Nordiskt nätverk

Nordiska kulturfonden har ett nätverk av samarbetspartners i de nordiska länderna.

Du kan kontakta våra samarbetspartners om du vill veta mer om nordiskt samarbete och om att ansöka om stöd hos Nordiska kulturfonden. De kan också vara med och vidareutveckla ditt projekt. Samarbetsparterna håller då och då informationsworkshoppar om att ansöka om projektstöd hos Nordiska kulturfonden och andra nordiska organ.

Nordisk kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt (NKK) är en institution under Nordiska ministerrådet. Organisationen har tre uppdrag. De fungerar som sekretariat för Nordiska ministerrådets fyra nordiska stödprogram: Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Volt och NORDBUK. NKK driver också ett kulturcenter och bibliotek i centrala Helsingfors, som sprider kunskap och intresse för nordisk kultur och nordiska språk i Finland. Slutligen profilerar organisationen nordiskt kultursamarbete internationellt.

Två nordiska hus
Nordens hus i Reykjavik är ett nordiskt kultur- och kunskapscenter och en kreativ mötesplats och fungerar som en förbindelselänk mellan Island och det övriga Norden.
Nordens hus på Färöarna främjar kulturlivet på Färöarna och skapar ömsesidiga relationer mellan kulturlivet på öarna och Norden i övrigt.

Två nordiska institut
Nordens institut på Grönland (NAPA) ger stöd och bidrar till att utveckla det grönländska kulturlivet med särskilt fokus på barn- och ungdomskultur samt förmedlar nordisk kultur på Grönland och grönländsk kultur i det övriga Norden.
Nordens institut på Åland (NIPÅ) har till uppgift att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga länderna på det allmänkulturella området.