regionen
 • projektet har ett perspektiv som går längre än det nationella och motiverar till öppenhet och tolerans
 • projektet placerar Norden i världen och världen i Norden
Läs mer

Kvalitet i projektet och projektets bidrag till att utveckla konst- och kulturlivet i Norden

Fonden utvärderar projektets kvalitet och utveckling utifrån bland annat:

 • projektets konstnärliga eller kulturella innehåll och mål
 • projektets lokala, regionala, nationella eller internationella betydelse
 • projektets långsiktiga konstnärliga eller kulturella ambitioner och visioner
 • projektets metod och plan för genomförande
Läs mer

Kvalitet och substans i samarbetet

Fonden utvärderar kvaliteten och substansen i projektets nordiska samarbete utifrån bland annat:

 • de deltagande partnernas engagemang, projektets målgrupper och huruvida projektet är förankrat i relevanta miljöer
 • om det finns tillräcklig medfinansiering av projektet, vilket anses som en central del av projektets samarbetsstruktur
 • på vilket sätt projektet främjar samarbete
Läs mer

Ekonomi

Nordiska kulturfonden ställer som krav att alla projekt ska ha relevant medfinansiering och ser detta som en central del av projektets förankring hos samarbetspartnerna. Ju större belopp ansökan gäller, desto större förväntningar har vi på egenfinansiering och stöd från andra bidragsgivare. I praktiken betyder det att ett projekt normalt ska ha minst 50 procent medfinansiering, och att det totala belopp som söks från nordiska stödordningar inte får överstiga 85 procent.

 

Du kan ansöka om högst 500 000 danska kronor, men gör dig en bild av vilka stödbelopp som normalt betalas ut innan du gör din ansökan. Läs mer under beviljade projekt.

 

Frivilligt arbete kan ingå i projektets egenfinansiering. Beräkningen av den frivilliga arbetstiden ska då anges i den budget som bifogas ansökan.

 

Vi kan bevilja bidrag till projektets administrativa utgifter och löneutgifter om dessa har en direkt koppling till projektet.

Läs mer

Återkommande ansökningar

Om du söker stöd till ett evenemang som återkommer varje år och har sökt tidigare, bedömer fonden ansökan ur ett utvecklingsperspektiv. Här lägger vi särskilt vikt vid projektets originalitet och hur nyskapande det är till form och innehåll, men också när det gäller förmedling till publiken och hur den involveras.

Läs mer

Projekt utanför Norden

Ansökningar om stöd till projekt utanför Norden bedömer vi utifrån om de skapar ett värde både för arrangören och för de nordiska kulturaktörerna och konstnärerna.

 

Aktiva och kompetenta utländska samarbetspartner bör bidra till projektet med resurser, antingen i form av tjänster eller ekonomiska bidrag. Vi bedömer också den nordiska substansen och interaktionen inom projektet. Dessutom tittar vi på projektens kvalitet, uppföljning, effekt och allmänintresse.

 

Stöd beviljas normalt till evenemangens nordiska merkostnader, t.ex. reseutgifter, honorar och administration i samband med workshoppar, föreställningar, utställningar, festivaler, konferenser, forskningsprojekt osv.

Läs mer

Fä hjälp till ditt projekt

Saknar du inspiration till ditt projekt? Läs om beviljade projekt inom olika konst- och kulturområden.

 

Fondens projektambassadörer kan också hjälpa dig med att utveckla projektidéer och vägleda i ansökningsprocessen.

Villkor

Projektperiod

Projektet kan högst pågå under det år som stödet beviljas samt de två efterföljande kalenderåren.

 

Projektets specifika aktiviteter får inte vara påbörjade innan Nordiska kulturfonden har fattat sitt beslut och du har fått svar på din ansökan.

 

Man kan inte ansöka om stöd till redan genomförda aktiviteter och kostnader.

Läs mer

Ansökningar

En sökande som får avslag på sin ansökan kan söka en gång till med samma projekt.

 

Fonden tar endast emot elektroniska ansökningar som görs via formuläret på ansökningsportalen. Ansökningar som skickas med post eller e-post behandlas inte.

Läs mer

Offentlighet

Fondens stöd offentliggörs på vår hemsida och i årsberättelsen.

I enlighet med Nordiska kulturfondens offentlighetsregler har allmänheten tillgång till en lista över ansökningar, men själva ansökningarna är inte offentliga.

Läs mer

Vilka bilagor ska bifogas ansökan?

Alla ansökningar ska fyllas i elektroniskt via Min sida.


Det är obligatoriskt att bilägga en projektbeskrivning och en budget.

Nordiska kulturfonden föredrar filer i pdf-format (.pdf).

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD