1E

Från projektet "An urgent Situation: Rethinking Tourism through Architecture, Art and Community" av arkitektgruppen PRAKSIS. Projektet har tidigare fått Globus Opstart-stöd av fonden.

Som en del av det samlade Globus-initiativet är Nordisk Kulturfond i gång med att etablera ett nytt stödprogram som kommer att ge konstnärer och kulturella aktörer plats till att utveckla och arbeta i övergripande och långsiktiga globala samarbeten och nätverk i en föränderlig värld.

Programmet bygger på erfarenheterna från initiativets första två år som har omfattat delprogrammet Globus Opstart och ett antal pilot- och partnerskapsprojekt med aktörer som agerar både i och utanför Norden. Även om initiativets första period till stor del har präglats av Covid 19-pandemin har Globus visat sig vara ett viktigt och välbehövligt initiativ för att stödja konstens och kulturens roll när det gäller att överbrygga olika professionella och kulturella miljöer i en tid då nationer vänder sig inåt.

”Det finns ett växande behov av att utveckla mer flexibla och dynamiska lösningar som möjliggör att konstnärer och kulturutövare kan agera i en verklighet som blir alltmer komplex, oförutsägbar och som kännetecknas av globala processer och omvälvningar. I detta arbete kommer vi därför också att ompröva några av de definitioner och premisser som har format vår förståelse av och våra sätt att stödja internationellt kultursamarbete i nordiska sammanhang”, säger Anni Syrjäläinen, projektledare för Globus.

Perspektiv utanför Norden

Det nya Globus-programmet kommer att stödja konstnärliga och kulturella samarbeten och projekt som är globalt inriktade och arbetar över kulturella, geografiska och disciplinära gränser. I stället för att utgå från nationella och regionala premisser kommer programmet att stödja uppbyggnaden av tvärgående samarbeten och nätverk som t.ex. kan utveckla mångsidiga dialoger i olika kontexter och utforska kopplingar mellan det lokala och det globala.

För att säkerställa mer relevanta perspektiv och metoder i programmet inrättar fonden för första gången en internationell expertgrupp som ska bidra till utvecklingsarbetet med erfarenheter och perspektiv från olika delar av världen.

Färdigställd information om ansökningsprocess och kriterier väntas lanseras i maj.

Projekten för det nya programmet kommer att väljas ut genom en tvådelad ansökningsprocess under sommaren och hösten 2022. Den första fasen kommer att genomföras som ett Open Call och därefter kommer utvalda sökande att uppmanas till att utarbeta och lämna in en bearbetad och slutgiltig ansökan. Fonden planerar att skapa ett nätverk mellan de deltagande aktörerna och projekten. Syftet är att säkerställa ett kontinuerligt och tvärgående utbyte av lärande mellan projekten och fonden.