COLOURBOX41704834

Baserat på de sökandes synpunkter och dialogen med fondens sakkunniga har fonden beslutat att revidera kriterierna för projektstöd. Syftet med att ändra de nuvarande kriterierna är att göra det tydligare för de sökande vad som krävs av dem när de ansöker projektstöd.

Arbetet med att förtydliga riktlinjerna har resulterat i tre huvudsakliga bedömningskriterier mot vilka fonden bedömer ansökningarna: konstnärligt/kulturellt innehåll och ambitioner, nordisk relevans och samarbete i projektet samt relevant och realistisk projektekonomi. Du kan läsa mer om bedömningskriterierna på vår webbplats.

Nästa ansökningsfrist för projektstöd är den 3 oktober 2022. Ansökningar kan lämnas in från och med måndag den 29 augusti och man får svar på sin ansökan cirka sju veckor efter fristen.

Två årliga ansökningsrundor från och med 2023
Som en del av att revidera kriterierna övergår fonden också från att ha tre årliga ansökningsfrister till att ha två årliga frister för projektstöd från och med 2023. Syftet är att balansera projekstödet med de relativt nya programmen Opstart och Globus Opstart som kan sökas löpande samt med fondens helt nya Globus Call programmet vars första ansökningsfrist löper ut på hösten.

Fonden beviljar projektstöd till konst- och kulturprojekt, som bygger på och utvecklar tvärnordiska samarbeten. Projektens originalitet och samarbete mellan nordiska länder viktas högt, men vi välkomnar även projekt som på olika sätt sträcker sig utanför Norden.

I den senaste utdelningen av projektstöd beviljade fonden 6 003 000 danska kronor. Bland de projekt som fick stöd fanns LungA Schools projekt Air Conditions 2022 - a correspondence, ett isländskt experimentellt initiativ, som är ett samarbete mellan en norsk och en isländsk radiostation och i vilket olika konstnärers tolkningar av ämnet luft kulminerar i en serie radioprogram. Ett annat projekt som fick stöd var det innovativa, konstnärsdrivna pop-up-initiativet MoNDA - Museum of Nordic Digital Art. Projektet fokuserar på nordisk och internationell samtidskonst som använder sig av ny teknik inom konsten, bl.a. förstärkt verklighet (AR), virtuell verklighet (VR), 3D-utskrift och -skanning samt konst på blockkedja med så kallade NFTs (non-fungible tokens). Du kan se alla projekt som fonden har stött här.

Du kan läsa mer om projektstöd och de reviderade kriterierna här.