UNESCO Globus WIDE

Projektet är en del av Nordisk Kulturfonds nya program Globus, som syftar till att skapa ett ökat kulturutbyte med social hållbarhet. Projektet är ett samarbete mellan UNESCOs danska nationella kommission och delegationen i Paris och Nordisk Kulturfond.

- Med detta projekt vill vi bidra till en ökad förståelse för konstens och kulturens betydelse för samhällets utveckling. FN: s 17 globala mål har gett oss ett gemensamt språk för världens hållbara utveckling fram till 2030. Kulturens roll i detta avseende är inte tydlig och det finns ett behov av att reflektera över hur konst och kultur bidrar till utvecklingen av hållbarhet i världen. Det handlar om kulturens förmåga att skapa tillväxt, sammanhållning, samarbete och hållbarhet. Här i Norden kan vi ta ledningen genom experiment, dialog och förankring som kan hjälpa oss att bli konkreta och visa den enorma betydelsen av konst och kultur för våra liv och framtid, säger Benny Marcel, chef för Nordisk Kulturfond.

Projektet syftar till att skapa en nordisk allians som samlar experter från utvalda nordiska institutioner. Baserat på UNESCO: s verktyg kommer nätverket att fokusera på rättighetsperspektiv och utveckla en ny berättelse om rätten att tänka, producera och kommunicera konstnärligt, kreativt och fritt. Det handlar om att upprätthålla yttrandefrihet i ett nordiskt sammanhang. Det handlar också om att stödja samhällskritiska konstnärer, kulturaktörer, forskare och förmedlare runt om i världen som vill uttrycka sig fritt.

- I multilateralt samarbete har vi länge varit tvungna att hantera de ständiga utmaningarna för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och COVID-19 har visat sig förstärka dessa tendenser. Vi ser också kränkningar av särskilda yrkesrelaterade friheter, vilket är absolut avgörande i moderna samhällen. Detta gäller konstnärer, forskare, lärare och journalister och mediemänniskor. UNESCO har ett mandat att skydda yttrandefrihet och media, på samma sätt som organisationen också måste skydda konstnärlig och vetenskaplig frihet och därmed bidra till att det fortfarande, även i en global krissituation, finns möjlighet till kritiskt tänkande som kan utmana de som har både makt och etablerade sanningar, säger Carsten Staur, Danmarks UNESCO-ambassadör i Paris.

Nordisk Kulturfond bidrar med 400 000 danska kronor till projektet, som bland annat ska utforska och vidareutveckla den starka tradition som de nordiska länderna har för att arbeta tillsammans, som inkluderar bl.a. konstnärlig frihet, i sådana internationella forum som UNESCO. Utöver sin roll som promotor för rättigheter på den globala scenen kommer projektet också att uppmuntra diskussion bland de nordiska länderna om hur de uppfyller sina skyldigheter i förhållande till bland annat konstnärers och kulturaktörers rättigheter.

- När vi utvecklade idén om Globus såg vi hur konstnärer och kulturutövare idag alltmer vänder sig mot världen och öppnar upp gränser genom konst och i mänskliga nätverk. Samtidigt såg vi en tendens för nationer att stänga av och kultivera sin egen kultur på sätt som fokuserar på snäva mål snarare än att uppmuntra främjandet av kulturell mångfald och transnationella samhällen. Detta skapar hinder för konstnärernas fria rörlighet och därmed också de nordiska konstnärerna och kulturaktörernas möjligheter att skapa koherens och samarbete som går utöver deras egna nationella gränser, säger Eline Sigfusson, ställföreträdande direktör chef för Nordisk Kulturfond och projektledare för Globus.