Om fonden

Tillsammans för ett nytt Norden. Genom kultur som spränger gränser. Nordiska kulturfonden arbetar för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald, är tillgängligt samt av hög kvalitet.

Nordiska kulturfonden ska bidra till en positiv utveckling för konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Det gör fonden genom att vara kunskaps- och nätverksbyggande och ge ekonomiskt stöd.

Nordiska kulturfonden har arbetat med kultursamarbete sedan 1966 med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Nordiska kulturfonden har idag en budget på 36 miljoner danska kronor, varav huvudparten delas ut som projektstöd till nordiska kulturprojekt såväl i som utanför Norden. Därutöver har fonden under de senaste åren utvecklats till att aktivt delta i nätverk och som nätverksfacilitator med målet att utveckla kulturpolitiska frågor i Norden.

Nordiska kulturfondens bevilling finansieras från Nordiska Ministerrådets budget, som Nordiska rådet godkänner. Fonden utgör därför en del af det officiella nordiska samarbetet. Fonden har enligt sin överenskommelse också möjlighet att motta andra medel för sina ändamål. Vid utdelning av puls-stöd har fonden mottagit medel från Nordiska ministerrådet för kultur, MES (Finnish Music Foundation) och Statens Kunstfond i Danmark. 

Stöd

Nordiska kulturfonden har sedan starten 1966 bidragit med av projektstöd som sin kärnuppgift. I dag delar fonden ut stöd på tre olika nivåer: det breda projektstödet med tre ansökningsdatum årligen, OPSTART och bidrag till särskilda satsningar. 

OPSTART: 2015 lanserades OPSTART. OPSTART ger stöd till den första idéutvecklings- och nätverksfasen inom ett konst- och kulturprojekt och kan leda till att man kvalificerar sig för större nordiska projekt på sikt. Ansökningarna sker fortlöpande och alla sökande får besked om fondens beslut inom 20 dagar. OPSTART är stöd på upp till 25 000 danska kronor.

Särskilda satsningar: Nordiska kulturfonden bidrar varje år med 3 miljoner danska kronor till ett eller flera nordiska samarbetsprojekt inom ett aktuellt och relevant tema. Denna bidragsform kallas för närvarande för fondens temasatsning. Därutöver har Nordiska kulturfonden reserverat del av sina bidrag till mer fokuserade satsningar som har som mål att stödja fondens kulturpolitiska utvecklingsarbete. Dessa kulturpolitiska frågor identifieras fortlöpande och utvecklas dynamiskt.

Kulturpolitiskt utvecklingsarbete
Nordiska kulturfonden har under de senaste åren utvecklats till att aktivt delta i nätverk och som nätverksfacilitator med målet att utveckla kulturpolitiska frågor i Norden. Fonden erbjuder exempelvis arenor som ska synliggöra och förmedla kunskap om kultur och kulturpolitik genom egen kunskapsinhämtning och samarbete med relevanta aktörer. Nordiska kulturfonden identifierar teman som har relevans och aktualitet i en kulturpolitisk kontext och identifierar vilka aktörer som bör mötas för att diskutera och lyfta fram just dessa frågor. Nordiska kulturfonden deltar också i befintliga nätverk tillsammans med andra aktörer.

Kommunikation
Nordiska kulturfonden kommer 2016–2018 att stärka sin satsning på kommunikation. Det finns i dag ett ökande intresse från aktörerna i de nordiska länderna för att Nordiska kulturfonden ska öka sin närvaro och synlighet. Nya arenor, nätverk och initiativ blir därför viktigare för Nordiska kulturfonden att följa och delta i och fondens externa kommunikationssatsningar ska bidra till att understödja detta arbete.

Styrelsen 2019

 

Danmark:

Ledamot: Mogens Jensen, medlem av Folketinget, fondens ordförande

Suppelant: Jan Erik Messmann, medlem av Folketinget

Ledamot: Leif Lønsmann, f.d. direktör for Koncerthuset, DR

Suppleant: Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Kolding designskole, f.d. kulturminister

 

Færøerne:

Ledamot: Pauli Trond Petersen, medlem av Løgtingið

Suppleant: Jenis av Rana, medlem av Løgtingið

 

Finland:

Ledamot: Paavo Arhinmäki, medlem av Riksdagen

Suppleant: Peter Östman, medlem av Riksdagen

Ledamot: Esa Rantanen, chef för konststöd, Centret för konstfrämjande 

Suppleant: Tiina Kuoppa, planeringschef, Centret för konstfrämjande 

 

Island:

Ledamot: Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Altinget

Suppleant: Anna Kolbrún Árnadóttir, medlem av Altinget

Ledamot: Þórunn Sigurðardóttir, styrelseordförande (och f.d. direktör) för Reykjavik art festival 

Suppleant: Einar Kárason, författare

  

Norge:

Ledamot: Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget

Suppleant: Helge Andre Njåstad, medlem av Stortinget

Ledamot: Henning Henriksen, assisterande departementsråd, Kulturdepartementet

Suppleant: Astrid Zachariassen, seniorrådgivare, Kulturdepartementet

  

Sverige:

Ledamot: Lars Mejern Larsson, medlem av riksdagen

Suppleant: Jessica Polfjärd, medlem av riksdagen

Ledamot: Signe Westin, ställföreträdande generaldirektör, Statens Kulturråd

Suppleant: Teshome Wondimu, grundare och verksamhetsledare, Selam

 

Grønland:

Ledamot: Lone Nukaraq Møller, departementschef för uddannelse, kultur og kirke, fondens vice ordförande

Suppleant: Mika Lyberth, kulturkonsulent, Departementet for uddannelse, kultur og kirke

 

Åland:

Ledamot: Fredrika Sundberg, kultur och fritidsdirektör, Mariehamns stad 

Suppleant: Jan-Ole Lönnblad, kulturchef, Ålands landskapsregering

Nordiska kulturfondens sakkunniga består av 19 personer. Förutom att de kvalitetssäkrar ansökningarna är det ett viktigt mål att dels få synpunkter från andra personer utanför det officiella nordiska systemet, dels att skapa en större nationell förankring av Nordiska kulturfondens arbete. De sakkunniga utses för tre år och utgör en resurs som bidrar med värdefull expertis till Nordiska kulturfonden genom att kvalitetsbedöma samtliga ansökningar och genom att etablera nya kontakter och nätverk.

Nordiska kulturfondens sakkunniga är experter inom olika konstområden och utses av Nordiska kulturfondens styrelse.

Danmark:
Bjarke Svendsen
Henrik Jansberg
Steen Bille 
Ole Jensen

Finland:
Dan Henriksson
Pirjo Hamari
Sade Kahra
Satu Tuittila

Färöarna:
Kjartan Hansen

Grönland:
Alexander Montgomery-Andersen

Island:
Margrét Bóasdóttir 
Markús Þór Andrésson

Norge:
Deise Faria Nunes
Hege Newth
Unnur Sande
Hild Borchgrevink

Sverige:
Inga Lundén
Jochum Landin
Viktor Zeidner
Henrik Orrje

Åland:
Susanne Procopé Ilmonen

 

Nordiska kulturfondens projektambassadörer

Nordiska Kulturfondens projektambassadörer bidrar till att mobilisera nya aktörer, förkorta vägen för sökande till fonden och öka medvetenheten om fonden. Genom sina egna nätverk och utifrån sina egna erfarenheter kan ambassadörerna nå potentiella ansökare och ge råd om hur man genomför nordiska kulturprojekt. Projektambassadörerna kommer från alla nordiska länder och de arbetar dagligen inom olika sektorer i kulturvärlden.

Jonatan Habib Engqvist 

jonatan(at)philosophy.se

Jonathan Habib Engqvist är teoretiker, kurator, lärare och freelancer. Han har producerat olika internationella program och utställningar bland annat i Norge, Sverige och Island. Han har också skrivit och redigerat många publikationer och böcker.

Astri Fremmerlid

astrif(at)perspektivet.no

Astri Fremmerlid har en omfattande karriär inom museer och kulturarv. Hon var projektledare för etableringen av Perspektivet Museum i Tromssa i 1993 och har arbetat som museets direktör sedan 1995. Astri har också arbetat som museumslektor vid Universitetsmuseet i Tromssa och ledare för Trondarnes Distriktsmuseum. Hon är utbildad fil. kand. i etnologi, sociologi och geografi vid Universitetet i Bergen.

Mikaela Westerlund

toimisto(at)walhalla.fi

Mikaela Westerlund är verksamhetsledare för filmbyrån Walhalla samt regional filmsekreterare för Finlandssvenskt filmcentrum som arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Hon har studerat nordisk litteratur, mediekultur och videoproduktion och jobbar också med manus och regi för film och tv.

Søren B. Kristensen

rocktraum(at)gmail.com

Søren B. Kristensen är fondens puls-projektambassadör. Søren är drivkraften bakom många olika aktiviteter, koncerter och musikföreningar i Danmark, bl.a. musikprojektet Nordic Band Camp, skivbolagsgemenskapen Labelkollektiv och Nordkraft (kraftcenter for kultur og fritid i Aalborg). Søren är medlem av Statens Konstfonds projektstödskomitté för musik 2016-2017 och under åren 2010-2013 var han ordförande för ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere.

Olivur Eystberg

olivur(at)tutl.com

Olivut Eystberg är skivbolagsmedarbetare och butikschef för det färöiska skivbolaget Tutl. Han är utbildad bokhandlare och har också arbetat för många år som filmtekniker och -operatör. Han är engagerad i Havnar Jazzfelag, som bl.a. står för musikfestivalen Vetrajazz, och intresserar sig dessutom mycket för konstfotografi.

Nivi Christensen

nich(at)sermersooq.gl

Nivi Christensen är museichef för Konstmuseet i Nuuk. Hon har producerat flera konstutställningar och har arbetat för att sprida kunskap om grönländsk konst. Hon har studerat konsthistoria och skrivit artiklar speciellt för den grönländska konst- och kulturtidningen Neriusaaq, men har också bidragit till flera böcker om grönländsk konst.