Projektstöd

Nordisk Kulturfond beviljar projektstöd till konst- och kulturprojekt, som bygger på och utvecklar tvärnordiska samarbeten. Nästa ansökningsfrist är den 15 februari 2022. Från 2023 kan programmet ansökas under två årliga ansökningsrundor.

Ansökningstider 2023

 • 15 februari 2023 kl. 23:59, dansk tid, UTC+1
 • 1 september 2023 kl. 23:59, dansk tid, UTC+1

 

Svar på ansökan: ca 7 veckor efter fristen.

 

Alla ansökningar ska lämnas in genom fondens digitala ansökningsportal Min sida.

Vad är Projektstöd?

Med projektstödet vill fonden stimulera utvecklingen av konst- och kulturlivet och förstärka olika aktörers nordiska förbindelser.

 

Vi arbetar med en öppen och nyfiken inställning till det nordiska och intresserar oss för sådant som är under utveckling. Projektens originalitet och samarbete mellan nordiska länder viktas högt, men vi välkomnar även projekt som på olika sätt sträcker sig utanför Norden.

Vad stöttar vi?

Vi stöttar projekt av olika skalor inom alla konst- och kulturområden. Projekten kan också gärna omfatta andra branscher.

 

Fonden är riskvillig, och vi stöttar ofta etablerings- och utvecklingsfaser av nya konstnärliga och kulturella initiativ och nätverk. Stöd kan också beviljas till projekt som bygger på tidigare nätverksbildning eller ett tidigare genomfört projekt, om det tydligt finns vidareutveckling och nytänkande av det befintliga, och fondens stöd kan ses ha en tydlig relevans.

 

Aktuell inblick i Norden
Nordisk Kulturfond arbetar med att förstärka och uppnå bredare kunskap om det som rör sig på den nordiska scenen och som är under utveckling. Den sökande inbjuds därför att inviga fonden i sina perspektiv på och inställning till betydelsen av det nordiska, och hur det konkreta projektet kan medverka till att skapa meningsfulla sammanhang och förbindelser i Norden. Den nordiska relevansen och förankringen kan finnas i flera olika skikt av projektet.

 

Du kan också läsa om det som Nordisk Kulturfond inte stöder, om du scrollar längre ner på sidan.

Läs mer

Vem kan ansöka?

Kulturaktörer, konstnärer, offentliga och privata organisationer, föreningar etc., oavsett nationalitet, kan ansöka projektstöd.

Läs mer

Hur mycket kan ansökas?

Det går att ansöka högst 500 000 DKK, men det är en bra idé att du bildar dig en uppfattning om den typiska storleken på Nordisk Kulturfonds stöd, innan du ansöker. Projektet ska ha minst 50 % medfinansiering.

 

I projektets medfinansiering kan ingå in-kind i form av frivillig arbetstid och andra resurser.

Läs mer

Vad stöder vi inte?

Nordisk Kulturfonds stöd har en bred omfattning, men det finns vissa begränsningar.

 

Nordisk Kulturfond stöder inte:

 • Projekt som inte har ett tydligt samband med det konstnärliga/kulturella området, som exempelvis idrottsarrangemang.
 • Enpersonsprojekt, arbetsstipendier, utbildning och studiebesök.
 • Enskilda personers och gruppers deltagande i evenemang och arrangemang. Det är enbart den programansvariga/arrangören som kan ansöka stöd till sådana.
 • Turnéer och vandringsutställningar, om de inte är en del av annat substantiellt nordiskt samarbete.
 • Driftskostnader, grundfinansiering av organisationer, byggeri och anskaffning av teknisk utrustning till driftsmässig användning.
 • Utgivning och produktion, om det är projektets primära syfte, exempelvis musikutgivning, film- och tv-produktion, produktion av datorspel, webblösningar, bokutgivning och översättningar.
Läs mer

Få hjälp med ditt projekt

Bedömningskriterier

Ansökningarna bedöms enligt tre övergripande kriterier och med utgångspunkt i projektets egen kontext och sammanhang:

 

Konstnärligt/kulturellt innehåll och ambitioner
Fonden bedömer projektets konstnärliga och/eller kulturella ambitioner och innehåll samt dess metoder och plan för genomförande. Det läggs vikt vid nytänkande och utveckling, därunder i förhållande till eventuella tidigare projekt.

 

Nordisk relevans och samarbete i projektet
Fonden bedömer förankringen hos relevanta aktörer i olika nordiska länder och samarbetet i projektet: projektets betydelse för de involverade samarbetspartnerna och deras engagemang i projektet.

 

Fonden bedömer projektets utforskning av olika aspekter av det nordiska och projektets betydelse för utvecklingen av konst- och kulturlivet inom projektets räckvidd. Det nordiska ska omfatta mer i projektet än ett samarbete mellan två nordiska länder: Projektet ska som minimum ha ett bredare nordiskt innehåll eller målgrupp.

 

Relevant och realistisk projektekonomi
Fonden bedömer i hur hög grad budgeten är realistisk och genomarbetad i förhållande till projektets innehåll och målsättningar samt i hur hög grad de samarbetsmässiga och nordiska ambitionerna avspeglas i budgeten. Det är ett krav att minst 50 % av budgeten ska komma från andra källor än fonden. Totalt får intäkterna högst bestå av 85 % finansiering från det officiella nordiska samarbetet (t.ex. Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt).

Villkor

Budget

 • Det är obligatoriskt att ladda upp en projektbudget. Använd gärna fondens mall för att göra upp en informativ budget.
 • Intäkterna i budgeten kan bestå av både samarbetspartnernas investering, bekräftad eller ansökt extern finansiering och eventuellt ett beräknat värde av samarbetspartners och andras insatser såsom frivillig arbetstid och andra resurser som ställs till projektets förfogande.
 • Budgeten ska sammanställas i poster i DKK på ansökningsformuläret.

Projektperiod

 • Projektperioden kan högst pågå under det år som stödet har beviljats och de två efterföljande kalenderåren.
 • Projektets huvudsakliga aktiviteter får inte vara påbörjade innan Nordisk Kulturfond har fattat sitt beslut och du har fått svar på din ansökan.

Ansökningar

 • Om man får avslag på en ansökan kan man söka ytterligare en gång till samma projekt.
 • Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar som fylls i via fondens ansökningsportal. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

Offentlighet

 • Bidragen som beviljas av fonden offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.
 • I enlighet med Nordisk Kulturfonds offentlighetsregler har allmänheten tillgång till en lista över namn på ansökningar, men själva ansökningarna är inte tillgängliga. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
Ansök om stöd