Ansökningstid

Under 2023 kan man ansöka Opstart

 • mellan 9 januari och 26 maj
 • mellan 7 augusti och 17 november

 

Du får svar inom 20 arbetsdagar efter du lämnat in ansökan.

Ansök nu

Vad är Opstart?

Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stöder aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer. 


Opstart bidrar till utvecklingen av ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden präglat av mångfald, hög kvalitet samt med god tillgänglighet.

Du kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och det finns inga krav på egen medfinansiering.

Obs! Via Opstart ansöker man oftast om bidrag till utgifter för resor och uppehälle i samband med möten i Norden. Under coronatiden kommer fonden i högre grad att kunna ge stöd till andra kostnader, exempelvis arvode, material och annat som är nödvändigt för att genomföra projektet. Det innebär att arvoden tillsvidare kan stå för en andel på upp till 20 000 danska kronor av projektets utgifter.

 

Vad stöder vi?

Opstart beviljar stöd till samarbeten om projektutveckling inom konst och kultur.

 

Minst två aktörer baserade i två olika nordiska länder måste ha bekräftat och beskrivit sitt deltagande i Opstart-projektet. Om endast två nordiska länder deltar i Opstart-projektet måste det finnas ett konkret ändamål att utvidga den nordiska deltagelsen: Du ska tydligt visa vilka andra aktörer och länder ni på sikt har som mål att involvera.Nordisk Kulturfond arbetar med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland. Vårt fokus ligger på utövare i Norden, men vår scen är global. Opstart stödjar gärna projekt med en global vision och projekt som kan bidra till att skapa en ny form av global relevans för nordiskt samarbete inom konst och kultur.

 

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan ansöka om stöd via Opstart. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Läs mer

Vad stöder vi inte?

Opstart stöder många olika typer av projekt, men det finns vissa begränsningar:

 • Opstart stöder inte färdigutvecklade projekt utan vi stöder projektutvecklingsfasen av projekt.
 • Opstart stöder inte projekt utanför konst- och kulturområdet, t.ex. idrottsarrangemang, affärsutveckling, teknologiutveckling, sociala ändamål, journalistik och samhällsvetenskap.
 • Opstart stöder inte skolresor eller individernas forskningsresor.
 • Opstart stöder inte deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda grupper.
Läs mer

Andra stödprogram

Opstart stöder utvecklingen i lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya projekt med ett tydligt utvecklingsperspektiv.

 

Om du redan har utvecklat projektet vidare, bekanta dig med kriterier för vårt projektstöd.

Läs mer

Bedömningskriterier

Projektets kvalitet och nordisk relevans

Fonden bedömer kvaliteten på Opstart-projekt utifrån originalitet och vikt för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidig, tillgänglig och av hög kvalitet.

 

Fonden bedömer i vilken utsträckning utvecklingsstadiet för projektet är lämpligt för Opstart:

 • om projektets syfte, innehåll, deltagande, metod och budget är tillräckligt beskrivna och genomtänkta.
 • huruvida projektets utvecklingsperspektiv är tillräckligt tydliga.
Fonden bedömer på vilket sätt projektet är förankrat, eller strävar efter att bli förankrat, i relevanta miljöer i Norden, och i hur hög grad projektet skapar ett ömsesidigt värde för alla aktörerna.
Läs mer

Ekonomi

Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor. Det finns inga krav på egen medfinansiering för att få stöd genom Opstart.

Obs! Via Opstart ansöker man oftast om bidrag till utgifter för resor och uppehälle i samband med möten i Norden. Under coronatiden kommer fonden i högre grad att kunna ge stöd till andra kostnader, exempelvis arvode, material och annat som är nödvändigt för att genomföra projektet. Det innebär att arvoden tillsvidare kan stå för en andel på upp till 20 000 danska kronor av projektets utgifter.

 

Budgeten i ansökan skall vara detaljerad. Specificera t.ex. era resekostnader (resans varighet, resenärer, rutter). 

Läs mer

Villkor

Projektperiod

Ni kan endast ansöka för aktiviteter som äger rum efter att ni har fått ett beslut från Nordisk Kulturfond. Projektet kan därmed påbörjas 20 arbetsdagar från ansökningsdatum.

Projektet måste som utgångspunkt slutföras inom ett år från projektets startdatum. Kontakta sekretariatet om ett beviljat projekt inte kan genomföras inom den planerade tidsramen på grund av coronasituationen.

Läs mer

Ansökningar

Om man får avslag på en ansökan kan man söka ytterligare en gång till samma projekt.

 

Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar som fylls i via fondens ansökningsportal. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

Läs mer

Offentlighet

Bidragen som beviljas av fonden offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordisk Kulturfonds offentlighetsregler har allmänheten tillgång till en lista över namn på ansökningar, men själva ansökningarna är inte tillgängliga. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

Läs mer

Fä hjälp till ditt projekt

Saknar du inspiration till ditt projekt? Läs om beviljade projekt inom olika konst- och kulturområden.

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD