Efter stödet

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt med oss om utbetalningar och hur du får information om Nordisk Kulturfonds regler för användningen av stödet.

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt om utbetalningar och hur du får information om Nordisk Kulturfonds regler för användningen av stödet. Observera att man ska ansöka om den första utbetalningen ett år efter datumet då ert projekt beviljades. Utbetalningen sker efter ansökan på Min sida.

STÖD MED SÄRSKILDA VILLKOR?

Särskilda villkor kan gälla för ert stöd. Ni måste uppfylla villkoren innan vi betalar ut stödet. Dokumenten skickas in elektroniskt via Min sida när ni ansöker om den första utbetalningen. De särskilda villkoren framgår i e-postmeddelandet från Nordisk Kulturfond.

Om ni ombeds att lämna in en uppdaterad budget rekommenderar vi att ni använder fondens budget- och redovisningsmall för att skapa budgeten. Dokumentet kan senare uppdateras och användas som projektets slutredovisning.

ÄNDRINGAR I PROJEKTET?

OBS! Vi vet att det finns flera projekt som påverkas av situationen med coronaviruset. Fonden kommer att godkänna ändringar i projekt som orsakas av situationen. Om det uppstår ändringar i ert projekt, bifoga gärna en kort beskrivning av ändringarna och en uppdaterad projektplan när ni ansöker om utbetalning.

Stödet får endast användas i det syfte som beskrivs i ansökan. Betydande ändringar i förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av Nordisk Kulturfonds sekretariat. Betydande ändringar kan röra:

 • nordiska deltagarländer
 • samarbetspartner
 • projektperiod
 • budget

Ni ska också kontakta Nordisk Kulturfond om ni vill överlåta det formella ansvaret för projektet till andra, eller om ni byter projektledare. Mindre förändringar i deltagarlistan, tidsplanen och programmet behöver inte godkännas av Nordisk Kulturfonds sekretariat.

Stödet betalas ut antingen på en gång eller i två omgångar beroende på beloppets storlek och projektets typ och längd

1.

STÖDET BETALAS UT PÅ EN GÅNG:

 • För Opstart och Globus Opstart-projekt
 • För projektstöd upp till högst 100 000 DKK eller för en projektperiod på mindre än sex månader
2.

STÖDET BETALAS UT I TVÅ OMGÅNGAR:

 • Om projektstödet är högre än 100 000 DKK eller beviljas för en projektperiod som är längre än sex månader

1. När stödet betalas ut på en gång

Ansök om utbetalning av stöd

Utbetalningen sker efter ansökan på Min sida. Du bekräftar att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan. Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. Du ska även ladda upp en bankverifikation. Du ska ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

Slutrapportering

Slutrapporteringen ska skickas inom 3 månader efter projektets slut. Har du fått ett stöd på mer än 200 000 DKK, ska du ladda upp ett revisorsutlåtande. Projektets slutrapport med bokslut ska inlämnas via Min sida.

2. När stödet betalas ut i två omgångar

Ansök om utbetalning av stöd

Första utbetalningen sker efter ansökan på Min sida. Du bekräftar att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan. Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. Du ska även ladda upp en bankverifikation. Du ska ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

2. utbetalning

Andra utbetalningen sker sker automatiskt halvvägs in i projektet.

Slutrapportering

Slutrapporteringen ska skickas inom 3 månader efter projektets slut. Har du fått ett stöd på mer än 200 000 DKK, ska du ladda upp ett revisorsutlåtande. Projektets slutrapport med bokslut ska inlämnas via Min sida.

Projektets slutrapport med bokslut och eventuell revision ska inlämnas senast tre månader efter projektets slutdatum. Slutdatumet är det datum som angetts i projektets ansökan. Om Nordisk Kulturfond har godkänt ett nytt slutdatum, är det detta datum som gäller.

REDOVISNING FÖR PROJEKTET

Projektets bokslut ska innehålla följande delar:

 • Titel: Projektbokslut:
  Notera att du ska presentera projektets bokslut, inte budget.
 • Projektbudget:
  Visa den planerade, godkända budgeten, de realiserade siffrorna och skillnaden mellan posterna vid sidan av varandra.
 • Valuta:
  Ange alla poster i samma valuta. Alla beviljade stöd från Nordisk Kulturfond utdelas i danska kronor (DKK). Om den slutliga räkenskapen inte är redovisat i danska kronor, ska den omräkningskurs som använts mellan DKK och annan valuta, uppges i räkenskapen.
 • Intäkter:
  Ange alla projektets budgeterade och realiserade intäkter, inte endast stödet från fonden. Räkna ihop alla utbetalningar av fondens stöd. Inkludera in-kind. Inget krav om andra intäkter i Opstart-program – räkenskapen följer projektets budget.
 • Utgifter:
  Ange alla utgifter i projektet, inkludera in-kind. Redovisningsposterna ska vara exakta och får inte avrundas och de måste motsvara projektets faktiska kostnader.
 • Resultat:
  Om projektet resulterar i överskott eller underskott, ska ni inkludera en kommentar om detta. Om projektet har ett överskott kommer fonden att kräva återbetalning av fondens andel av överskottet.
 • Datum & ort
 • Projektansvariges handskrivna underskrift & namnförtydligande

 

Nordisk Kulturfonds budget- och redovisningsmall

DOKUMENTATION OCH STICKPROVSKONTROLL
 • Nordisk Kulturfond väljer årligen flera stödmottagare till stickprovskontroll. Nordisk Kulturfond och Den Danske Rigsrevision, som reviderar Nordisk Kulturfonds bokslut, kan i upp till fem år efter slutrapporteringen kräva att redovisningen tas ut för stickprovskontroll.
 • Det är viktigt att spara alla fakturor, kvitton och annan dokumentation som bekräftar utgifter i projektet.
 • In-kind: Frivilligt arbete och värde av användning av lokaler osv. ska dokumenteras med en beräkning eller ett liknande dokument.
 • Tänk på att kvitton osv. måste vara läsbara i fem år. Skanna eller fotografera verifikationerna om det behövs.
KRAV PÅ REVISORSUTLÅTANDE FÖR STÖD PÅ ÖVER 200 000 DANSKA KRONOR

Stöd på upp till 200 000 danska kronor är befriade från kravet på revision. Projektet kan dock tas ut till en stickprovskontroll och revideras i så fall av Nordisk Kulturfond.

Alla bidrag över 200 000 danska kronor ska revideras och attesteras av en registrerad/godkänd eller auktoriserad revisor.

Om ert projekt ska revideras ska er revisor läsa Nordisk Kulturfonds revisorsvägledning.

Särskild revision krävs inte för projekt i vilka stödmottagaren är en institution som rapporterar direkt till Nordiska ministerrådet eller för projekt som granskas av de nordiska nationella revisionsbyråerna.

KRAV PÅ ÅTERBETALNING

Om stödet har använts i andra syften än som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att beloppet betalas tillbaka i sin helhet. Nordisk Kulturfond kan också kräva att stödet betalas tillbaka om projektledaren överskrider sista datum för att ange slutrapporten tillsammans med uppladdat bokslut och eventuell revision.

Om bokslutet visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott motsvarar fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar Nordisk Kulturfond ärendet vidare till inkasso.

Projektets slutrapport med bokslut ska inlämnas via Min sida. Kom ihåg att bekräfta med din underskrift att det beviljade stödet från fonden endast har använts i det syfte som beskrivits i ansökan.

Stödmottagaren måste ansöka om utbetalning på Min sida. Man ska ladda upp ett intyg från banken (Bank Verification Letter) som bekräftar att det aktuella kontot hör till stödmottagaren.

Det är stödmottagarens bank som måste utfärda bankbrevet. Dokumentet ska innehålla följande information:

 • Stödmottagarens namn, adress och CVR/organisationsnummer
 • Bankens namn och adress, CVR/organisationsnummer
 • Kontonummer:
  • Bank i Danmark: Registreringsnummer och kontonummer (inte i IBAN-format)
  • Bank på Färöarna: Registreringsnummer och kontonummer ELLER kontonummer i IBAN-format och BIC/SWIFT
  • Bank i Grönland: Kontonummer i IBAN-format och BIC/SWIFT
  • Bank i övriga Europa: Kontonummer i IBAN-format och BIC/SWIFT
  • Bank utanför Europa: BIC/SWIFT och/eller clearingnummer och annan information som fonden/en dansk bank behöver för att kunna genomföra en betalning till din bank
 • Kontaktperson i banken som fonden kan kontakta vid frågor
 • Information om i vilken valuta stödet ska betalas ut, om din bank inte tar emot betalningar i danska kronor DKK
 • Datum för utfärdande
 • Brevet ska vara underskrivet eller stämplat av banken
 • Brevet ska vara skrivet på engelska eller skandinaviska och ska skickas som PDF


Fonden har följt dessa riktlinjer sedan 2020 och de gäller för alla sökande.
Om du redan har dokumenterat ditt konto efter 2020, men vill få stödet utbetalt till ett annat konto än tidigare, måste du ladda upp ett nytt intyg från banken.

Om du har fått stöd från oss ska du nämna Nordiska Kulturfond i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt (t.ex. på webbplatsen och annan kommunikation). När det är möjligt ska du använda fondens logotyp.

Du får gärna tagga oss @nordiskkulturfond när du talar om eller delar ditt projekt på sociala medier.

Logotypen är i standardformat. Proportionerna får inte ändras.


Fondens logo
För tryck:
Nordisk Kulturfond LOGO

För webb: 
Nordisk Kulturfond LOGO (png)
Nordisk Kulturfond LOGO (jpg)

Nordisk Kulturfond LOGO white

Globus
För tryck:
Globus LOGO black (ai)
Globus LOGO white (ai)

För webb:
Globus LOGO black CMYK (jpg)
Globus LOGO black RGB (jpg)
Globus LOGO black RPG (png)
Globus LOGO white RPG (png)

Globus Opstart
För tryck:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

För webb:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)

Puls
För tryck:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

För webb:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)

Om du blir godkänd som Puls-arrangör under 2020-2021 får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Nedan beskrivs hur du ansöker om utbetalning av stöd och regler för användning av stöd.

Du fortsätter som Puls-arrangör under resten av 2020 och fram till juli 2021.

UTBETALNING

Stödet kan utbetalas så snart du har fått ett meddelande om vårt beslut. Du ansöker om utbetalning på Min sida. Du måste bekräfta att projektet fortsätter enligt den plan som du tidigare har beskrivit i din ansökan.

Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd.

Du ska även ladda upp en bankverifikation. Glöm inte att nämna Puls och använda Puls-logotypen som en del av kommunikation av dina Puls-aktiviteter.

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar att behandla ansökan om utbetalning av stöd.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PULS-STÖD

Du måste aktivt bidra till marknadsföringen av Puls.

Du måste delta i det årliga Puls-nätverksmötet. Tyvärr är det inte möjligt att träffas i Reykjavik i november 2020 på grund av Covid-19. Mötet skjuts upp till november 2021.

Du ska hålla fonden uppdaterad om de artister som du presenterar som en del av Puls-programmet.

Varje år måste du skicka en slutrapport och redovisning.

ÄNDRINGAR I PULS-PROJEKTET

Fondens sekretariat måste godkänna väsentliga ändringar i projektet.

Upp till en tredjedel av det musikprogram som beskrivs i ansökan kan ändras utan fondens godkännande så länge programmet fortsätter att uppfylla Puls-kriterier.

Du bör också kontakta fonden om du lämnar det formella ansvaret för projektet till någon annan och om projektledaren byts ut.

Om stödet används för andra ändamål än de som beskrivs i ansökan kan fonden minska beloppet eller kräva att hela beloppet återbetalas.

Redovisning och slutrapportering
När du har slutfört ditt Puls-projekt måste du skicka in en rapport och redovisa stödbeloppet. Rapporten ska skickas in via Min sida senast 3 månader efter projektets slut.

BOKSLUT

Alla intäkter och utgifter för hela projektet måste framgå i danska kronor (DKK).

Redovisningsposterna ska vara exakta och får inte avrundas. De måste motsvara projektets faktiska kostnader och ska kunna redovisas med bilagor. Räkenskapen ska vara underskrivet av projektledaren. Om den slutliga räkenskapen inte är redovisat i DKK, skall den omräkningskurs som används mellan DKK och annan valuta, uppges i räkenskapen.

ÖVERSKOTT

Om bokslutet visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott motsvarar fondens andel av projektets totala finansiering. Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar Nordisk Kulturfond ärendet vidare till inkasso.

Om Puls-projektet har ett överskott och uppfyller kravet om medfinansiering på minst 50% för Puls-konserter, kräver Nordisk Kulturfond inte återbetalning av sin andel av överskottet.

KRAV PÅ REVISORSUTLÅTANDE FÖR STÖD PÅ ÖVER 200 000 DANSKA KRONOR

Puls-stöd på över 200 000 danska kronor ska revideras och attesteras av en registrerad/godkänd eller auktoriserad revisor.

Om ert projekt ska revideras ska er revisor läsa Nordisk Kulturfonds revisorsvägledning, som finns på webbplatsen.

GLÖM INTE ATT SPARA DINA BOKFÖRINGSVERIFIKATIONER

Nordisk Kulturfond och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens årsräkenskap, kan i upp till fem år efter att redovisningen lagts fram kräva uppvisande av bokföringsverifikationer. Detta innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter att redovisningen lämnats in, oavsett beloppets storlek.

VILLKOR FÖR PULS-STÖD

Nordisk Kulturfond förbehåller sig rätten att återkräva det beviljade bidrag som beviljas till en Puls-arrangör om arrangören inte längre uppfyller kriterierna för Puls-programmet. Fonden kan också kräva återbetalning av stöd om Puls-arrangörens konsertprogram för ett visst år inte uppfyller kriterierna för Puls.