Samerådet 2

Samerådet har publicerat slutrapporten för Kultur-Sápmis tankesmedja. I rapporten konstateras bland annat att den nuvarande kulturpolitiken inte stöder det samiska konst- och kulturfältet på fältets egna villkor.

Enligt rapporten finns det ett stort globalt intresse och en ökad efterfrågan på samisk konst och kultur. Däremot kan fältet inte möta den stora efterfrågan på ett sätt som gynnar det samiska samhället och de samiska kulturaktörerna, och det finns ett behov av en stärkt infrastruktur och samiska finansieringsmöjligheter. 

Tankesmedjan hävdar också att den konstnärliga friheten och självbestämmandet i Kultur-Sápmi är under press. Idag är den nationella kulturpolitiken mestadels anpassad inom olika nationella områden. Samtidigt finns det förväntningar om att möta och stimulera det samiska området. Nationers varierande bidrag till Sapmí skapar skillnader mellan samiska konst- och kulturaktörer i de fyra nationalstaterna.

Det övergripande målet med insatsen är att bidra till ett stärkt samiskt självbestämmande och konstnärlig frihet inom det samiska konst- och kulturområdet.

Rapporten har utarbetats av den kulturella tankesmedjan Kultur-Sápmi jurddabeassi. Tankesmedjan grundades under Covid-19-pandemin, då behovet av att synliggöra den speciella situationen för det samiska kultur- och konstområdet blev tydligt. Situationen påverkade konst- och kulturområdet globalt men de stängda nationella gränserna blev också en av huvudorsakerna till inkomstbortfallet och nedgången för samiska konstnärer, kulturutövare, festivaler och kulturinstitutioner.

Läs rapporten här.