Kunstindustri 2.jpg

Projektet fick stöd för att:

Det Danske Keramikfabrik – de 19 ägarna – har konstaterat att det är det är dags att agera nu, och gör det också. Fabriken grundades för några år sedan med syftet att fokusera diskussionen på konstindustrins framtid. För att uppnå det sätter fabriken igång lokal produktion och ska med den som bas bjuda in nordiska kollegor att delta.

Projektet synliggör att vi måste argumentera för och sätta ord på varför vi ska fortsätta med konstindustriell produktion i Norden. Om det visar sig att verksamheten är ekonomiskt hållbar kommer detta lokala produktionssätt och kringaktiviteterna att skapa en struktur som kan användas även i andra sammanhang inom konstindustrin än för enbart keramik. Detta är ett litet delprojekt i HANDMADE-projektet, men med potentiellt stor effekt som är konkret för dem som har med keramikproduktion att göra och i den kulturpolitiska diskussionen.

Om projektet:

Norden har en lång historia inom formgivning och keramikproduktion, men i dag finns det få eller inga möjligheter att producera små serier industriellt i Norden. Den Danske Keramikfabrik har skapats utifrån en stark önskan att ändra på detta. Den Danske Keramikfabrik anser att det är viktigt att bevara hantverket och göra det möjligt att producera lokalt, miljömedvetet och i mindre skala. Annars försvinner den kunskap vi i Norden har byggt upp i och med fabrikerna som läggs ned och produktionen som utkontrakteras. Det har tyvärr redan hänt med bland annat danska Royal Copenhagen och Kähler, svenska Rörstrand och Höganäs samt finska Iittala och Arabia.

Den Danske Keramikfabrik är tänkt att vara en levande plats där hantverket bevaras och vidareutvecklas till glädje för ägarkretsens 19 medlemmar och fabrikens kunder. Fabriken arbetar i nätverk

där det inte är den största som vinner utan de som delar med sig av kunskaper och resurser. Genom att inbjuda till samarbeten över geografiska gränser och gränser mellan olika formgivningsområden och material vill fabriken starta en våg av små producenter runt om i Norden som kan hjälpa varandra genom samarbete om utveckling och inom olika lokala inriktningar.

Genom att öppna fabriken och erbjuda en mötesplats för samarbete och utbyte mellan de nordiska länderna hoppas fabriken kunna återupprätta konstindustrins kärna: 

  • En plats där formgivare kan fördjupa sig och utveckla produkter i nära samarbete med duktiga hantverkare. Det är inte bara designdelen som det är väsentligt att behärska i Norden utan också själva produktionen och all den tekniska kunskap som naturligt hör till den.
  • En medvetenhet hos fler om lokal produktion och en bred diskussion kring hur vi tillverkar våra bruksföremål i Norden.
  • Utbildning. Keramikhantverket lärs genom praktiskt utövande. Fabriken för en dialog med utbildningsställen och siktar på att inrätta praktikplatser i fabrikens modellverkstad.

Fabriken hoppas att det efter oss ska komma en ny generation som inte upplever att allt stängs utan kanske kan föreställa sig att man själv kan skapa nya förutsättningar utifrån de nya krav samhället står inför. Att man om femtio år fortfarande vet hur man gör en gipsmodell och stöper en kopp eller målar en blå servis och att man inte längre tycker det är orimligt att de som utför arbetet ska ha rejält betalt.

Den Danske Keramikfabriks REVIVAL-projekt för konstindustrin går ut på att ta fram ett REVIVALKIT som upplysning och inspiration. Kitet ska introducera serietillverkad keramik – material och tekniker – på ett enkelt sätt för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av området. Fabrikens plan är att med kitet i centrum anordna föredrag och möten i samarbete med flera nordiska branschorganisationer, skolor och företag och ge en utgångspunkt för diskussionen om konstindustrins framtid.

Nordiskt samarbete:

Danmark, Sverige och Norge

Fabriken ägs av 19 keramiker och formgivare som har gått samman om att skapa en plats för keramisk produktion i Danmark. De 19 medlemmarna kommer från Danmark, Sverige och Norge. 

Introduktionsmötena för REVIVAL-kitet utvecklas och anordnas i samarbete med:

  • Danske Kunsthåndværkere & Danske Designere (DK)
  • Svensk Form, Design Sweden & KHVC (SE)
  • Norske Kunsthåndverkere (NO)
  • Ornamo (FI)

 

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

 Foto: Den Danske Keramikfabrik