Afspejlinger 2

Antologin ”Speglingar – konst kultur politik samhälle” har tagits fram av Nordisk Kulturfond som en del av fondens ambitioner att vidga perspektivet på konst- och kulturpolitiken och utveckla en förståelse för konstens och kulturens betydelse i samhället.

Boken har kommit till under en period av fyra år, i tätt samarbete med den svenska journalisten och dramaturgen Gunilla Kindstrand. Innehållet består av essäer och samtal med en rad tänkare, forskare, tjänstepersoner och konstnärer, där alla har djup erfarenhet av sina respektive fackområden, i och utanför Norden.

Boken vänder sig till beslutsfattare såväl som konstnärer, kulturaktörer, akademiker och de allmänt intresserade av konst, kultur och dess politik.

”Vi är glada att vi på det här viset kan bjuda in till nödvändiga samtal om kulturpolitiken i de nordiska länderna. I Nordisk Kulturfond har vi under flera år arbetat för att skapa nya sammanhang för att utveckla kulturpolitiken på nordisk nivå, ofta med utgångspunkt just i den särskilda kunskap som kulturfältets aktörer besitter. Vi kan konstatera att konstens och kulturens roll i välfärdssamhället har förändrats, och att det finns ett behov av att tänka nytt kring några av de institutionella premisser och begrepp som länge varit en självklar kulturpolitisk grammatik i de nordiska länderna. Med antologin har vi tagit initiativ till att samla några nya perspektiv och givit plats till röster som utvecklar diskussionsramarna och skapar en inspirerande start för ett vidare samtal om framtidens kulturpolitik”, säger Nordisk Kulturfond direktör Benny Marcel.

Unika inlägg från olika delar av Norden
Medverkande är bland annat Ove Kaj Pedersen, professor emeritus i komparativ politisk ekonomi, Eva Bergquist, förvaltningschef i kulturförvaltningen i Region Stockholm, den isländske konstnären Olafur Eliasson, Maria Jørstad, vd för Talent Norge och Frederik Tygstrup, som leder forskningsprojektet ”Kunsten som Forum”. Artiklarna berör och diskuterar ämnen som konstens roll i demokratin, relationen mellan centrum och periferi, förhållandet mellan det nationella och det globala, utveckling av konstens och kulturens finansiella och institutionella ramar samt konstens och kulturens avgörande roller i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

”Det är en alltmer utbredd insikt att kulturpolitiken har svårt att göra sig relevant för samhället.  Trots detta har det saknats ett forum där det gått att diskutera de här frågorna öppet och fritt”, säger Gunilla Kindstrand, som också fungerat som en av bokens redaktörer. ”Det nordiska perspektivet har inte samma blockeringar som de nationella, vilket har lett till en intressant känsla av frihet i intervjuerna. Samtalen gick ofta sina egna, oförutsägbara vägar, och min ambition har varit att framhäva några väsentliga teman, men också att förmedla något av komplexiteten i samtalen.”

Önskan om att involvera fler aktörer i framtiden
Antologin belyser några aktuella behov och tendenser i det kulturpolitiske landskapet, som kräver en stärkt dialog och ett samarbete tvärs över landsgränser och samhällssektorer. 

Som en del av antologins fortsatta liv har Nordisk Kulturfond planerat en rad möten i de nordiska länderna, där bokens teman och insikter ska diskuteras vidare. En del av dessa möten arrangeras i det nya nordiska partnerskapsprojektet, som fonden startade förra året. Projektet förväntas sjösättas i form av en ny organisation som ska fungera som plattform och en infrastruktur för tvärgående partnerskap, erfarenhetsutbyte och diskussion om konstens och kulturens förhållande till och påverkan på de nordiska samhällena.

”Antologin bidrar till att klargöra hur det uppstått ett behov om att ompröva existerande modeller, skapa ny kunskap och bygga dialog på tvärs genom samhällssektorerna. Vi ser att många fler tillsammans vill bidra till att stimulera utvecklingen av kulturpolitiken genom ett proaktivt arbete med att samla in kunskap och etablera arenor för samtal på regional, nationell och nordisk nivå.

Som en följd initierar vi ett nytt partnerskapsprojekt som ska fungera både som tankesmedja och som mötesplats och plattform för nya partnerskap. Det här initiativet gör det möjligt för oss i Norden att ta ledningen. Genom experiment, dialog och förankring kan vi konkret tydliggöra konstens och kulturens enorma betydelse för våra liv och framtid i och utanför Norden." Det säger Eline Sigfusson som är ställföreträdande direktör i Nordisk Kulturfond och ansvarig redaktör för antologin.