Globus artikel

Nordisk Kulturfonds nya program Globus ger konstnärer och kulturaktörer möjlighet att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk, som sträcker sig bortom Norden på nya sätt och med en friare approach än tidigare. I motsats till fondens övriga program, Projektstöd och Opstart, finns det inget krav på samarbete mellan de nordiska länderna. Tvärtom vill vi stödja projekt som inte kan genomföras enbart i Norden.

Över kulturella, geografiska och disciplinära gränser  
Genom Globus önskar fonden utveckla en vidare och mer inkluderande förståelse av relevans i en nordisk kontext. Här definieras det nordiska inte som ett samarbete mellan nationalstater, utan som en idé eller kontext som inte är bunden av gränser, utan som kan utforskas genom konstens och kulturens möten i och runt om i världen.

Sedan Nordisk Kulturfond inrättades 1966 har vi sett hur konst och kultur kan bidra till att överskrida gränser och minska klyftan mellan människor. Dessa strömningar påverkar direkt konsten och den kulturella sektorn – både genom att åstadkomma utmaningar, men också genom att erbjuda konsten och kulturen möjligheten att påta sig en transformativ roll, att se bortom fasta kategorier och att skapa och upprätthålla tvärgående förbindelser mellan olika kontexter. Med Globus vill vi stödja konstens transnationella karaktär och dess förmåga att skapa och upprätthålla förbindelser i olika sammanhang, säger Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond.

Med Globus vill vi stötta konstnärliga och kulturella samarbeten, som i sin praxis syftar till att överskrida och utvidga kulturella, sociala, historiska, geografiska och fackliga gränser. Programmet uppmanar därmed till att bygga upp tvärgående samarbeten och nätverk, som söker nya perspektiv genom transkulturellt och -lokalt utbyte och utvecklar dialog mellan kontexter.

Programmet är öppet för projekt som tillämpar experimenterande grepp och metoder och strävar efter att utforska interaktioner mellan det lokala och det globala.

Nordisk relevans genom nätverk och utbyte
Genom Globus önskar fonden utveckla en vidare och mer inkluderande förståelse av relevans i en nordisk kontext. Här definieras det nordiska inte som ett samarbete mellan nationalstater, utan som en idé eller kontext som inte är bunden av gränser, utan som kan utforskas genom konstens och kulturens möten i och runt om i världen.

Projekten ska ha en klar koppling och/eller relation till Norden i form av samarbetspartner, teman eller aktiviteter, men ska inte kunna utvecklas enbart i de nordiska länderna. Projekt som uteslutande verkar i Norden kan inte få stöd via programmet.

Som en del av Globus kommer fonden att facilitera ett nätverk för alla projekt som har beviljats stöd genom programmet. Det inkluderar utveckling av strukturer och webbforum för delning och utbyte av kunskap bland alla de involverade parterna och mellan enskilda projekt och fonden.