Andra bidragsgivare

Här finner du information om andra nordiska bidragsgivare och fonder som delar ut bidrag till nordiska konst- och kulturprojekt.

Nordisk Kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet. Organisationen har tre aktivitetsområden. De fungerar som sekretariat för de tre nordiska programmen: Kultur-och konstprogrammet, Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och NORDBUK. KKN driver också ett kulturellt center och bibliotek i centrala Helsingfors, som sprider kunskap och intresse för nordisk kultur och nordiska språk i Finland. Slutligen profilerar organisationen nordisk kultur internationellt.

NORDBUK stödprogram

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. Den främsta målsättningen med NORDBUK stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga. Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden. Man kan söka stöd för aktiviteter, där barn och unga själva deltar och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet. 

Kultur- och konstprogrammet

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter. Det övergripande målet är främja nya impulser och initiativ på kulturområdet och att bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten både inom och utanför Norden. Man kan söka stöd för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner samt kreativt arbete eller för projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. 

Det Nordisk-baltiska Mobilitetsprogrammet för kultur

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

Volt

Ett kultur- och språkprogram för barn och unga i åldern 0-25 år. Stödprogrammet ska i huvudsak främja nordiska möten och samarbete genom kultur och språkförståelse i Norden. Stor vikt läggs på ungas eget skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats bland barn eller unga. Vidare bedöms de pedagogiska metoderna och processerna som projektet använder för att nå sina mål. Läs mer om Volt.

Dansk-färöiska kulturfonden

Syfte
Fondens mål är att främja kulturförmedling mellan Färöarna och Danmark, och även mellan Färöarna och Grönland. Det beviljas stöd till aktiviteter inom teater, film, musik och konst, bokutgivningar, vissa studieresor med mera. Normalt ges inget bidrag till nordiska konferenser, skolresor och dylikt samt till sådant som egentligen har ett utbildningssyfte.

Kontakt
Dansk-Færøsk Kulturfond
Afdelingsleder Lenna Hansen
LEH@stm.dk

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K
+45 33 92 22 09 eller 33 92 33 00

Läs mer här  

Fonden för danskt-svenskt samarbete

Syfte
Fonden har som mål at bidra till ökad förståelse och samarbete mellan Danmark och Sverige på kulturella och andra områden. Man ger ekonomiskt bidrag till utbildning, kulturutbyte och foretag.

Kontakt
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, c/o Nordisk Råd Christiansborg
1240 København K
dansk-svenskfond@ft.dk

Läs mer här 

Fonden för danskt-isländskt samarbete

Syfte
Fonden för danskt-isländskt samarbete har som mål att bidra till förståelsen och samarbetet mellan Danmark och Island och är särksilt förpliktad att stödja danska språkets ställning på Island. Fonden ger bland annat stöd till arbets- och studievistelser i Danmark och på Island, vetenskapligt arbete, yrkeutbildning av danska och isländska hantverkare och utbyte av gästspel och konstutställningar.

Kontakt
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde v. Per Fischer
Tlf: +45 7020 4076
post@fdis.dk

Läs mer här

Fonden för dansk-norskt samarbete

Syfte
Fonden för dansk-norskt samarbete erbjuder efter ansökan stipendievistelser för danskar på Lysebu i Norge och stipendievistelser för norrmän på Schæffergården i Danmark. Både enskilda personer och grupper kan söka. Man erbjuder också vistelser för dansk-norska och i vissa fall nordiska grupper.

Kontakt
+47 21511000
fondet@dansk-norsk.no

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
DK-2820 Gentofte
+45 39772800
+45 39772822

Lysebu
Pb 109 Holmenkollen
N-0712 Oslo
+47 21511000

Dansk-svenska kulturfonden

Syfte
Dansk-svenska kultufondens syfte är att sprida kännedom om svensk kultur i Danmark. Fonden önskar göra den danska publiken uppmärksam på svenska konstnärer och att göra svenska konstupplevelser tillgängliga i Danmark.

Kontakt
Catharina Collet
Lundbygårdsvej 100
4750 Lundby
catharina@collet.dk

Läs mer här

 

Dansk-isländska fonden

Syfte
Fonden ska verka för att stärka den andliga förbindelsen mellan Danmark och Island, arbeta för att främja isländsk forskning och vetenskap samt ge stöd till isländska studerande vid universitet och högskolor.

Kontakt
Dansk-isländska fonden
Sankt Annæ Plads 5
DK-1250 Köpenhamn K
Telefon: +45 33 14 82 76
danskislandskfond@mail.dk

Stiftelsen Svensk - danska kulturfonden

Syfte
Fondens ändamål är att främja svenskt-danskt kulturellt samarbete. Stiftelsen skall i första hand ge bidrag inom områdena litteratur, konst och vetenskap men kan också stödja varje annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om och kontakterna mellan de båda länderna. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning.

Kontakt
Sekretariat
Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
svensk-danskafonden@norden.se

Läs mer här

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

Syfte
Fonden har som syfte att främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens områden.

Kontakt
Sekretariat
Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
Email: svensk-islandskafonden@norden.se

Läs mer här

 

Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden

Syfte
Stiftelsens uppgift är främja svensk-norskt samarbete och verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

Kontakt
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm
Fonddirektör Mats Wallenius
mats@svensknorskafonden.org
+46 (0) 70 961 14 08

Läs mer här

Kulturfonden Island - Finland

Syfte
Ändamålet är att främja ett ömsesidigt samarbete mellan Finland och Island och att öka den ömsesidiga kännedomen om ländernas kultur- och samhällsliv. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Kontakt
Kulturfonden Island-Finland
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Ludvigsgatan 6-8
00130 Helsingfors
fonderna@hanaholmen.fi

Läs mer här

 Kulturfonden Danmark-Grönland

Syfte
Fondens mål är att ge stöd till främjande av de kulturella förbindelserna mellan Grönland och Danmark, bland annat genom stöd till resor till och från Grönland, bidrag till kulturella och sociala institutioner, till utgivning av tidskrifter, böcker samt film.

Kontakt
Tina Søndergaard Valenta
kontorfuldmægtig
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K
Telefon +45 3392 2284

Läs mer här

Kulturfonden för Sverige och Finland

Syfte
Kulturfonden för Sverige och Finland har till ändamål att främja de kulturella förbindelserna mellan dessa länder genom att i form av bidrag ur fondkapitalets avkastning understödja strävanden att öka kännedom om och kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning.

Kontakt
Ludvigsgatan 6-8
FIN-00130 Helsingfors
+358 9 435 021 39
fonderna@hanaholmen.fi

Riddargatan 13 D
SE-114 51 Stockholm
+46 (0)72 243 4900
sverige@kulturfonden.net

Läs mer här

 

Kulturfonden för Finland och Danmark

Syfte
Ändamålet med de finsk-danska bilaterala kulturfonderna är att främja ett ömsesidigt samarbete mellan Finland och Danmark och att öka den ömsesidiga kännedomen om ländernas kultur- och samhällsliv.

Kontakt
Fondsekretariatet
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
FIN-0102100 Esbo
fonderna@hanaholmen.fi

Läs mer här 

 

Kulturfonden för Finland och Norge

Syfte
Ändamålet är att främja ett ömsesidigt samarbete mellan Finland och Norge och att öka den ömsesidiga kännedomen om ländernas kultur- och samhällsliv.

Kontakt
Kulturfonden för Finland och Norge
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Ludvigsgatan 6-8, 00130 Helsingfors
fonderna@hanaholmen.fi

Läs mer här

Norsk-finska kulturfonden

Syfte
Fonden har som syfte att främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka kännedomen om respektive länderna i det andra landet. Fonden beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Norsk-islandskt kultursamarbete

Syfte
Syftet med avsättningen av medel är att bidra till ett mångfaldigt kultursamarbete mellan Norge och Island. Både norska och isländska aktörer kan söka. De initiativ som beviljas stöd ska ha relevans för båda länderna och ska helst ge avkastning i form av varaktiga kontakter mellan konstnärer, kulturarbetare eller forskare efter att det konkreta projektet har genomförts.

Läs mer här

Letterstedtska föreningen

Syfte
Uppgiften är enligt stadgarna att befordra gemenskapen emellan de fem nordiska rikena i avseende på industri, vetenskap och konst samt att åt yrkesflitens såväl som åt vetenskapens och konstens utveckling inom dessa riken bereda uppmuntran och stöd.

Kontakt
Letterstedtska föreningen
c/o Föreningen Norden, Drottninggatan 30, Stockholm

Postaddress:
Box 1074, SE-101 39 Stockholm

Telefon: +46 8 654 75 70
E-mail: info@letterstedtska.org

Läs mer här 

Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Syfte
Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna, anordnande av och deltagande i kongresser, möten och symposier, spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning.

Kontakt
Clara Lachmanns stiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg
Tlf: 031 - 62 25 16
Emailt: info@claralachmann.org 

Läs mer her