Partnerskapsprojekt

Som en del av strategin 2019–2025 arbetar vi på Nordisk Kulturfond med en ny typ av strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt, som inte ligger inom ramarna för våra andra stödprogram. Här kan du läsa mer om arbetet och de aktuella samarbetsprojekten.

Partnerskap är vägen till ny kunskap och långsiktigt engagemang

Sedan 2020 har vi på Nordisk Kulturfond gått samman med en mängd aktörer och organisationer om utvecklingsprojekt och åtgärder, som kan bidra till ny kunskap om konst- och kulturfältet och stimulera policyutveckling på olika områden.

 

Genom projekt om teman som hållbar utveckling för kulturinstitutioner och konstens samverkan med hälsa medverkar vi till att föra konsten och kulturen in i nya samtal och uppnår ett nytt och långsiktigt engagemang i det nordiska kultursamarbetet.

 

Arbetet med partnerskapen bygger på vårt arbete och våra insatser under många år inom nätverksskapande och kulturpolitisk utveckling på nordisk nivå. Som en nordisk fond, förankrad i både det politiska systemet och det utövande konst- och kulturfältet, har vi möjlighet att ta en aktiv roll som facilitator och säkra flexibla ramar för utveckling och undersökning av åtgärder som bidrar till en ömsesidig förståelse av konstens och kulturens roll i utvecklingen av våra samhällen.

 

Under fliken "Aktuella samarbeten" kan du bland annat läsa om följande projekt:

Samarbete med Bikubenfonden om utvecklingsmodell för kulturinstitutioner
Tillsammans med Bikubenfonden har vi satt ihop en utvecklingsmodell för kulturinstitutioner som ska hjälpa dem att realisera sin potential. Syftet är att skapa nya möjligheter och säkerställa konstinstitutioners hållbara utveckling bland annat genom att förstärka institutionernas insikt i och överblick över den egna verksamhetsstrategin samt identifiera och utveckla en rad konkreta utvecklingsaktiviteter som adresserar institutionernas potential och behov av utveckling. 

 

Arts & Health Collective – Samarbete med WHO
Projektet sammanför akademiker, konstnärer, kulturinstitutioner, hälsovårdspersonal och beslutsfattare från flera olika länder i att utforska effektiva och hållbara strategier för integrering av konst och kultur på ett brett plan inom hälsosektorn.

 

Critical Voices – Samarbete med UNESCO
Projektets mål är att förstärka dialogen om de kulturella uttrycksformernas mångfaldighet och kulturpolitikens olikartade roller i världen.  

Utvecklingsstöd

I förbindelse med partnerskapsprojekten kan fonden utdela strategiskt utvecklingsstöd. Stödet kan beviljas projekt som karaktäriseras av en försöksmässig utveckling av teman eller ordningar som har relevans för fondens strategi och tematiska stödprogram.

Läs mer
Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner

Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner

Gode ideer og talent er desværre ikke altid nok i kunst- og kulturbranchen. Organisatorisk tæft og strategisk fokus kan til gengæld hjælpe ideerne godt på vej og sikre gennemslagskraft. Derfor har vi sammen med den danske fond Bikubenfonden sammensat et udviklingsforløb for kulturinstitutioner, der skal hjælpe dem med at realisere deres potentiale.
Bæredygtighed i kulturen (Sustainability in culture)

Bæredygtighed i kulturen (Sustainability in culture)

Med Den europæiske grønne pagt (European Green Deal) har EU’s medlemslande forpligtet sig til et mål om klimaneutralitet inden 2050. Samtidig har FN’s verdensmål givet os et fælles ordforråd og en mere holistisk forståelse af bæredygtighed. Kultursektoren nævnes ofte som en vigtig drivkraft for bæredygtig udvikling, men det er alligevel sjældent, at ambitionerne omsættes i praksis og at kunstnere og kulturaktører selv inddrages i at definere hvad denne rolle betyder.
Hållbarhet
Center for musikkens økosystemer (Center for Music Ecosystems: Resilient Music Cities - Torshavn, Nuuk & Juneau)

Center for musikkens økosystemer (Center for Music Ecosystems: Resilient Music Cities - Torshavn, Nuuk & Juneau)

Hvordan kan musikkens økosystemer hjælpe med at udvikle bæredygtige og robuste samfund i geografisk isolerede steder i Norden og Alaska? Det er det centrale spørgsmål i projektet, der undersøger, hvad gør Nuuk, Thorshavn og Juneau (Alaska) i stand til at absorbere en række stød og forstyrrelser, både indefra og udefra. Partnerskabet er en del af fondens temasatsning Globus.
Hållbarhet | Musik | Policy
IFACCA Globus: Det globale syd

IFACCA Globus: Det globale syd

Når vi debatterer kunstnerisk frihed og kunstnerisk identitet i et globalt perspektiv har vi brug for mangfoldig og global deltagelse. Derfor har vi i Globus regi indgået i et partnerskab med IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies), der giver os mulighed for at invitere medlemslande og/eller deltagere fra det globale syd, som ellers ville være afskåret fra at deltage.
Globus
 Samarbejde med UNESCO om kunstnerisk ytringsfrihed

Samarbejde med UNESCO om kunstnerisk ytringsfrihed

Kunstnerisk frihed er det vigtigste vi har. Sammen med UNESCO har vi derfor samlet en nordisk alliance, der skal styrke det internationale samarbejde om at sikre at kunstnere, kulturaktører, forskere og formidlere kan tænke, producere og formidle kreativt og frit, også når covid19-pandemien ligger bag os.
Unesco | Policy | Globus
The Arts & Health Collective: Creative Solutions for Complex Challenges

The Arts & Health Collective: Creative Solutions for Complex Challenges

At beskæftige sig med kunst er godt for mennesker, og kan på helt konkrete måder forbedre vores liv og sundhed. Alligevel har vi begrænset viden om hvordan man integrerer kunst og kultur i sundhedssektoren. Det vil WHO og Nordisk kulturfond ændre gennem et samarbejdsprojekt.
WHO | Policy | Globus
Visa mer

Principer för utvecklingsstöd

Under de senaste åren har vi på Nordisk Kulturfond arbetat för att utveckla ett tydligt och mer målinriktat grepp på utdelningen av stöd. Med ett differentierat stöd säkrar vi att fondens utdelningar kan sträcka sig både brett och djupt.

 

Som ett led i att utvidga kretsen av väsentliga intressenter i det nordiska kultursamarbetet och understödja fondens strategiska insatser, kan fonden bevilja utvecklingsstöd till nya nordiska partnerskap. Utvecklingsstödet är en ny form för finansiering av strategiska samarbeten och utvecklingsprojekt, som inte ligger inom ramarna för fondens övriga stödprogram.

 

Vi har fastslagit följande principer, som ska känneteckna fondens arbete med och utdelningen av utvecklingsstöd:

  • Utvecklingsstödet kan beviljas projekt som karaktäriseras av en försöksmässig utveckling av teman som har relevans för fondens strategi eller fondens temasatsningar.
  • Utvecklingsstödet tilldelas projekt som utvecklas som tätare samarbeten, så att partnerna, däribland Nordisk Kulturfond, under en avgränsad period kan följa projekten och inhämta unik och relevant kunskap.
  • Inom ramarna för utvecklingsstödet kan det ingås såväl kortare som fleråriga ramavtal med partner som arbetar för att utveckla relevanta ämnen eller insatsområden i Nordisk Kulturfonds strategi, och som understöder fondens mål.
  • Det går inte att ansöka om utvecklingsstöd. Urvalet av projekt, exempelvis partnerskap, som tilldelas utvecklingsstöd, sker mot bakgrund av fondens externa dialog- och
    nätverksarbete. Fondens medel utbetalas och följs upp enligt reglerna för projektbidrag inom Nordisk Kulturfond.