Acoustically 1 - Photo credits Nathan Thomson.jpg

Projektet fick stöd för att:

Projektets styrka består i dess gradvisa utveckling, som involverar personer med stor yrkeskunskap, från utvecklare hela vägen till utövare. Detta gör att projektet väcker tankar och blir mycket noggrant, och kan stimulera till en bred yrkesstudie som leder till att en publik får vara med om de speciella resultaten:

Resultaten ska presenteras på en konsert och i en monter för både publik och yrkesutövare. Produkterna kommer att lanseras på marknaden genom publikationer, där de olika processerna och resultaten presenteras för intressenterna. Det är ganska troligt att det kommer att leda till yrkesmusikaliska genombrott, vilket kan skapa ett spännande bidrag till musikmarknaden och den pågående forskningen i ämnet.

 

Om projektet:

 • Ett projekt om att bygga hybridlutor; instrumenthantverk där materialet möter den digitala tekniken.
 • Utökade instrument som kan bredda traditionella musikinstruments kapacitet med elektroniska ljud och interaktivitet.
 • Ett dynamiskt nätverk av akademiska forskare, frilansande hantverkare och framstående musiker.

 

Projektet riktar sig till musiker överlag, både professionella och amatörer, såväl de som spelar akustiskt och elektroniskt som till ljudentusiaster, ljudtekniker och personer som är intresserade av banbrytande teknik inom ljud och audio.

Projektet ser på temat HANDMADE som en samtida fråga och inkluderar under denna rubrik en mängd hantverk som exempelvis specialbyggd analog elektronik, programmering för särskilda program, ljudinteraktionsdesign samt traditionellt instrumenthantverk.

Utökning av akustiskt aktiva instrument är ett pilotprojekt i syfte att föra samman byggandet av akustiska lutor, elektronik, programmering och interaktionsdesign för att skapa nya typer av hybridmusikinstrument. Elektroniska ljud förs in i de akustiska instrumentens kropp via strukturburna ljuddrivrutiner, som gör att akustiska och elektroniska ljud kan finnas samtidigt i ett enskilt instrument, och kopplas förbi externa högtalare och ljudutrustning. En akustiskt aktiv gitarr bygger till exempel ett lager av elektroniska förstärkningar och variationer ovanpå instrumentets akustiska ljud, varvid hela ljudbilden strålar ut från själva instrumentet.

Sensorteknik kan implementeras på instrumentet och möjliggöra användarinteraktivitet med de elektroniskt skapade eller bearbetade ljuden. Akustiskt aktiva instrument är ett projekt som står i vägskälet mellan det fysiska och det digitala. De sammanför hantverket bakom musikinstrumenten, akustiken, signalbehandlingen och den fysiska databehandlingen, som alla ses som konsthantverk baserade på individuellt hantverk. Aktiv akustik är ett växande fält där den gamla konsten att bygga lutor kombineras med den senaste ljudtekniken och fysisk databehandling för att skapa banbrytande hybridinstrument. Projektets mål är att förena experter från de olika specialistfält som krävs för formgivning, implementering och konstruktion av akustiskt aktiva utökade instrument för att uppnå den ”kritiska punkt” där det går att utveckla konsertinstrument som kan användas professionellt under projektets tvåårsperiod.

Projektet har en noggrann plan för hur detta ska spridas till allmänheten och den består av fem delar: 1) ljudentusiastgrupper ska nås via webbkommunikation och musikteknikmässor 2) den större publiken ska nås via konserter 3) spridning till konstteknikgrupper via Media Art-festivaler 4) vetenskapliga publikationer för forskarsamhället 5) workshops för studenter.

 

Nordiskt samarbete:

Finland, Danmark och Norge

Projektet involverar ett nordiskt expertnätverk inom fälten musikinstrumenthantverk, elektronik, programmering och interaktionsdesign. Deltagande länder är Finland, Danmark och Norge och nätverksmedlemmarna kommer från akademiska forskningsinstitutioner,

frilansande konstnärsgrupper samt konstvärlden.

Deltagare:

 • Otso Lähdeoja, postdoktoral forskare, Konstuniversitetet i Helsingfors, Finland,
 • Daniel Overholt, docent, Aalborgs universitet Köpenhamn, Danmark
 • Cumhur Erkut, docent, Aalborgs universitet Köpenhamn, Danmark
 • Alexander Refsum Jensenius, docent, chef för musikinstitutionen på Oslos universitet, Norge
 • Juhana Nyrhinen, lutbyggare, Tammerfors, Finland
 • Michael Edinger, lutbyggare, Köpenhamn, Danmark
 • Petri Kumela, konsertgitarrist, universitetslektor, Metropolia University for Applied Sciences, Helsingfors, Finland

Total budget: 661 802 DKK

Applied for: 562 402 DKK    

Approved grant: 450 000 DKK

Project period: 01.01.2017-31.12.2018    

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

 • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
 • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
 • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Foto: Nathan Thomson