Efter stödet

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt med oss om utbetalningar och hur du får information om Nordisk Kulturfonds regler för användningen av stödet.

Om ditt projekt beviljas ett Opstart eller Globus Opstart-stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Du skall ansöka om utbetalning på Min sida. Hela beloppet betalas ut på en gång.

OBS! Vi vet att det finns flera projekt som påverkas av situationen med coronaviruset. Fonden kommer att godkänna ändringar i projekt som orsakas av situationen. Om det uppstår ändringar i ert projekt, bifoga gärna en kort beskrivning av ändringarna och en uppdaterad projektplan när ni ansöker om utbetalning.

Har du fått ett positivt svar från oss?

Utbetalning

Stödet kan utbetalas så fort du har fått ett svar från oss. Du ansöker om utbetalning på Min sida. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto. Du ska ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

Slutrapportering

Kom ihåg att skicka oss en slutrapport inom tre månader efter projektets slut. Slutrapporten skickas in via Min sida. 

 

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 3 månader efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Opstart eller Globus Opstart-projekt. Slutrapporten skickas in via Min sida. I formuläret ska du också med din bindande underskrift bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum, du angav i ansökan.

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Opstart och Globus Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt om utbetalningar och hur du får information om Nordisk Kulturfonds regler för användningen av stödet.

Från och med den 1 januari 2020 kommer fonden att tillämpa en ny, förenklad utbetalningsmodell. Den nya modellen gäller endast alla nya ansökningar från och med 2020. Alla projekt som har fått stöd innan 2020 kommer att följa den tidigare utbetalningsmodellen fram tills dess att projektet avslutas. Läs instruktioner för den tidigare utbetalningsmodellen.

OBS! Vi vet att det finns flera projekt som påverkas av situationen med coronaviruset. Fonden kommer att godkänna ändringar i projekt som orsakas av situationen. Om det uppstår ändringar i ert projekt, bifoga gärna en kort beskrivning av ändringarna och en uppdaterad projektplan när ni ansöker om utbetalning.

För stödbelopp upp till 100 000 DKK eller för en projektperiod på mindre än sex månader

Utbetalning

Utbetalningen sker efter ansökan på Min sida. Du bekräftar att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan. Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. Du ska även ladda upp en bankverifikation. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

Slutrapportering

Slutrapporteringen ska skickas inom 3 månader efter projektets slut. Du beskriver de viktigaste erfarenheterna av det nordiska samarbetet. Har du fått ett stöd på mer än 200 000 DKK, ska du ladda upp ett revisorsutlåtande.

För stödbelopp över 100 000 DKK och för en projektperiod som är längre än sex månader

1. utbetalning

1. utbetalningen sker efter ansökan på Min sida. Du bekräftar att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan. Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. Du ska även ladda upp en bankverifikation. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

2. utbetalning

2. utbetalningensker sker automatiskt halvvägs in i projektet

Slutrapportering

Slutrapporteringen ska skickas inom 3 månader efter projektets slut. Du beskriver de viktigaste erfarenheterna av det nordiska samarbetet. Har du fått ett stöd på mer än 200 000 DKK, ska du ladda upp ett revisorsutlåtande.

INSTRUKTIONER FÖR UTBETALNING, AVRAPPORTERING OCH BOKSLUT

Vad händer om det sker förändringar i projektet

Betydande förändringar i projektet i förhållande till den inskickade ansökan ska på förhand godkännas av Nordisk Kulturfonds sekretariat. Betydande förändringar är exempelvis förändringar rörande de nordiska deltagarna, det vill säga de viktigaste nordiska samarbetspartnerna, eller betydande förändringar i projektperioden.

Du ska också kontakta Nordisk Kulturfond om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra, och om projektledaren byts ut. Mindre förändringar i deltagarlistan, tidsplanen och programmet behöver inte godkännas av Nordisk Kulturfonds sekretariat.

Om stödet används för andra syften än dem som beskrivits i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Om sluträkenskapet visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering. Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

Redovisning

Redovisningsposterna ska vara exakta och får inte avrundas. De måste motsvara projektets faktiska kostnader och ska kunna redovisas med bilagor.

Glöm inte att spara dina bokföringsverifikationer

Nordisk Kulturfond och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens årsräkenskap, kan i upp till fem år efter att redovisningen lagts fram kräva uppvisande av bokföringsverifikationer. Detta innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter att redovisningen lämnats in, oavsett beloppets storlek

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Detta innebär att du har blivit utsedd som Puls-organisatör och är en del av Nordisk Kulturfond musiksatsning Puls. Meningen är att man är puls-organisatör i tre års tid.

Nedan hittar du instruktioner om betalning, rapportering och redovisning för ditt Puls projekt. Du kan också ladda ner dem som en PDF.

1. Forändringer i projektet
Stödet får endast användas för det ändamål som beskrivs i ansökan.

Du kan förändra upp till 1/3 av det musikprogram som angetts i ansökan utan att det måste godkännas av Nordisk Kulturfond, förutsatt att programmet fortfarande uppfyller Puls-kriterierna. Om mer än 1/3 av konserterna ändras måste det godkännas av Nordisk Kulturfond.

Information om programändringar ska skickas till puls@norden.org så att Nordisk Kulturfond kan dokumentera konserterna och artisterna i Puls-satsningen. 

Kontakta alltid Nordisk Kulturfond om ni vill överlåta det formella ansvaret för projektet till annan part eller om ni byter projektledare.


2. Särskilda villkor
Stödet beviljas med särskilda villkor. Dessa villkor framgår av brevet om beviljat stöd. De särskilda villkoren måste uppfyllas för att stödet ska kunna betalas ut.

3. Utbetalningar
Stödet betalas ut efter begäran på Min Sida. Ni kan också begära utbetalning av hela beloppet när ni har beviljats stöd och uppfyller villkoren. Använd samma användarnamn som när ansökan gjordes. Ni måste ansöka om utbetalningen innan den första konserten hålls.

Länken till Min Sida är: https://mypage.nordiskkulturfond.org/


4. Årliga utvärderingar och fortsättning på Puls-program
När ni ansöker om ett nytt musikprogram för 2018 och 2019 ska ni samtidigt kort utvärdera genomfört arbete med Puls. Ni får fortsättningsblanketten från fonden, och den ska skickas in senast den 16 april 2018. Ni skal avrapportera för Puls-konserterna i 2017-2018 senast den 1 oktober 2018.

5. Delredovisning
Som en del av den årliga avrapporteringen ska ni skicka in en delredovisning för Puls-projektet, vilken ska godkännas av Nordisk Kulturfond. 

Om redovisningen inte är i danska kronor (DKK) ska det framgå i vilken valuta den är upprättad i och vilken valutakurs som använts.

Redovisningen ska vara undertecknad av projektledaren.


6. Slutrapportering och redovisning
När ert Puls-projekt avlutas ska en slutrapportering göras och en delredovisning för det sista bidraget skickas in. Slutrapporteringen ska skickas via Min Sida senast tre månader efter det att projektet avslutats.

Avseende valuta, kurs och underskrift gäller samma krav som för delredovisningen.

OBS: Nordisk Kulturfond och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens bokslut, kan i upp till fem år efter slutrapporteringen kräva att redovisningen tas ut för stickprovskontroll. Det innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter projektperioden, oberoende av beloppets storlek.


7. Krav på revisorsutlåtande för stöd på över 200 000 danska kronor
Om Puls-projektet har beviljats stöd på över 200 000 danska kronor under ett år ska stödet revideras och attesteras av en registrerad/godkänd eller auktoriserad revisor.

Revisorn ska läsa Nordisk Kulturfonds revisorsvägledning, som finns på webbplatsen.


8. Krav på återbetalning
Om stödet har använts i andra syften än det som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att beloppet betalas tillbaka i sin helhet. Nordisk Kulturfond kan också kräva att stödet betalas tillbaka om projektledaren överskrider sista datum för att avge slutrapporten tillsammans med uppladdat bokslut och eventuell revision.

Om bokslutet visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott motsvarar fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar Nordisk Kulturfond ärendet vidare till inkasso.


9. Användning av puls logotyp
I samband med alla konserter och offentliggörande och presentation av era konserter ska ni använda Puls logotyp. Logotypen finns på hemsidan (här), och där kan du även läsa mer om hur ni ger puls erkännande.

Vi uppmanar er att dela era Puls-aktiviteter på Puls Facebooksida: https://www.facebook.com/pulsnordiclivemusic/

Notera att när du ansöker om utbetalning ska du ladda upp ett intyg från banken i vilket det framgår att kontonumret tillhör den personen som du önskar att stödet utbetalas till.

Bank Verification Letter är ett dokument som utställes av din bank och innehåller information såsom:

  • Stödmottagarens namn, adress, CVR/organisationsnummer och bankkonto. Om stödet utbetalas till ett danskt bankkonto, ska du ange registreringsnummer och kontonummer istället för IBAN
  • Bankens namn och adress, CVR/organisationsnummer
  • Kontaktperson på banken om vi behöver kontakta dem
  • Utställelses datum
  • Brevet ska vara underskrivet eller stämplat av banken och ska skickas som PDF
  • Brevet ska vara skrivet på engelska eller skandinaviska
  • Information om vilken valuta stödet skall utbetalas, om din bank inte kan ta emot betalningar i danska kronor DKK.

Om du redan skickat in intyget i samband med att du tidigare lyft ett bidrag och kontouppgifterna inte har ändrats så behöver du inte ladda upp dokumentet på nytt. 

Här kan du ladda upp et standard Bank Verification Letter som du kan fylla i. Du kan också be din bank om ett verifikationsdokument.

Du skal nämna Nordisk Kulturfond och använda fondens logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. 

Fondens stöd bör framgå av allt skriftligt material samt på projektets webbplats och i digitala produktioner.

Logotypen är i standardformat. Proportionerna får inte ändras.


Fondens logo
För tryck:
Nordisk Kulturfond LOGO

För webb: 
Nordisk Kulturfond LOGO (png)
Nordisk Kulturfond LOGO (jpg)

Nordisk Kulturfond LOGO white

Globus Opstart
För tryck:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

För webb:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)

Puls
För tryck:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

För webb:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)