Ansök om stöd

Nordiska kulturfonden bidrar med stöd på tre olika nivåer: det breda projektstödet med tre ansökningsdatum årligen, OPSTART med fortlöpande ansökningar och tematiska satsningar med särskilda kriterier och ansökningsdatum.

Vad är Projektstöd?

Nordiska kulturfonden stöttar projekt som bidrar till ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet.

Vad stöder vi?

Nordiska kulturfonden stöttar projekt inom alla konst- och kulturområden. Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet.

 

De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag. Man måste inte vara bosatt i Norden eller ha nordisk nationalitet för att söka.

Læs mere

Vad stöder vi inte?

Nordiska kulturfonden stöder många olika typer av projekt, men det finns vissa begränsningar. Nordiska kulturfonden stöder inte:

 

 • projekt utanför konst- och kulturområdet, t.ex. idrottsarrangemang
 • projekt vars enda eller primära mål är produktion och utgivning av produkter, t.ex. musikutgivning, film- och tvproduktion, produktion av datorspel, bokutgivningar eller översättningar
 • turnéverksamhet, om den inte är en del av ett bredare nordiskt samarbete
 • studievistelser och skolresor
 • deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda och grupper – det är bara arrangören som kan söka stöd till det
 • institutioners driftskostnader, byggande och inköp av teknisk utrustning som ska användas i driften
 • projekt som redan genomförts
 • bilaterala samarbeten, som inte har ett bredare nordiskt innehåll eller målgrupp
Læs mere

Ansökningsfrister 2017 (svensk tid)

 • 25 januari kl. 12.00, svensk tid
 • 2 maj kl. 23.59, svensk tid
 • 2 oktober kl. 23.59, svensk tid

Svar på ansökan 6 veckor efter ansökningsdatum.

Bedömningskriterier

Nordisk relevans

Fonden utvärderar nordisk relevans utifrån bland annat hur:

 • projektet skapas och utförs av aktörer med nordisk förankring och eventuella samarbeten med aktörer utanför Norden
 • projektets aktörer representerar en geografisk spridning i den nordiska regionen
 • projektet har ett perspektiv som går längre än det nationella och motiverar till öppenhet och tolerans
 • projektet placerar Norden i världen och världen i Norden
Læs mere

Kvalitet i projektet och projektets bidrag till att utveckla konst- och kulturlivet i Norden

Fonden utvärderar projektets kvalitet och utveckling utifrån bland annat:

 • projektets konstnärliga eller kulturella innehåll och mål
 • projektets lokala, regionala, nationella eller internationella betydelse
 • projektets långsiktiga konstnärliga eller kulturella ambitioner och visioner
 • projektets metod och plan för genomförande
Læs mere

Kvalitet och substans i samarbetet

Fonden utvärderar kvaliteten och substansen i projektets nordiska samarbete utifrån bland annat:

 • de deltagande partnernas engagemang, projektets målgrupper och huruvida projektet är förankrat i relevanta miljöer
 • om det finns tillräcklig medfinansiering av projektet, vilket anses som en central del av projektets samarbetsstruktur
 • på vilket sätt projektet främjar samarbete
Læs mere

Ekonomi

Nordiska kulturfonden ställer som krav att alla projekt ska ha relevant medfinansiering och ser detta som en central del av projektets förankring hos samarbetspartnerna. Ju större belopp ansökan gäller, desto större förväntningar har vi på egenfinansiering och stöd från andra bidragsgivare. I praktiken betyder det att ett projekt normalt ska ha minst 50 procent medfinansiering, och att det totala belopp som söks från nordiska stödordningar inte får överstiga 85 procent.

 

Du kan ansöka om högst 500 000 danska kronor, men gör dig en bild av vilka stödbelopp som normalt betalas ut innan du gör din ansökan. Läs mer under beviljade projekt.

 

Frivilligt arbete kan ingå i projektets egenfinansiering. Beräkningen av den frivilliga arbetstiden ska då anges i den budget som bifogas ansökan.

 

Vi kan bevilja bidrag till projektets administrativa utgifter och löneutgifter om dessa har en direkt koppling till projektet.

Læs mere

Återkommande ansökningar

Om du söker stöd till ett evenemang som återkommer varje år och har sökt tidigare, bedömer fonden ansökan ur ett utvecklingsperspektiv. Här lägger vi särskilt vikt vid projektets originalitet och hur nyskapande det är till form och innehåll, men också när det gäller förmedling till publiken och hur den involveras.

Læs mere

Projekt utanför Norden

Ansökningar om stöd till projekt utanför Norden bedömer vi utifrån om de skapar ett värde både för arrangören och för de nordiska kulturaktörerna och konstnärerna.

 

Aktiva och kompetenta utländska samarbetspartner bör bidra till projektet med resurser, antingen i form av tjänster eller ekonomiska bidrag. Vi bedömer också den nordiska substansen och interaktionen inom projektet. Dessutom tittar vi på projektens kvalitet, uppföljning, effekt och allmänintresse.

 

Stöd beviljas normalt till evenemangens nordiska merkostnader, t.ex. reseutgifter, honorar och administration i samband med workshoppar, föreställningar, utställningar, festivaler, konferenser, forskningsprojekt osv.

Læs mere

Villkor

Projektperiod

Projektet kan högst pågå under det år som stödet beviljas samt de två efterföljande kalenderåren.

 

Projektets specifika aktiviteter får inte vara påbörjade innan Nordiska kulturfonden har fattat sitt beslut och du har fått svar på din ansökan.

 

Man kan inte ansöka om stöd till redan genomförde aktiviteter och kostnader.

Læs mere

Ansökningar

En sökande som får avslag på sin ansökan kan söka en gång till med samma projekt.

 

Fonden tar endast emot elektroniska ansökningar som görs via formuläret på ansökningsportalen. Ansökningar som skickas med post eller e-post behandlas inte.

Læs mere

Offentlighet

Fondens stöd offentliggörs på vår hemsida och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordiska kulturfondens offentlighetsregler är ansökningarna offentliga, medan person- och bankuppgifter inte är offentliga.

Læs mere

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD

Vad är OPSTART?

OPSTART har som mål att utveckla konst- och kulturlivet i Norden genom att stödja utvecklingsperspektivet i lovande projektidéer och i uppstartsfasen av nya nordiska projekt.

Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och man får svar inom 20 arbetsdagar.

Vad stöder vi?

OPSTART beviljar stöd till sökande som har intressanta idéer till nya konst- eller kulturprojekt och som vill utveckla dessa till ett konkret nordiskt samarbete.

 

Nordiska kulturfonden stödjer konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). Om ert OPSTART-projekt endast involverar två av dessa länder ska projektet sikta på att utöka sin geografiska omfattning. Ni ska också tydligt visa vilka andra aktörer och länder ni på sikt har som mål att involvera.

 

Med OPSTART-stödet kan ni utveckla projektets kvalitet samt projektets nordiska relevans och substans i det nordiska samarbetet.

 

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan ansöka om stöd via OPSTART. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Læs mere

Vad stöder vi inte?

OPSTART stöder många olika typer av projekt, men det finns vissa begränsningar:

 

 • OPSTART stöder nya projektidéer: du får inte ha ansökt om stöd från Nordiska kulturfonden till en liknande projektidé tidigare.

 • OPSTART stöder inte projekt utanför konst- och kulturområdet, t.ex. idrottsarrangemang.

 • OPSTART stöder inte researchresor, skolresor och studievistelser.

 • OPSTART stöder inte deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda och grupper.

Læs mere

Sista ansökningsdag

OPSTART tar emot ansökningar löpande. De sökande får svar inom 20 arbetsdagar.

Bedömningskriterier

Projektets kvalitet och metod

Fonden bedömer OPSTART-projektidéns betydelse för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet.

 

Fonden bedömer även projektidéns kvalitet utifrån dess originalitet, konstnärliga eller kulturella syfte och innehåll. Dessutom bedömer vi projektets metod och genomslagskraft hos projektets målgrupper.

Læs mere

Projektets nordiska relevans och samarbete

Fonden bedömer på vilket sätt projektet tänker längre än det nationella perspektivet och hur projektet är förankrat, eller strävar efter att bli förankrat, i relevanta miljöer i Norden.

 

Utöver deltagare från den nordiska regionen får det även ingå samarbetspartner från länder utanför Norden.

Læs mere

Ekonomi

Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor. 

 

OPSTART beviljar normalt stöd till resa och logi i samband med möten i Norden. Man kan också ansöka om stöd till andra kostnader, t.ex. honorar, material eller annat som behövs för att genomföra projektet. Observera att kostnaderna för honorar inte får överstiga 1/3 av det ansökta beloppet.

 

Det finns inga krav på medfinansiering för att få stöd genom OPSTART.

Læs mere

Projektperiod

Ni kan endast ansöka för aktiviteter som äger rum efter att ni har fått svar från Nordiska kulturfonden. Projektet kan därmed påbörjas 20 arbetsdagar från ansökningsdatum.

 

Projektet kan högst pågå i ett år från projektets startdatum.

Læs mere

Återkommande ansökningar

Projektidén som ansökan gäller ska vara ny, så du får inte tidigare ha sökt fondens projektstöd till samma eller en liknande idé.

 

Om du har fått avslag på din OPSTART-ansökan kan du däremot vidareutveckla projektet och ansöka en gång till.

Læs mere

Projekt utanför Norden

Ansökningar om stöd till projekt utanför Norden bedöms utifrån om de skapar ett ömsesidigt värde både för arrangören och för de nordiska kulturaktörerna och konstnärerna.

 

Aktiva och kompetenta samarbetspartner utanför Norden bör bidra till projektet med resurser, antingen i form av tjänster eller ekonomiska bidrag. Vi bedömer också den nordiska relevansen och interaktionen inom projektet. Dessutom tittar vi på projektens kvalitet, uppföljning, effekt och allmänintresse.

Læs mere

Villkor och avrapportering

Villkor för ansökan

Bidragen som beviljas av Nordiska kulturfonden offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordiska kulturfondens offentlighetsregler är ansökningarna offentliga, medan person- och bankuppgifter inte är offentliga.

 

Nordiska kulturfonden tar endast emot elektroniska ansökningar som fyllts i via fondens ansökningsportal. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

 

Nordiska kulturfonden förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet.

Læs mere

Villkor för mottaget stöd

Läs om vad du ska göra om det är ändringar i ditt projekt och om avrapportering.

 

Ändringar i projektet:

Bidrag får endast användas till de ändamål som beskrivs i ansökan. Betydande ändringar i förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av Nordiska kulturfondens sekretariat. Betydande ändringar är exempelvis ändringar rörande: de deltagande nordiska länderna, samarbetspartnerna och projektperioden.

 

Du ska också kontakta Nordiska kulturfonden om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra.

 

Utbetalning av stödet:

Samtidigt som du får ett positivt svar från oss sätter vi igång och för över pengarna till ditt konto. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till åtta bankdagar innan pengarna är på ditt konto.

 

Kreditering av Nordiska kulturfonden
Du skal nämna Nordiska kulturfonden och använda fondens logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. På fondens hemsida kan du hämta logo og läsa mer om hur du krediterar.

Projektets resultater och slutrapport:

Senast 1 månad efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt OPSTART-projekt. Håmta formuläret (pdf). I formuläret ska du också med din bindande underskrift bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum, du angav i ansökan.

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordiska kulturfonden minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordiska kulturfonden rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordiska kulturfondens andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

 

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal OPSTART-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

 

Læs mere

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR ÖVER. VI TAR INTE EMOT FLERA puls-ANSÖKNINGAR.

Under 2017–2019 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk livemusik och presentera för sin publik nordiskt förankrade, lovande artister med internationell potential. Nordiska kulturfondens treåriga stödprogram puls delar under 2017 ut stöd på totalt 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i hela Norden.

Syftet med puls är att:

 • artister med nordisk förankring ska få kontakt med fler konsertarrangörer (musikscener och festivaler) i Norden
 • utveckla konsertarrangörernas arbete genom att stärka nätverket mellan konsertarrangörerna på nordisk nivå
 • stimulera konstnärlig förnyelse och göra musik av hög kvalitet tillgänglig för fler i Norden
 • stimulera kvalitet och nyskapande i förmedlingen, bl.a. genom bättre sammanhållning och identitetsutveckling bland publik, artister och konsertarrangörer.

 

Vilka kan söka?
Programmet beviljar stöd till konsertarrangörer som musikscener, scener med konsertarrangemang, festivaler m.m. De sökande ska vara baserade i ett nordiskt land och vara professionellt organiserade, t.ex. som ideell förening, stiftelse eller företag. Privatpersoner får inte ansöka om stöd. Flera konsertarrangörer kan gå samman och lämna in en ansökan om ett gemensamt program, förmedlingsplan, kuratoriskt samarbete och artistutbyte, Det kan t.ex. gälla samarbete mellan institutioner och promoters, regionalt eller internationell samarbete mellan flera konsertarrangörer m.m.

Detta stöder vi
puls beviljar stöd för att konsertarrangörer ska kunna anordna konserter med lovande artister med nordisk förankring samt arbeta fokuserat med förmedlingen till publiken. Konsertarrangörerna ska under hela perioden arbeta utifrån ett relevant nordiskt program, en konstnärlig vision och en publikstrategi. Fokus kan t.ex. riktas mot programinnehåll, nätverksbyggande, konstnärligt utbyte och förmedling till en ny publik.

Under 2017 kan nordiska konsertarrangörer ansöka om att bli treåriga puls-arrangörer. Stödet delas ut för ett år åt gången till ett konkret program. Programmet ska omfatta fem till åtta konserter som ges under perioden från augusti 2017 till den 31 juli 2018.

 • puls-konserterna ska totalt presentera artister från minst två nordiska länder utanför den sökandes hemland.
 • De konserter som ansökan gäller ska ha minst 50 procent egenfinansiering.
 • Artisterna ska få branschmässig ersättning.
 • Konserterna ska vara offentliga.
 • De sökande ska delta i ett årligt nätverksmöte samt bidra till den samlade kommunikationen kring puls.


Detta stöder vi inte
- Showcases och promotionkonserter
- Inköp av teknisk utrustning
- Konserter som anordnas före augusti 2017

Bedömningskriterier
De sökande ska redogöra för följande i ansökan:

 • Musikprogrammets kvalitet samt de långsiktiga konstnärliga ambitionerna och visionerna för projektet som ansökan gäller
 • Projektets kulturella/konstnärliga, regionala och nordiska betydelse
 • Kvalitet och nyskapande i förmedling och publikutveckling
 • Den sökandes professionella verksamhet och branschkompetens Ansökningar från konsertarrangörer i alla storlekar beaktas.
 • Kvalitet i externt samarbete om detta ingår i det projekt ansökan gäller.

Stöd på 8 000–12 000 danska kronor per konsert beviljas (ett band = en konsert). De stödbeviljade konsertarrangörerna kan dessutom få ett grundbelopp på 15 000–25 000 danska kronor för förmedling och publikutveckling.

Ansökningar med en konsertarrangör: Under 2017 kan konsertarrangörer ansöka för ett konkret program på fem till åtta konserter med nordiska artister som ska anordnas under perioden augusti 2017 till augusti 2018. Dessutom kan stöd beviljas till ytterligare två till fyra konserter som arrangörerna ska anordna i samarbete med andra stödbeviljade konsertarrangörer för att förbättra artisternas turnémöjligheter.

Ansökningar med flera konsertarrangörer: Om ansökan gäller ett samarbete mellan flera konsertarrangörer kan ett tillägg beviljas för ett högre antal konserter, som mest dock åtta konserter per arrangör.

Vad ska ansökan innehålla: Konsertarrangören ska göra sin ansökan elektroniskt och bifoga en särskild ansökningsblankett. Ansökan kan göras elektroniskt från den 1 februari 2017. Ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning, information om sökanden och nyckeltal för den sökande. Följande bilaga ska laddas upp tillsammans med ansökan.

 • puls-bilaga (hämta bilagan här) - Konkret ettårigt program för pulskonserter med fem till åtta konserter från augusti 2017 till den 30 juli 2018. Om konkreta namn på medverkande artister/utövare på konserterna/arrangemangen inte har slagits fast ännu, ska ansökan innehålla så konkret information som möjligt om planerade/önskade konserter under perioden. - Redogörelse för projektets konstnärliga ambitioner och potential under treårsperioden - Publikstrategi - PR-insats och strategi - Beskrivning av nätverk (om ansökan gäller ett samarbete mellan flera konsertarrangörer) samt nätverksstrategi.
 • Detaljerad budget och finansieringsplan för de aktuella konserterna
 • Den/de sökandes program från 2016
 • Den/de sökandes senaste årsredovisning

Så utses puls-arrangörerna: Konsertarrangörerna väljs ut efter ansökan till Nordiska kulturfonden. En referensgrupp bestående av nationella stödorgan och musikorganisationer gör en första granskning av ansökningarna på nationell nivå. Referensgruppen består av Statens Kunstfond, Kulturrådet, Statens Kulturråd, MES Music Foundation Finland och Iceland Music Export. Nordiska kulturfonden granskar ansökningarna från Färöarna, Grönland och Åland. Nordiska kulturfondens sakkunniggrupp tar fram det slutliga förslaget till beslut mot bakgrund av ansökningarna och referensgruppens rekommendationer.

Nätverksmöte för utvalda pulsarrangörer: Ett årligt nätverksmöte hålls för alla stödmottagare i samarbete med de nationella organisationerna för livemusik. Det första nätverksmötet hålls i Danmark i oktober 2017.

puls 2018 och 2019: puls-arrangörerna ska varje år skicka en kort utvärdering av perioden samt en ny beskrivning av den konstnärliga idén, ett konkret programförslag samt plan för publikarbete under det kommande året. Nordiska kulturfonden kommer under perioden att främja en synergieffekt mellan musikscener för att förbättra artisternas turnémöjligheter. Därför kan kriterierna för samarbete i genomförandet av puls-arrangörers program under 2018 och 2019 revideras.

HANDMADE

HANDMADE är Nordiska kulturfondens treåriga tematiska satsning för perioden 2016–2018. Fonden efterlyser projekt som utforskar det handgjorda ur olika perspektiv, där aktörer som skapar för hand och miljöerna kring dem stärks genom nordiskt samarbete.

 • Utgångspunkt i det handgjorda
 • Internationalisering
 • Utveckling och förmedling i samarbete

HANDMADE har basen inom konsthantverk och design, men inkluderar även andra områden. Handens skapande kan ske i skärningspunkten mellan olika verksamheter och i mötet mellan olika aktörer. HANDMADE ska synliggöra hantverkets mångfald: Alla konstområden har ett inslag av hantverk och kan reflektera över det handgjorda.

 

Om hantverket är en fokuspunkt i ditt konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd genom HANDMADE. Du kan ansöka både om OPSTART och/eller projektstöd till ditt HANDMADE-projekt.

Läs mer om kriterier för OPSTART och projektstöd

 

Se stödbeviljade HANDMADE-projekt

Ansökningsfrister 2017

OPSTART: Löpande ansökningar. Svar inom 20 dagar. 

 

Projektstöd: 3 ansökningstillfällen per år. Svar på ansökan 6 veckor efter ansökningsdatum.

 • 25 januari
 • 2 maj
 • 2 oktober kl. 23.59, svensk tid

Några röster om HANDMADE-satsningen och HANDMADE-projekt som fått stöd

 • "HANDMADE handlar om upptäckter: mycket som blir stort börjar i det lilla – i utkanten, i det oupptäckta, det undervärderade, det bortglömda.”
 • ”HANDMADE presenterar radikalt nya perspektiv genom att hålla liv i, omtolka och utveckla händernas kunskap. HANDMADE återerövrar handarbetet och gör gammalt till nytt.”
 • ”Projekten kan vara nationellt eller internationellt baserade, men det finns alltid ett nordiskt perspektiv – en tolkning av vad det vill säga att vara nordisk.”
 • ”HANDMADE har fokus på det småskaliga där kroppen och händerna skapar – antingen genom konsthantverk eller projekt som reflekterar över skalan, produkten och processen i det handgjorda.”
 • ”En av de saker HANDMADE verkligen gör rätt är att understryka samarbetsaspekten. Samarbete är nyckeln till bättre resultat och möjligheter att starta något nytt – på ett internationellt plan.”
 • "HANDMADE förankras i lokal produktion som motvikt till globaliseringen outsourcing av det handgjorda.”

Fick du inte svar på dina frågor?