Maria Huhmarniemi Twistmas in the Nordic House 2017.png

Foto: Maria Huhmarniemi, Twistmas in the Nordic House, 2017

Projektet fick stöd därför att:

Viktiga akademiska samarbetspartner:

  • Fakulteten för konst och formgivning vid Lapplands universitet som projektledare,
  • Islands konsthögskola,
  • Samiska högskolan,
  • Konst- och designhögskolan i Bergen och
  • Nätverket Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD)

samt utställningslokaler på Nordens hus i Reykjavik, Galleri Napa (Konstföreningen i Lappland) och universitetsgallerier på Lapplands universitet under Arctic Design Week 2017 i Rovaniemi har gått samman för att producera en kurerad turnerande utställning, seminarier, workshoppen ”Teach me Something” och en katalog i HANDMADEs anda. Det här projektet har något att lära oss alla!

Den sökande skrev själv om projektet:

Konstnärerna välgs av Gunvorm Guttorm, Timo Jokela, Ásthildur Björg Jónsdóttir och Hilde Hauan Johnsen. Ásthildur Björg Jónsdóttir samarbetar med konstnärerna och står för utställningsdesignet.

Projektet innefattar en rad olika metoder och material som används inom arktisk konst och design samt Sámi duodji. Utställningen kommer att visas på Nordens hus i Reykjavik och på Arctic Design week i Rovaniemi.

Det kommer att hållas seminarier i anslutning till utställningen. Konstnärerna och andra inbjudna experter kommer att hålla föreläsningar om temana för projektet. I Rovaniemi kommer seminariet att arrangeras som en del av International Arctic Design week. 

Workshopparna kommer att hållas som en del av ett workshopkoncept kallat ”Teach me Something”. Huvudfokus är att hitta sätt att samarbeta och dela kunskaper om lokalt hantverk och nordisk kunskap samt erfarenheter inom konsten. Processen fokuserar på att generera kunskap genom erfarenheter och improvisation, varav en del har förts vidare från tidigare generationer. Det utifrån allmänna kunskaper och från öppenhet inför nya kunskaper om hur man tillverkar saker, ontologier och levnadssätt. Deltagarna i workshopparna kommer att vara konstnärer, konstnärsstuderande och allmänheten i Reykjavik och Rovaniemi. Deltagarna kommer att skapa installationer och skulpturer i grupper.

En katalog kommer att sammanställas i syfte att presentera projektet.

(…)

När vi talar om de traditionella kunskaperna och färdigheterna inom duodji hänvisar vi också till de färdigheter och den information som tidigare var en del av det ”traditionella samhället” men som har förts vidare in i den moderna tiden och nu också har fått nytt innehåll. Användningen av begreppen tradition och arv kan ofta betraktas som statisk, som att ”notera förändringar”, och det finns inget nyskapande. Här hittar vi nytt material i nya sammanhang, eller personer och konstnärer som använder nya sorters material som också förändrar resultatet eller det slutliga verket. Enligt vår mening ingår nyskapande alltid i tradition och arv – som en del av arbetsprocessen.

(…)

De nordliga områdena och de arktiska miljöerna och sociokulturella sammanhangen kan fungera som ett laboratorium för innovativ forskning om modern konst och konstundervisning och fungera som en arena för utvecklingen av kontextbundna och praktiskt baserade metoder. Det riktar sig inte enbart till det nordliga området utan också till resten av världen, som observerar de särskilda förhållandena i landsbygdsområden och semiurbana platser utanför städer och kulturcentrum.

(…)

Katalog

Katalog 'Interwoven'