Efter stödet

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt med oss om utbetalningar och hur du får information om Nordisk Kulturfonds regler för användningen av stödet.

Om ditt projekt beviljas ett Opstart eller Globus Opstart-stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Du skall ansöka om utbetalning på Min sida. Hela beloppet betalas ut på en gång.

OBS! Vi vet att det finns flera projekt som påverkas av situationen med coronaviruset. Fonden kommer att godkänna ändringar i projekt som orsakas av situationen. Om det uppstår ändringar i ert projekt, bifoga gärna en kort beskrivning av ändringarna och en uppdaterad projektplan när ni ansöker om utbetalning.

Har du fått ett positivt svar från oss?

Utbetalning

Stödet kan utbetalas så fort du har fått ett svar från oss. Du ansöker om utbetalning på Min sida. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto. Du ska ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

Slutrapportering

Kom ihåg att skicka oss en slutrapport inom tre månader efter projektets slut. Slutrapporten skickas in via Min sida. 

 

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 3 månader efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Opstart eller Globus Opstart-projekt. Slutrapporten skickas in via Min sida. I formuläret ska du också med din bindande underskrift bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum, du angav i ansökan.

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Opstart och Globus Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordisk Kulturfond får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt om utbetalningar och hur du får information om Nordisk Kulturfonds regler för användningen av stödet.

Från och med den 1 januari 2020 kommer fonden att tillämpa en ny, förenklad utbetalningsmodell. Den nya modellen gäller endast alla nya ansökningar från och med 2020. Alla projekt som har fått stöd innan 2020 kommer att följa den tidigare utbetalningsmodellen fram tills dess att projektet avslutas. Läs instruktioner för den tidigare utbetalningsmodellen.

OBS! Vi vet att det finns flera projekt som påverkas av situationen med coronaviruset. Fonden kommer att godkänna ändringar i projekt som orsakas av situationen. Om det uppstår ändringar i ert projekt, bifoga gärna en kort beskrivning av ändringarna och en uppdaterad projektplan när ni ansöker om utbetalning.

För stödbelopp upp till 100 000 DKK eller för en projektperiod på mindre än sex månader

Utbetalning

Utbetalningen sker efter ansökan på Min sida. Du bekräftar att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan. Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. Du ska även ladda upp en bankverifikation. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

Slutrapportering

Slutrapporteringen ska skickas inom 3 månader efter projektets slut. Du beskriver de viktigaste erfarenheterna av det nordiska samarbetet. Har du fått ett stöd på mer än 200 000 DKK, ska du ladda upp ett revisorsutlåtande.

För stödbelopp över 100 000 DKK och för en projektperiod som är längre än sex månader

1. utbetalning

1. utbetalningen sker efter ansökan på Min sida. Du bekräftar att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan. Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. Du ska även ladda upp en bankverifikation. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

2. utbetalning

2. utbetalningensker sker automatiskt halvvägs in i projektet

Slutrapportering

Slutrapporteringen ska skickas inom 3 månader efter projektets slut. Du beskriver de viktigaste erfarenheterna av det nordiska samarbetet. Har du fått ett stöd på mer än 200 000 DKK, ska du ladda upp ett revisorsutlåtande.

INSTRUKTIONER FÖR UTBETALNING, AVRAPPORTERING OCH BOKSLUT

Vad händer om det sker förändringar i projektet

Betydande förändringar i projektet i förhållande till den inskickade ansökan ska på förhand godkännas av Nordisk Kulturfonds sekretariat. Betydande förändringar är exempelvis förändringar rörande de nordiska deltagarna, det vill säga de viktigaste nordiska samarbetspartnerna, eller betydande förändringar i projektperioden.

Du ska också kontakta Nordisk Kulturfond om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra, och om projektledaren byts ut. Mindre förändringar i deltagarlistan, tidsplanen och programmet behöver inte godkännas av Nordisk Kulturfonds sekretariat.

Om stödet används för andra syften än dem som beskrivits i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Om sluträkenskapet visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering. Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

Redovisning

Redovisningsposterna ska vara exakta och får inte avrundas. De måste motsvara projektets faktiska kostnader och ska kunna redovisas med bilagor.

Glöm inte att spara dina bokföringsverifikationer

Nordisk Kulturfond och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens årsräkenskap, kan i upp till fem år efter att redovisningen lagts fram kräva uppvisande av bokföringsverifikationer. Detta innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter att redovisningen lämnats in, oavsett beloppets storlek

Om du blir godkänd som Puls-arrangör under 2020-2021 får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Nedan beskrivs hur du ansöker om utbetalning av stöd och regler för användning av stöd.

Du fortsätter som Puls-arrangör under resten av 2020 och fram till juli 2021.

UTBETALNING

Stödet kan utbetalas så snart du har fått ett meddelande om vårt beslut. Du ansöker om utbetalning på Min sida. Du måste bekräfta att projektet fortsätter enligt den plan som du tidigare har beskrivit i din ansökan.

Du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd.

Du ska även ladda upp en bankverifikation. Glöm inte att nämna Puls och använda Puls-logotypen som en del av kommunikation av dina Puls-aktiviteter.

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar att behandla ansökan om utbetalning av stöd.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PULS-STÖD

Du måste aktivt bidra till marknadsföringen av Puls.

Du måste delta i det årliga Puls-nätverksmötet. Tyvärr är det inte möjligt att träffas i Reykjavik i november 2020 på grund av Covid-19. Mötet skjuts upp till november 2021.

Du ska hålla fonden uppdaterad om de artister som du presenterar som en del av Puls-programmet.

Varje år måste du skicka en slutrapport och redovisning.

ÄNDRINGAR I PULS-PROJEKTET

Fondens sekretariat måste godkänna väsentliga ändringar i projektet.

Upp till en tredjedel av det musikprogram som beskrivs i ansökan kan ändras utan fondens godkännande så länge programmet fortsätter att uppfylla Puls-kriterier.

Du bör också kontakta fonden om du lämnar det formella ansvaret för projektet till någon annan och om projektledaren byts ut.

Om stödet används för andra ändamål än de som beskrivs i ansökan kan fonden minska beloppet eller kräva att hela beloppet återbetalas.

Redovisning och slutrapportering
När du har slutfört ditt Puls-projekt måste du skicka in en rapport och redovisa stödbeloppet. Rapporten ska skickas in via Min sida senast 3 månader efter projektets slut.

BOKSLUT

Alla intäkter och utgifter för hela projektet måste framgå i danska kronor (DKK).

Redovisningsposterna ska vara exakta och får inte avrundas. De måste motsvara projektets faktiska kostnader och ska kunna redovisas med bilagor. Räkenskapen ska vara underskrivet av projektledaren. Om den slutliga räkenskapen inte är redovisat i DKK, skall den omräkningskurs som används mellan DKK och annan valuta, uppges i räkenskapen.

ÖVERSKOTT

Om bokslutet visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott motsvarar fondens andel av projektets totala finansiering. Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar Nordisk Kulturfond ärendet vidare till inkasso.

Om Puls-projektet har ett överskott och uppfyller kravet om medfinansiering på minst 50% för Puls-konserter, kräver Nordisk Kulturfond inte återbetalning av sin andel av överskottet.

KRAV PÅ REVISORSUTLÅTANDE FÖR STÖD PÅ ÖVER 200 000 DANSKA KRONOR

Puls-stöd på över 200 000 danska kronor ska revideras och attesteras av en registrerad/godkänd eller auktoriserad revisor.

Om ert projekt ska revideras ska er revisor läsa Nordisk Kulturfonds revisorsvägledning, som finns på webbplatsen.

GLÖM INTE ATT SPARA DINA BOKFÖRINGSVERIFIKATIONER

Nordisk Kulturfond och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens årsräkenskap, kan i upp till fem år efter att redovisningen lagts fram kräva uppvisande av bokföringsverifikationer. Detta innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter att redovisningen lämnats in, oavsett beloppets storlek.

VILLKOR FÖR PULS-STÖD

Nordisk Kulturfond förbehåller sig rätten att återkräva det beviljade bidrag som beviljas till en Puls-arrangör om arrangören inte längre uppfyller kriterierna för Puls-programmet. Fonden kan också kräva återbetalning av stöd om Puls-arrangörens konsertprogram för ett visst år inte uppfyller kriterierna för Puls.

Notera att när du ansöker om utbetalning ska du ladda upp ett intyg från banken i vilket det framgår att kontonumret tillhör den personen som du önskar att stödet utbetalas till.

Bank Verification Letter är ett dokument som utställes av din bank och innehåller information såsom:

  • Stödmottagarens namn, adress, CVR/organisationsnummer och bankkonto, inkl: BIC/SWIFT, IBAN (Europa) eller clearingkode (ikke Europa. Obs! Om stödet utbetalas till ett danskt bankkonto, ska du ange registreringsnummer och kontonummer istället för IBAN
  • Bankens namn och adress, CVR/organisationsnummer
  • Kontaktperson på banken om vi behöver kontakta dem
  • Utställelses datum
  • Brevet ska vara underskrivet eller stämplat av banken och ska skickas som PDF
  • Brevet ska vara skrivet på engelska eller skandinaviska
  • Information om vilken valuta stödet skall utbetalas, om din bank inte kan ta emot betalningar i danska kronor DKK.

Om du redan skickat in intyget i samband med att du tidigare lyft ett bidrag och kontouppgifterna inte har ändrats så behöver du inte ladda upp dokumentet på nytt. 

Du skal nämna Nordisk Kulturfond och använda fondens logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. 

Fondens stöd bör framgå av allt skriftligt material samt på projektets webbplats och i digitala produktioner.

Logotypen är i standardformat. Proportionerna får inte ändras.


Fondens logo
För tryck:
Nordisk Kulturfond LOGO

För webb: 
Nordisk Kulturfond LOGO (png)
Nordisk Kulturfond LOGO (jpg)

Nordisk Kulturfond LOGO white

Globus Opstart
För tryck:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

För webb:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)

Puls
För tryck:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

För webb:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)