Foto 2.jpg

Projektet fick stöd för att:

I detta ambitiösa projekt om glaskonstens framtid och utveckling inbjuder tre starka fackmuseer, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) och Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK), glaskonstnärer att använda och utveckla museerna och deras utbud i en riktning som är relevant för utövandet av glaskonst och för glasets framtid i Norden. Detta sker dels genom en ny utställning med fokus på det helt nya, dels i form av samarbeten och nätverk. Nu finns det en dynamik – Nordisk Kulturfond önskar projektdeltagarna god arbetslust!

Om projektet:

Praktiken och sammanhanget kring glaset har genomgått stora förändringar under de senaste åren, vilket har lett till en markant förändring av förhållandet till handgjort glas. Den storskaliga glasproduktionen, som tidigare var drivande både för den konstindustriella ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av respektive lands designtradition, existerar knappast längre i praktiken. Glasindustrins sammanbrott efterlämnar ett tomrum som ”Scandinavian Glass – starting all over” vill fylla och utnyttja.

Det är Finnish Glasmuseum, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) och Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK) som har gått samman om detta HANDMADE-projekt. Projektets mål är att:

  • utveckla en ny syn på designtraditionen
  • utveckla och manifestera fackmuseer som kraftcentrum med fokus på framtiden som kan medverka till att inspirera och vidareutbilda utövare och proaktivt bidra till att visa nya vägar för glaskonst och glasformgivning.

Museerna ska med bakgrund i sina djupgående kunskaper om traditionen och med fokus på nytänkande och vidareutveckling samla glaskonstnärer för att utveckla/visa på nya affärsmodeller. Museerna tillhandahåller ramar och kunskap men själva utvecklingen skapas av utövarna. Engagemanget från deltagarna, nätverkande och kunskapsdelning över nations- och fackområdesgränser är bärande element i projektets utveckling. De utövande konstnärerna engageras på alla nivåer i projektet med målet att skapa nätverk med både institutioner, glasverkstäder och utövande konstnärer.

Projektet innehåller:

  • En resande utställning med fokus på det helt nya och aktuella inom nordiskt glas som är den största samlade visningen på tjugo år Utövande konstnärer deltar i kurateringen av utställningen.
  • Workshops/residencys med deltagande av utövare och andra aktörer från de nordiska länderna. Workshops utvecklas på/eller i anknytning till museiinstitutionerna med ambitionen att göra museerna till kraftcentrum som använder samlingar och ramar för att forma framtiden på området.
  • Avslutningssymposium i oktober 2018


Nordiskt samarbete:

Projektet upprättas som ett samarbete mellan glasmuseerna Finnish Glasmuseum, Riihimäki (FI), The Glass Factory, Boda (SE) och Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft (DK), och engagerar samtidigt nordiska glaskonstnärer och andra aktörer.

Total budget: 1 730 000 DKK

Applied for:  1 000 000 DKK                            

Approved grant:   850 000 DKK

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Project period: 01.01.2017-31.10.2018

 

Foto: Henrik Svarrer Larsen & Mads Höbye