Partnerskapsprojekt

Som en del av strategin 2019–2025 arbetar vi på Nordisk Kulturfond med en ny typ av strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt, som inte ligger inom ramarna för våra andra stödprogram. Här kan du läsa mer om arbetet och de aktuella samarbetsprojekten.

Partnerskap är vägen till ny kunskap och långsiktigt engagemang

Sedan 2020 har vi på Nordisk Kulturfond gått samman med en mängd aktörer och organisationer om utvecklingsprojekt och åtgärder, som kan bidra till ny kunskap om konst- och kulturfältet och stimulera policyutveckling på olika områden.

 

Genom projekt om teman som hållbar utveckling för kulturinstitutioner och konstens samverkan med hälsa medverkar vi till att föra konsten och kulturen in i nya samtal och uppnår ett nytt och långsiktigt engagemang i det nordiska kultursamarbetet.

 

Arbetet med partnerskapen bygger på vårt arbete och våra insatser under många år inom nätverksskapande och kulturpolitisk utveckling på nordisk nivå. Som en nordisk fond, förankrad i både det politiska systemet och det utövande konst- och kulturfältet, har vi möjlighet att ta en aktiv roll som facilitator och säkra flexibla ramar för utveckling och undersökning av åtgärder som bidrar till en ömsesidig förståelse av konstens och kulturens roll i utvecklingen av våra samhällen.

 

Under fliken "Aktuella samarbeten" kan du bland annat läsa om följande projekt:

Samarbete med Bikubenfonden om utvecklingsmodell för kulturinstitutioner
Tillsammans med Bikubenfonden har vi satt ihop en utvecklingsmodell för kulturinstitutioner som ska hjälpa dem att realisera sin potential. Syftet är att skapa nya möjligheter och säkerställa konstinstitutioners hållbara utveckling bland annat genom att förstärka institutionernas insikt i och överblick över den egna verksamhetsstrategin samt identifiera och utveckla en rad konkreta utvecklingsaktiviteter som adresserar institutionernas potential och behov av utveckling. 

 

Arts & Health Collective – Samarbete med WHO
Projektet sammanför akademiker, konstnärer, kulturinstitutioner, hälsovårdspersonal och beslutsfattare från flera olika länder i att utforska effektiva och hållbara strategier för integrering av konst och kultur på ett brett plan inom hälsosektorn.

 

Critical Voices – Samarbete med UNESCO
Projektets mål är att förstärka dialogen om de kulturella uttrycksformernas mångfaldighet och kulturpolitikens olikartade roller i världen.  

Utvecklingsstöd

I förbindelse med partnerskapsprojekten kan fonden utdela strategiskt utvecklingsstöd. Stödet kan beviljas projekt som karaktäriseras av en försöksmässig utveckling av teman eller ordningar som har relevans för fondens strategi och tematiska stödprogram.

Läs mer

Principer för utvecklingsstöd

Under de senaste åren har vi på Nordisk Kulturfond arbetat för att utveckla ett tydligt och mer målinriktat grepp på utdelningen av stöd. Med ett differentierat stöd säkrar vi att fondens utdelningar kan sträcka sig både brett och djupt.

 

Som ett led i att utvidga kretsen av väsentliga intressenter i det nordiska kultursamarbetet och understödja fondens strategiska insatser, kan fonden bevilja utvecklingsstöd till nya nordiska partnerskap. Utvecklingsstödet är en ny form för finansiering av strategiska samarbeten och utvecklingsprojekt, som inte ligger inom ramarna för fondens övriga stödprogram.

 

Vi har fastslagit följande principer, som ska känneteckna fondens arbete med och utdelningen av utvecklingsstöd:

  • Utvecklingsstödet kan beviljas projekt som karaktäriseras av en försöksmässig utveckling av teman som har relevans för fondens strategi eller fondens temasatsningar.
  • Utvecklingsstödet tilldelas projekt som utvecklas som tätare samarbeten, så att partnerna, däribland Nordisk Kulturfond, under en avgränsad period kan följa projekten och inhämta unik och relevant kunskap.
  • Inom ramarna för utvecklingsstödet kan det ingås såväl kortare som fleråriga ramavtal med partner som arbetar för att utveckla relevanta ämnen eller insatsområden i Nordisk Kulturfonds strategi, och som understöder fondens mål.
  • Det går inte att ansöka om utvecklingsstöd. Urvalet av projekt, exempelvis partnerskap, som tilldelas utvecklingsstöd, sker mot bakgrund av fondens externa dialog- och
    nätverksarbete. Fondens medel utbetalas och följs upp enligt reglerna för projektbidrag inom Nordisk Kulturfond.