Lina Sofia Lundin foto Emanuel Hallklint.jpg

Lina Sofia Lundin foto: Emanuel Hallklint

Projektet fick HANDMADE-stöd därför att:

HANDMADE handlar om upptäckter; många storverk börjar i det lilla – i utkanten, i det oupptäckta, det undervärderade, det glömda. HANDMADE stärker lokala initiativ inom nordiskt samarbete och i ett nordiskt perspektiv – och hittar nya tolkningar av vad det innebär att vara nordisk.

Projektet har tydliga kvaliteter i den långa projekttiden, utgångspunkten i konstnärerna och det kontinuerliga prövandet. Det textila blir här en mötespunkt och ett sätt att pröva görande och kunskaper. Att det är ett undersökande som utgår från små orter är också en kvalitet, dvs att det inte är materialet i sig utan sett genom en specifik ort som prövas. Det nordiska gestaltas här genom en process och ett görande, ett konkret prövande av platser.

Den sökande skrev själv om projektet:

Kvar efter den virvelvind som det sena 1900-talets globalisering medförde finns endast spridda spår av den nordiska textilproduktionen. Kunskaper och traditioner med rötter som går tillbaka hundratals år har på kort tid skingrats, och det är ofta ideella krafter som bär dessa materiella och immateriella kulturarv vidare.

Projektet med arbetstiteln Sjølingstad, Akureyri, Haghed, Gnesta öppnar upp och fördjupar konstnärernas arbete utifrån dessa mindre orter i Sverige, Norge och Island. I fokus står frågor om det textila hantverket historiskt och idag, och vi arbetar nära lokal kunskap och föreställer oss tillsammans möjliga lokala framtider för den textila produktionskedjan. Arbetet präglas av experimentella förhållningssätt och syftar till att stimulera ett konstnärligt tänkande såväl inom som utanför projektgruppen, snarare än att ta fram entreprenöriella affärsmodeller.

Under två år, 2018–2020, arrangerar vi träffar för att aktivera, fördjupa och sprida kunskap utifrån olika textila fibrer som länge använts i Norden: ullen, linet, hampan och nässlan. I en samtid där omfattande och onödiga transporter av både produkter och människor medverkar till att förstöra planeten vill vi utgå ifrån vad som redan finns här på plats och vara med att popularisera och sprida kunskap om andra möjliga förhållningssätt till textilkonsumtion. Projektet utgår ifrån handens arbete och människans historiska försök att mästra den lokala biotopen: odling, skörd och vidarebearbetning av fibern som också den präglats av de lokala förutsättningarna.

Till dessa träffar inbjuds experter, lokala kunskapsbärare och andra inom konst- och textilfältet. Studiebesök varvas med föreläsningar, interna workshops och samtal. På så sätt skapar vi ett nytt nätverk av mindre orter i Sverige, Island Norge - och stimulerar rörelser mellan äldre kunskap och nya kunskapsbärare. För att ge tillbaka till platsen arrangerar vi workshops öppna för allmänheten utifrån konstnärernas intressen och egna kunskapsområden. Workshoparna bygger på handarbete, konversation och reflektion - vad utvecklas organiskt när man arbetar praktiskt med något.

Parallellt fortgår konstnärernas egna konstnärliga arbete, mot målet att presentera arbetet i en utställning 2020. Konsten kan få oss att föreställa oss det vi idag inte känner till, den kan peka ut riktningen där vi tidigare inte sett någon väg.

Kunstnere bag projektet: Lina Sofia Lundin (SE), Franz Petter Schmidt (NO), Hildur Bjárnadottir (IS)

Platser i projektet: Sjølingstad i NO, Akureyri i IS, Haghed i SE og Gnesta i SE