Globus Call

Nordisk Kulturfonds nya program Globus ger konstnärer och kulturaktörer möjlighet att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk, som sträcker sig bortom Norden på nya sätt och med en friare approach än tidigare. Ambitionen är att tillmötesgå konstnärernas stigande behov att agera över gränser och skapa rum för utbyte i komplexa och föränderliga globala miljöer. Programmets stöd kan sökas genom årliga ansökningsrundor. Den första utlysningen pågick från den 6 juni till den 3 oktober 2022. Datum för nästa ansökningsomgång kommer att publiceras tidigt på våren 2023.

Globus: över kulturella, geografiska och disciplinära gränser

Det har aldrig varit viktigare att förstärka konstens och kulturens transnationella karaktär, men det kräver även nya och mer nyanserade angreppssätt i en allt mer turbulent och instabil värld. Växande ojämlikhet, uppbrott i gemenskaper till följd av geopolitiska konflikter och en eskalerande klimatkris är några av de utmaningar som formar den globala scenen och interaktionen i dag. Dessa strömningar påverkar direkt konsten och den kulturella sektorn – både genom att åstadkomma utmaningar, men också genom att erbjuda konsten och kulturen möjligheten att påta sig en transformativ roll, att se bortom fasta kategorier och att skapa och upprätthålla tvärgående förbindelser mellan olika kontexter.

 

Med Globus vill vi stötta konstnärliga och kulturella samarbeten, som i sin praxis syftar till att överskrida och utvidga kulturella, sociala, historiska, geografiska och fackliga gränser. Programmet uppmanar därmed till att bygga upp tvärgående samarbeten och nätverk, som söker nya perspektiv genom transkulturellt och -lokalt utbyte och utvecklar dialog mellan kontexter.

 

Programmet är öppet för projekt som tillämpar experimenterande grepp och metoder och strävar efter att utforska interaktioner mellan det lokala och det globala. Avsikten är att möta konstnärer i de kontexter och från de positioner som de står i, och stötta med tillit och riskvillighet.

 

Projekten ska vara förankrade i konstnärliga och/eller kulturella miljöer, men kan även inbegripa andra professionella fält och traditioner.

 

Det går att ansöka upp till 700 000 DKK (98 000 USD).

 

DET NORDISKA I GLOBUS

Genom Globus önskar fonden utveckla en vidare och mer inkluderande förståelse av relevans i en nordisk kontext. Här definieras det nordiska inte som ett samarbete mellan nationalstater, utan som en idé eller kontext som inte är bunden av gränser, utan som kan utforskas genom konstens och kulturens möten i och runt om i världen.

 

Projekten ska ha en klar koppling och/eller relation till Norden i form av samarbetspartner, teman eller aktiviteter, men ska inte kunna utvecklas enbart i de nordiska länderna. Projekt som uteslutande verkar i Norden kan inte få stöd via programmet. I motsats till fondens övriga program, Projektstöd och Opstart, finns det inget krav på samarbete mellan de nordiska länderna.

 

Nordisk relevans genom nätverk och utbyte

Som en del av Globus kommer fonden att facilitera ett nätverk för alla projekt som har beviljats stöd genom programmet. Det inkluderar utveckling av strukturer och webbforum för delning och utbyte av kunskap bland alla de involverade parterna och mellan enskilda projekt och fonden.

Genom nätverket önskar fonden utforska och ingå i utvecklingen av en ny form av nordisk relevans i samarbete med de konkreta projekten, i stället för att uteslutande fokusera på specifika krav på ett brett nordiskt samarbete i de enskilda initiativen.

VEM KAN SÖKA?

Sökande från både det globala syd och det globala nord kan ansöka. Sökande kan vara enskilda personer, grupper, föreningar, företag, organisationer eller institutioner inom den offentliga eller privata sektorn. Ansökningar lämnas in via fondens digitala plattform Min sida.

Lämna in din ansökan här

INSPIRATION FRÅN TIDIGARE BEVILJADE PROJEKT

Sedan september 2020 har det varit möjligt att ansöka om Globus-stöd genom stödprogrammet Globus Opstart. Läs mer om projekt som har fått Globus Opstart-stöd för att få en uppfattning om programmets omfattning och mål.

Få mer inspiration här

Principer för stöd

​Projekten utvärderas enligt följande principer, som avspeglar de överordnade målen med Globus-programmet:

 

Undersökande global praxis

Förstås som projektets mål och innebär att:

  • agera inom en bred och inkluderande skala i samarbeten som överskrider fasta kategorier mellan länder och discipliner

  • behandla teman/angreppssätt som förutsätter långsiktig utveckling

  • inrikta sig på eller använda specifika lokala praktiker och kontexter, och erkänna deras kopplingar till den bredare omgivningen på lokal, regional, global eller planetär skala.

Nyfikenhet inför det okända

Förstås som de sätt på vilka projektet:

  • demonstrerar en konkret idé och vision för projektet som helhet

  • har en ambition att göra iakttagelser ur alternativa positioner och synvinklar

  • tillämpar undersökande/forskningsbaserade grepp i sin konstnärliga utveckling för att få ny kunskap, skapa samarbeten och nyansera arbetet i skiftande omgivningar.

 

Ömsesidig förpliktelse och engagemang

Sökandes mål och metoder för att:

  • skapa starka samarbeten och nätverk baserat på ömsesidig förpliktelse och engagemang bland partnerna

  • utveckla eller facilitera tydliga och hållbara strukturer och projektorganisationer, som möjliggör och är avhängiga av de specifika kvalifikationerna hos de involverade partnerna.

 

Projekt som kan uppvisa ett konkret syfte att uppnå långsiktiga effekter som sträcker sig utöver stödperioden kommer att prioriteras.

Ansökningsprocess och villkor

Sökande kan vara enskilda personer, grupper, föreningar, företag, offentliga eller privata organisationer eller institutioner. Ansökningarna inlämnas genom fondens digitala ansökningsportal Min sida.

 

Datumen för nästa Globus Call 2023 kommer att publiceras tidigt på våren 2023.

 

 

VILLKOR

 

- Ansökningarna inlämnas genom fondens digitala ansökningsportal Min sida under ansökningsperioden. Alla ansökningar ska skrivas på engelska. Fonden tar endast emot elektroniska ansökningar. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga. Det är obligatoriskt att bifoga en budget, som visar projektets totala utgifter och förväntade intäkter.

 

- Det går att ansöka upp till 700 000 DKK (98 000 USD). Beloppet ska i mån av möjlighet matchas med relevant medfinansiering eller andra resurser. Det ska finnas ett tydligt mål för projektets användning av medlen.

 

- Stödperioden är högst två kalenderår efter året när stödet beviljas. Stödperioden är den period under vilken aktiviteter finansierade med stöd från Nordisk Kulturfond är planerade att äga rum. Projektets allmänna mål kan gärna sträcka sig över en längre tidsperiod.

 

- Projekt som bedöms kunna få stöd genom fondens andra stödprogram kan i princip inte beviljas stöd från Globus. Till exempel kan projekt som primärt fokuserar på aktiviteter eller utveckling av samarbete inom Norden ansöka stöd genom fondens projektstödsprogram. Läs mer om fondens andra stödprogram här.

 

- Finansierade projekt förväntas delta i årliga nätverksmöten och sessioner för kunskapsdelning under stödperioden.

 

- Här hittar du fondens allmänna regler för kreditering, utbetalning, slutrapportering och redovisning.

Med Globus skriver vi ett nytt kapitel i vår historia

Globus är Nordisk Kulturfonds tematiska initiativ för 2020-2024 som ger konstnärer och kulturutövare nya möjligheter att söka stöd för projekt som sträcker sig utanför Norden.

 

Med Globus vill vi sträcka oss utanför det nationella och rikta blicken mot konstnärliga och kulturella miljöer som skapas i det lokala och globala samtidigt. Intentionen är att vi möter konstnärerna där de är, stödjer dem med tillit och riskvilja och skapar utrymme för globala perspektiv för att bredda vår syn på nordisk konst och kultur.

 

I motsats till fondens övriga program, Projektstöd och Opstart, finns det inget krav på samarbete mellan de nordiska länderna. Tvärtom vill vi stödja projekt som inte kan genomföras enbart i Norden.

 

Vi vill på det sättet skapa projekt som använder konst och kreativitet som katalysator för samtal med yngre generationer och Nordens nya medborgare. Projekt som kan bidra till att utveckla det offentliga rummet, skapa nya gemenskaper, som höjer sig över de språk och olikheter som skiljer oss åt, och få nya saker att uppstå i vår gemensamma demokrati.

GLOBAL VERSUS INTERNATIONAL

Vi ser det globala som gränslöst; världen som en samlad enhet.

Det internationella definieras av gränser nationer emellan, och därför är omfattningen snävare än det globala. Det ligger i ordet: inter-nationell.


Global Vi skapar global relevans för det nordiska samarbetet.
Internationell Vi deltar i internationella nätverk

Läs mer

Ny stödform från 2022

Under åren 2020-2021 har Globus inkluderat delprogrammet Globus Opstart och utvalda pilotprojekt. År 2022 kommer programmet att förlängas med en ny flerårig stödform som bygger på erfarenheter och kunskaper från programmets första år. 

 

Syftet med den flerspåriga modellen är att säkerställa en utforskande och övergripande strategi med flera relevanta perspektiv och ett varierat uttryck i projekten.

Globus Opstart

Med delprogrammet Globus Opstart har vi tagit de första stegen mot att lansera Globus som ett större stödprogram. Globus Opstart stöder etablerande och förberedande faser av ömsesidiga globala samarbeten och projekt som involverar konstnärer och kulturutövare från Norden och andra delar av världen.

Läs mer om Globus Opstart här

Pilotprojekt och globala partnerskap

Under 2020-2021 har fonden satt igång konkreta pilotprojekt och ingått partnerskap med aktörer som agerar både i och utanför Norden. I dessa projekt samarbetar fonden med en rad olika partner som bidrar till att säkra en bredare finansiering och ett långsiktigt fokus. Projekten bygger på och syftar till långsiktiga samarbeten och nätverksbyggande för att stärka Globus-programmet och etablera långvariga och hållbara relationer med andra globala aktörer.

 

Du kan läsa mer om följande projekt på fondens webbplats:

 

Undersökning och dokumentation av unga konstnärers globala praktik - samarbete med Talent Norway 2020-2021

Projektet har undersökt vad som krävs för att unga talangfulla konstnärer kan förverkliga sina drömprojekt genom globalt samarbete.

 

Arts & Health Collective - Samarbete med WHO

I projektet utforskar akademiker, konstnärer, kulturinstitutioner, hälsovårdspersonal och beslutsfattare från flera länder effektiva och hållbara strategier för att bredare integrera konst och kultur i hälsosektorn.

 

Critical Voices - Samarbete med UNESCO

Projektet syftar till att stärka dialogen om mångfalden av kulturella uttryck och kulturpolitikens olika roll i världen.