möte1.png

 

Det första nordiska kulturpolitiska toppmötet samlade drygt 160 politiker och tjänstemän på nordisk nationell, regional och lokal nivå för att formulera lokala och regionala perspektiv och inspel till nordiskt kultursamarbete. Mötet syftade också till at identifiera kulturpolitiska utmaningar idag och i framtiden, bland annat för att stärka kulturpolitikens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling.

I rapporten, som lanserats den 25 oktober, görs först en samlad analys av de aktuella teman, utmaningar och framgångsfaktorer i det kulturpolitiska arbetet på lokal, regional, national och nordisk nivå som lyftes under mötet. Därefter redovisas ett antal slutsatser gällande det framtida nordiska samarbetet på det kulturpolitiska området.

Rapporten har utarbetats av Ida Thomson, Bättra Konsult i nära samarbete med Region Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).  
Rapporten ska kunna användas som en källa till kunskap och inspiration för kulturpolitiskt strategiarbete på kommunal, regional, nationell och nordisk nivå.

Download rapporten på svenska

Download rapporten på engelska