Globus

Globus är Nordisk Kulturfonds tematiska stödprogram 2020-2024 som ger konstnärer och kulturutövare nya möjligheter att söka stöd till projekt som går utanför Norden. Här kan du hålla dig uppdaterad om fondens arbete med Globus. Under 2022-2023 kommer programmet att bestå av delprogrammet Globus Opstart, partnerskapsprojekt med globala aktörer och en ny stödform som lanseras våren 2022.

Med Globus skriver vi ett nytt kapitel i vår historia

Vi ger plats till globala perspektiv på vår del av världen. Intentionen är att vi möter konstnärerna där de är, stödjer dem med tillit och riskvilja.

 

Programmet har inrättats utifrån ett ökande behov av nya sätt att agera informellt och gradvis över gränserna. Därför har Nordisk Kulturfond lanserat den nya globala satsningen Globus, som ska bredda perspektivet på nordisk konst och kultur.

 

Till skillnad från fondens andra program, som Puls, Handmade och Opstart, finns det i det här programmet inga krav på regionalt samarbete. Tvärtom vill vi stödja projekt som inte kan genomföras enbart i Norden.

 

Vi vill på det sättet skapa projekt som använder konst och kreativitet som katalysator för samtal med yngre generationer och Nordens nya medborgare. Projekt som kan bidra till att utveckla det offentliga rummet, skapa nya gemenskaper, som höjer sig över de språk och olikheter som skiljer oss åt, och få nya saker att uppstå i vår gemensamma demokrati.

GLOBAL VERSUS INTERNATIONAL

Vi ser det globala som gränslöst; världen som en samlad enhet.

Det internationella definieras av gränser nationer emellan, och därför är omfattningen snävare än det globala. Det ligger i ordet: inter-nationell.


Global Vi skapar global relevans för det nordiska samarbetet.
Internationell Vi deltar i internationella nätverk

Läs mer

Ny stödform från 2022

Under åren 2020-2021 har Globus inkluderat delprogrammet Globus Opstart och utvalda pilotprojekt. År 2022 kommer programmet att förlängas med en ny flerårig stödform som bygger på erfarenheter och kunskaper från programmets första år. 

 

Syftet med den flerspåriga modellen är att säkerställa en utforskande och övergripande strategi med flera relevanta perspektiv och ett varierat uttryck i projekten.

 

Den nya stödformen förväntas att startas under våren 2022. Mer information om det nya delprogrammet och ansökningsdatum publiceras snart.

Pilotprojekt och globala partnerskap

Under 2020-2021 har fonden satt igång konkreta pilotprojekt och ingått partnerskap med aktörer som agerar både i och utanför Norden. I dessa projekt samarbetar fonden med en rad olika partner som bidrar till att säkra en bredare finansiering och ett långsiktigt fokus. Projekten bygger på och syftar till långsiktiga samarbeten och nätverksbyggande för att stärka Globus-programmet och etablera långvariga och hållbara relationer med andra globala aktörer.

 

Du kan läsa mer om följande projekt på fondens webbplats:

 

Undersökning och dokumentation av unga konstnärers globala praktik - samarbete med Talent Norway 2020-2021

Projektet har undersökt vad som krävs för att unga talangfulla konstnärer kan förverkliga sina drömprojekt genom globalt samarbete.

 

Arts & Health Collective - Samarbete med WHO

I projektet utforskar akademiker, konstnärer, kulturinstitutioner, hälsovårdspersonal och beslutsfattare från flera länder effektiva och hållbara strategier för att bredare integrera konst och kultur i hälsosektorn.

 

Critical Voices - Samarbete med UNESCO

Projektet syftar till att stärka dialogen om mångfalden av kulturella uttryck och kulturpolitikens olika roll i världen.

Viktiga datum och svar

Under 2022 kan Globus Opstart ansökas

 • mellan 11 januari och 11 juni
 • mellan 9 augusti och 30 november

 

Du får svar inom 20 arbetsdagar.

Lämna in din ansökan här

Globus Opstart

Globus Opstart är ett stödprogram inom fondens överordnade Globus-initiativ. 

 

Globus Opstart stöder etablerande och förberedande faser av ömsesidiga globala samarbeten och projekt som involverar konstnärer och kulturutövare från Norden och andra delar av världen. 

 

Du kan söka stöd löpande och du kan ansöka om upp till 50 000 danska kronor. Det finns inga krav på egen medfinansiering.

 

OM GLOBUS OPSTART-PROGRAMMET

Programmet fokuserar särskilt på projekt som har ett utforskande tillvägagångssätt för att bygga upp samarbeten och söka ny kunskap för att utveckla och förbättra sina arbetssätt och praktiker i globala kontexter. 

 

Vi uppmuntrar de sökande till att tänka nytt både när det gäller idén till och temat för projektet liksom dess vision att etablera nätverk och samarbete. Vidare uppmuntrar vi de sökande att undersöka och etablera tydliga strukturer och organisering av projekt som står som bas för nätverk som kännetecknas av djupa relationer och varaktighet.

 

Programmet är öppet för projekt som arbetar både med det globala syd och det globala nord. Projekten kan både innefatta fysiska möten och utvecklas genom digitala plattformar och verktyg.

 

Projekten måste vara tydligt kopplade till konst- och/eller kulturfälten. Nordisk Kulturfond stöder inte projekt vars primära fokus är exempelvis på företagsutveckling, teknikutveckling, det sociala området, journalistik och samhällsvetenskap.

Vid bedömning av ansökningarna:

 • För att få stöd från Nordisk Kulturfond finns det ett krav på bindande deltagande av och bidrag både från konstnärer och kulturutövare som arbetar i Norden och utanför Norden. Projektet ska ha nordisk förankring men det är inte möjligt att utveckla projektet enbart i Norden. Här tittar vi också på hur projektets budget reflekterar samarbeten i projektet.
 • Vi tittar på hur projektet använder sig av forskning eller ett utforskande tillvägagångssätt för att bygga upp samarbeten, söka nya kunskaper och färdigheter och därigenom utveckla sin praktik inom en global ram.
 • Vi tittar på om idén och temat för projektet samt dess mål att etablera nätverk, samarbete och konstnärlig utveckling är nytänkande.

Det praktiska

 • Handläggningstiden för Globus Opstart är 20 arbetsdagar och projektet får inte påbörjas innan ni har fått svar på er ansökan. Ni kan därför endast välja datum som är 20 arbetsdagar från dagens datum. Ert Globus Opstart-projekt ska vara avslutat inom ett år från startdatumet.
 • Du kan ansöka om stöd på upp till 50 000 danska kronor. Arvoden kan maximalt utgöra 80% (men max 30 000 danska kronor) av det sökta Globus Opstart-stödet.
 • Det finns inga krav på medfinansiering men projektet ska ha en tydlig plan för hur stödet kommer att användas. Budgeten i ansökan ska vara detaljerad. Specificera exempelvis resekostnader, resande, visum och material som behövs för att genomföra projektet.
 • Projekt som bedöms vara lämpliga för utveckling inom fondens andra stödprogram (såsom projektstöd och Opstart) är normalt inte berättigade till stöd inom Globus Opstart.
 • Samarbetet mellan de partner och aktörer som deltar i projektet ska framgå i projektets budget.
 • Om du har fått avslag på din Globus Opstart-ansökan kan du däremot vidareutveckla projektet och ansöka en gång till.
Lämna in din ansökan här

Villkor och avrapportering

Kunskapsdelning

Eftersom Globus Opstart är en del av Nordisk Kulturfonds globala program önskar fonden att ni kan dela med er av kunskap och erfarenheter såsom projektets idé och innehåll. Med denna kunskap syftar Nordisk Kulturfond till att undersöka hur det globala samarbetet mellan konstnärer och kulturutövare från Norden och resten av världen går till och på vilka sätt det kan utvecklas.

 

Ni är välkomna att kontakta oss på Min sida eller e-post.

Läs mer

Villkor för ansökan

Bidragen som beviljas av Nordisk Kulturfond offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordisk Kulturfonds offentlighetsregler har allmänhetens tillgång till en lista över namn på ansökningar, men själva ansökningarna är inte tillgänglig. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

 

Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar. Fyll i Globus Opstart-ansökan på Min sida. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

 

Nordisk Kulturfond förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet.

Läs mer

Villkor för mottaget stöd

Läs om vad du ska göra om det är ändringar i ditt projekt och om avrapportering.

 

Ändringar i projektet:

Bidrag får endast användas till de ändamål som beskrivs i ansökan. Betydande ändringar i förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av Nordisk Kulturfonds sekretariat. Betydande ändringar är exempelvis ändringar rörande: de deltagande länderna, samarbetspartnerna och projektperioden.

 

Du ska också kontakta Nordisk Kulturfond om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra.

 

Utbetalning av stödet:

Stödet kan utbetalas så fort du har fått ett svar från oss. Du ska ansöka om utbetalning på Min sida. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

 

Kreditering av Nordisk Kulturfond:

Du ska nämna Nordisk Kulturfond och använda fondens logotyp och Globus Opstart-logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. På fondens hemsida kan du hämta logorna och läsa mer om hur du krediterar.

 

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 3 månader efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Globus Opstart-projekt via Min sida. I formuläret ska du också bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum du angav i ansökan.

 

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

 

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

 

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

 

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Globus Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

Läs mer