Globus

Globus är Nordisk Kulturfonds nya stödprogram 2020-2024 som ger konstnärer och kulturutövare nya möjligheter att söka stöd till projekt som går utanför Norden. Här kan du läsa mer om fondens arbete med Globus. Under 2020-2021 kommer programmet att testas på några få utvalda pilotprojekt. Vidare kan man ansöka om stöd via Globus Opstart som stöder utveckling av idéer och samarbete i globala sammanhang.

Med Globus skriver vi ett nytt kapitel i vår historia

Vi ger plats till globala perspektiv på vår del av världen. Intentionen är att vi möter konstnärerna där de är, stödjer dem med tillit och riskvilja och ger det nordiska en möjlighet att växa sig större än Norden.

 

Programmet har inrättats utifrån ett ökande behov av nya sätt att agera informellt och gradvis över gränserna. Därför lanserar Nordisk Kulturfond den nya globala satsningen, som ska bredda perspektivet på nordisk konst och kultur.

Ett nytt sätt att tänka på stöd

Till skillnad från fondens andra program, som Puls, Handmade och Opstart, finns det i det här programmet inga krav på regionalt samarbete. Tvärtom vill vi stödja projekt som inte kan genomföras enbart i Norden.

 

Vi vill på det sättet skapa projekt som använder konst och kreativitet som katalysator för samtal med yngre generationer och Nordens nya medborgare. Projekt som kan bidra till att utveckla det offentliga rummet, skapa nya gemenskaper, som höjer sig över de språk och olikheter som skiljer oss åt, och få nya saker att uppstå i vår gemensamma demokrati.

GLOBAL VERSUS INTERNATIONAL

Vi ser det globala som gränslöst; världen som en samlad enhet.

Det internationella definieras av gränser nationer emellan, och därför är omfattningen snävare än det globala. Det ligger i ordet: inter-nationell.


Global Vi skapar global relevans för det nordiska samarbetet.
Internationell Vi deltar i internationella nätverk

Läs mer

Globus Opstart

Globus som stödprogram lanseras under 2022. Under 2020-2021 kan man ansöka om stöd via Globus Opstart för att utveckla idéer och nya samarbeten.

Läs mer om Globus Opstart här

Pilotprojekt

Det nya programmet kommer under det första året att testas på några få utvalda pilotprojekt. I och med det kommer vi att få konkreta erfarenheter av projekt som kan leda till ett öppnare stödprogram med olika infallsvinklar.

 

Alla våra pilotprojekt är inriktade på att fånga och få till en dialog med den yngre generationen av konstnärer, institutioner och kulturutövare för att tydliggöra deras röst. I dessa pilotprojekt samarbetar vi med en rad olika partner i Norden och utanför Norden, som bidrar till att säkerställa en bredare finansiering och ett långsiktigt fokus.

 

Vi undersöker tillsammans med talangorganisationer vad som krävs för att yngre talangfulla konstnärer ska kunna realisera sina drömprojekt med utgångspunkt i globalt samarbete.

 

Vi främjar samtalet om Norden som konst- och kulturscen och skapar ett nytt internationellt nätverk för kritiskt tänkande, som ska stödja nordiska konstnärers och kulturutövares väg på den globala scenen.

 

Och vi genomför demokratiska projekt på gatuplan och undersöker hur man kan underlätta för konstnärlig mobilitet mellan Norden som utvecklad region och andra platser i världen som inte har samma förutsättningar. Här vill vi tillsammans med exempelvis Unesco stärka dialogen om de kulturella uttrycksformernas mångfald och kulturpolitikens mångskiftande roll i världen. Det ser vi som centralt för att bana vägen för det globala kulturella samarbetet i Norden och utanför Norden.

 

Viktiga datum och svar

Under 2021 kan Globus Opstart ansökas

 • mellan den 1 februari och 11 juni
 • mellan 9 augusti och 5 december

 

Under 2022 kan Globus Opstart ansökas

 • mellan 11 januari och 11 juni
 • mellan 9 augusti och 30 november

 

Du får svar inom 20 arbetsdagar.

Lämna in din ansökan här

Globus Opstart

Med Globus Opstart tar vi de första undersökande stegen med siktet på att etablera Globus som stödprogram under 2022. Vi vill undersöka hur det globala samarbetet mellan konstnärer och kulturutövare från Norden och resten av världen går till och på vilka sätt det kan utvecklas.

 

DITT GLOBUS OPSTART-PROJEKT

Vi uppmuntrar de sökande till att tänka nytt både när det gäller idén till och temat för projektet liksom dess vision att etablera nätverk och samarbete. Vidare uppmuntrar vi de sökande att undersöka och etablera tydliga strukturer och organisering av projekt som kan leda till nya former av globala nätverk som kännetecknas av bland annat djupa relationer och varaktighet.

 

Med Globus Opstart uppmuntrar vi de sökande att utveckla partnerskap med ”globala förtecken” och vi välkomnar projekt som arbetar både med det globala syd och det globala nord. Projektet kan både innefatta fysiska möten och utvecklas genom digitala plattformar och verktyg.

 

Projekten måste vara tydligt kopplade till konst- och/eller kulturfälten. Nordisk Kulturfond stöder inte projekt vars primära fokus är exempelvis på idrottsarrangemang, företagsutveckling, teknikutveckling, det sociala området, journalistik och samhällsvetenskap.

I vår bedömning av ansökningarna:

 • För att få stöd från Nordisk Kulturfond finns det ett krav på bindande deltagande av och bidrag från konstnärer och kulturutövare som arbetar utanför Norden. Projektet ska ha nordisk förankring även om det inte kan genomföras enbart i Norden.
 • Vi tittar på om idén och temat för projektet samt dess mål att etablera nätverk och samarbete är nytänkande.

Eftersom det här är en del av utvecklingen av Globus som stödprogram kommer fonden att bedöma hur projektet är relaterat till övriga Globus Opstart-projekt.

Det praktiska

 • Handläggningstiden för Globus Opstart är 20 arbetsdagar och projektet får inte påbörjas innan ni har fått svar på er ansökan. Ni kan därför endast välja datum som är 20 arbetsdagar från dagens datum. Ert Globus Opstart-projekt ska vara avslutat inom ett år från startdatumet.
 • Du kan ansöka om stöd på upp till 50 000 danska kronor och arvoden kan maximalt utgöra 80% (men max 30 000 danska kronor) av projektets sammanlagda utgifter.
 • Det finns inga krav på medfinansiering, men projektet ska ha en tydlig plan för hur stödet kommer att användas. Budgeten i ansökan ska vara detaljerad. Specificera exempelvis resekostnader, resande, visum och material som behövs för att genomföra projektet.
 • Samarbetet mellan de partner och aktörer som deltar i projektet ska framgå i projektets budget.
 • Eftersom Globus Opstart är en del av utvecklingen av Nordisk Kulturfonds globala program är det viktigt att den sökande delar med sig av kunskap och erfarenheter under projektets gång.
 • Om du har fått avslag på din Globus Opstart-ansökan kan du däremot vidareutveckla projektet och ansöka en gång till.
Lämna in din ansökan här

Villkor och avrapportering

Kunskapsdelning

Eftersom Globus Opstart är en del av Nordisk Kulturfonds globala program önskar fonden att ni kan dela med er av kunskap och erfarenheter såsom projektets idé och innehåll. Med denna kunskap syftar Nordisk Kulturfond till att undersöka hur det globala samarbetet mellan konstnärer och kulturutövare från Norden och resten av världen går till och på vilka sätt det kan utvecklas.

 

Ni är välkomna att kontakta oss på Min sida eller e-post.

Läs mer

Villkor för ansökan

Bidragen som beviljas av Nordisk Kulturfond offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordisk Kulturfonds offentlighetsregler har allmänhetens tillgång till en lista över namn på ansökningar, men själva ansökningarna är inte tillgänglig. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

 

Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar. Fyll i Globus Opstart-ansökan på Min sida. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

 

Nordisk Kulturfond förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet.

Läs mer

Villkor för mottaget stöd

Läs om vad du ska göra om det är ändringar i ditt projekt och om avrapportering.

 

Ändringar i projektet:

Bidrag får endast användas till de ändamål som beskrivs i ansökan. Betydande ändringar i förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av Nordisk Kulturfonds sekretariat. Betydande ändringar är exempelvis ändringar rörande: de deltagande länderna, samarbetspartnerna och projektperioden.

 

Du ska också kontakta Nordisk Kulturfond om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra.

 

Utbetalning av stödet:

Stödet kan utbetalas så fort du har fått ett svar från oss. Du ska ansöka om utbetalning på Min sida. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

 

Kreditering av Nordisk Kulturfond:

Du ska nämna Nordisk Kulturfond och använda fondens logotyp och Globus Opstart-logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. På fondens hemsida kan du hämta logorna och läsa mer om hur du krediterar.

 

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 3 månader efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Globus Opstart-projekt via Min sida. I formuläret ska du också bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum du angav i ansökan.

 

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

 

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

 

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

 

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Globus Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

Läs mer