Billede Til Nyhed

Illustration: Rakastaja Robert

Partnerskapsprojekten bygger på fondens mångåriga strategiska insatser och erfarenheter inom nätverkande och kulturpolitisk utveckling på nordisk nivå.

”Det finns ett växande behov av större erfarenhets- och kunskapsutbyte i Norden, när det kommer till utveckling av konst- och kulturlivet. Vi vill gärna undersöka hur nya förbindelser mellan olika aktörer och initiativ kan stärka samarbetet i Norden och bidra till ömsesidigt utbyte av kunskap över landsgränser. Genom att ta en mer aktiv roll som facilitator och samtalspartner kan fonden medverka till att initiativ utvecklade på nationell nivå också kan lyftas in i en bredare nordisk och internationell kontext”, säger Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond.

Partnerna i projekten sträcker sig från kulturinstitutioner och forskningscentra till stora globala sammanslutningar, som UNESCO och WHO:s regionala kontor i Europa. Genom olika teman, till exempel konstens samverkan med hälsa och kulturens roll i hållbar utveckling, vill fonden föra konsten och kulturen in i nya samtal och utvidga rummet för det internationella kultursamarbetet.

I Danmark har Nordisk Kulturfond bland annat gått samman om konkreta initiativ med forskningscentrumet Kunsten som Forum och Bikubenfonden. Det sistnämnda har utmynnat i ett nytt ”Task force”-program, som syftar till kapacitetsuppbyggnad och långsiktig utveckling hos konstinstitutioner.

Svar på nya behov hos konst- och kulturfältet
Arbetet med partnerskap är en del av Nordisk Kulturfonds nuvarande strategi och grundar sig delvis på den akuta situationen som covid-19-pandemen utlöste på konst- och kulturfältet på våren 2020. De första initiativen startades som pilotprojekt som gav möjlighet att testa idéer och insamla viktiga erfarenheter:

”Vi ville säkra plats för en öppen och försöksmässig utveckling och undersökning av åtgärder. Samtidigt ville vi få bättre insikt i och förståelse av aktörernas verksamhet, som ju i hög grad hade påverkats av pandemin. Sedan dess har det blivit ännu mer uppenbart att för att säkra ett hållbart, experimenterande och fritt konst- och kulturliv, ska vi som fond i större utsträckning basera vårt arbete på lyhördhet, tillit och smidigare lösningar. Därför arbetar vi också aktivt med att den kunskap vi uppnår genom partnerskap förs tillbaka för vidareutveckling av våra stödprogram och andra initiativ”, säger Anni Syrjäläinen, seniorrådgivare vid Nordisk Kulturfond.

I flera av projekten är ambitionen även att inspirera och bidra till den kulturpolitiska debatten och utvecklingen i Norden. Här är målet ofta att skapa en bättre dialog och kunskapsdelning mellan policy och det utövande konst- och kulturfältet. Ett exempel på detta är ett tvärnordiskt partnerskap med nordiska kulturcentra och tankesmedjan a/nordi/c, som resulterar i en rad kulturpolitiska nätverksmöten runt om i Norden under loppet av 2022 och 2023.

EXEMPEL PÅ AKTUELLA PARTNERSKAP

Undersökning av kultur som allmännytta för att uppnå hållbar utveckling och främja mänskliga rättigheter – Samarbete med Unesco
Nordisk Kulturfond har gått samman med Unesco om att undersöka kulturens roll som ”global public good”. Arbetet tar utgångspunkt i parternas respektive expertis- och erfarenhetsgrund och nätverk. Projektet lanseras vid Unescos stora världskonferens Mondiacult – Cultural Policies for Sustainable Development, som hålls i Mexico 28–30.9.2022. Partnerskapet resulterar i en större rapport, som ska skapa grund för tvärsektoriell förståelse av kulturens bidrag till den hållbara agendan på ett globalt plan.

Arts & Health Collective – Samarbete med WHO:s regionala kontor i Europa 2021–2023
Tillsammans med WHO:s regionala kontor för Europa har Nordisk Kulturfond lanserat ett pilotprojekt som samlar akademiker, konstnärer, kulturinstitutioner, hälsopersonal och beslutsfattare från olika länder till att utforska effektiva och hållbara strategier för att brett integrera konst och kultur i hälsosektorn. Projektet är en del av fondens Globus-satsning, som har som mål att utöka räckvidden för det nordiska kultursamarbetet genom att investera i långsiktiga nätverk och starkare internationella förbindelser.

Separatismens gemenskaper – samarbete med Kunsten som Forum
Inom ramen för forskningsprojektet ”Separatismens fællesskaber” kommer Kunsten som Forum och Nordisk Kulturfond under 2022–2023 att tillsammans undersöka de kulturpolitiska ramarna för rasialiserade konstnärer och kulturarbetare i de nordiska länderna. Projektet undersöker hur separatistisk organisering utmanar och utvidgar föreställningen om gemenskap, och ser på samspelet mellan konstnärlig organisering, kulturpolitik och en förändring av konstbegreppet i Norden. Forskningsresultaten förmedlas både i vetenskapliga artiklar och i mer populärt förmedlande medier.

Taskforce – Samarbete med Bikubenfonden om utvecklingsmodell för kulturinstitutioner
Tillsammans med Bikubenfonden har Nordisk Kulturfond satt ihop en utvecklingsmodell för kulturinstitutioner, som ska hjälpa dem att realisera sin potential. Målet är att skapa nya möjligheter och säkra konstinstitutioners hållbara utveckling bland annat genom att förstärka institutionernas insikt i och överblick över sin egen verksamhetsstrategi.

Resilient Music Cities – Torshavn, Nuuk & Anchorage – Samarbete med Center for Music Ecosystems
Tillsammans med den globala ideella organisationen Center for Music Ecosystems har fonden undersökt hur musikens ekosystem kan hjälpa till att utveckla hållbara och robusta samhällen i geografiskt isolerade områden i Norden och Alaska. Projektet resulterar i en omfattande rapport och ett policy-verktygsset i oktober 2022.

Tvärnordiskt partnerskap om att arrangera kulturpolitiska nätverksmöten
Under 2022–2023 arbetar Nordisk Kulturfond tillsammans med de nordiska institutionerna Hanaholmen (Finland), Nordens Hus i Reykjavik, Nordens Hus på Färöarna och Nordens Institut på Grönland och tankesmedjan a/nordi/c för att hålla en rad kulturpolitiska nätverksmöten.

En översikt över aktuella partnerskap finns här