1_Over Under Over Under Ingrid Becker.jpg

Projektet fick stöd för att:

Projektgruppen uppmanar till en konstnärlig undersökning genom det handgjorda. Geografiskt spänner projektet över ett stort område utanför metropolerna, och det är geografin som är avgörande för projektets resultat. I de geografiskt bestämda mötena sker det oväntade. Nya perspektiv framkommer än de som projektet startade med. Det är ett öppet projekt med en kärngrupp av deltagare och en inbjudan till lokala bildkonstnärer såväl som konsthantverkare. Ansökningens bildmaterial vittnar om ett nytt grepp om hantverk och om hög konstnärlig kvalitet.

Om projektet

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge skriver:

Hunger är ett tillstånd som inträder vid för lite eller helt avsaknad näringstillförsel. Tillståndet kan vara en känsla, avsaknad eller stark drift.

Livet och kulturen är i ständig rörelse; både geografiskt och digitalt måste vi förhålla oss till förändringarna, en ständigt skiftande grund både fysiskt och kunskapsmässigt. I takt med det flyktiga och oöverskådliga växer lusten till det handfasta. Det vi kan röra vid, fysiskt forma som vårt eget. Vi märker en hunger efter hantverket, det handgjorda. Det finns ett förnyat intresse för materialbaserad konst; unge konststuderande vill snida, dreja och väva. 

I Hunger önskar vi att tydliggöra hantverket som bär på moderna värden och strategier. Grundläggande hantverks- och materialkunskap, en förmåga att bruka resurser på och från en viss plats är något som håller på att förändras. Vår kunskap om det handgjorda kan förflyttas, delas, tolkas och fyller omgivningarna när som helst. Det är en del av det moderna. 

I den traditionella hantverksutbildningen började en lärling hos en mästare på området. Efter lärlingsexamen fick de dra ut som vandringsgesäller och söka kunskap utanför sitt lärosäte. Projektet HUNGER vill utveckla tvärvetenskapliga mötesplatser för hantverket i Norden. Vi vill undersöka hur en flytt, att geografiskt förflytta sig och skapa något med händerna, kan avspeglas i ett skapande uttryck. Vårt projekt ska vara orienterat kring denna fysiska, konkreta rörelse som tema eller premiss för den konstnärliga produktionen. 

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge vill med HUNGER “gå på gesällvandring” för att söka, dela, blanda och genom ett nordiskt samarbete stärka våra kunskaper med målet att utvidga förståelsen för det handgjorda. Vad sker när yrkeskunskap på olika platser och olika tider möts? Och förädlas till något annat? Vad är ett nordiskt hantverk i dag?

Som samtidens konsthantverkare söker vi efter vad ett hantverk knutet till mötesplatser för kulturellt och professionellt utbyte kan vara, vad det kan skapa. HUNGER ska skapa en ny samarbetsplattform, ett forum för omedelbara uttryck, vad ett nordiskt hantverk kan innebära i dag. Ett center är inte bara geografi, det är också aktivitet. HUNGER vill lägga grunden till att skapa ett öppet hantverkslandskap och ge en långsiktig effekt, en medvetenhet om hantverkskunskapen som ett material i sig. Ett material som är både nytt och gammalt på en gång.

Projektet avslutas med en kuraterad utställning.

Nordiskt samarbete

Finland, Sverige och Norge. Projektet är tänkt som en serie med workshops i Malakta (FI), Frösön (SE) och Trondheim (NO). Projektet kommer att ha en fast kärna på 10 konsthantverkare med bakgrund i olika material och uttryck, som deltar i alla 3 workshops. Därutöver ska det ställas 10 platser till förfogande från plats till plats Lokala hantverkare, konstnärer och kulturproducenter kan ansöka om platserna, utöver ett antal inbjudna.

Total budget: 2 713 200 DKK

Applied for:  1 000 000 DKK                            

Approved grant:  850 000 DKK

Project period: 01.01.2017-31.10.2018

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Foto: Ingrid Becker, Kunsthåndverker (N)