COLOURBOX21307713

Nordisk Kulturfond följer noggrant med i utvecklingen för coronasituationen i världen och de åtgärder som har vidtagits i de olika nordiska länderna för att hjälpa kultursektorn genom krisen. Vi har varit i kontakt med många av våra stödmottagare och kommer också i fortsättningen att vara tillmötesgående när det gäller alla projektändringar som situationen gett upphov till. 

I en brytningstid kan just konsten vara den samlingspunkt som öppnar och skapar förbindelser. Det som får oss att reflektera över den värld vi lever i och förstå oss själva och vår roll i världen på ett nytt sätt. Nordisk Kulturfond stödjer projekt som arbetar över gränserna, och det medför särskilda utmaningar och kanske möjligheter i en tid då gränserna rent fysiskt är stängda. 

Nästa ansökningsdatum för projektstöd
Nordisk Kulturfond tar emot och behandlar ansökningar som vanligt under coronatiden. Nästa sista ansökningsdatum för projektstöd är den 4 maj 2020 och svaren skickas ut cirka sju veckor efter sista ansökningsdatum.

Coronarestriktionerna har som sagt begränsat möjligheterna att samarbeta och förmedla projekt över nationsgränserna. Vi vill därför gärna se ansökningar till projekt i vilka man arbetar med digitala och andra alternativa lösningar istället för fysiska möten och aktiviteter. På samma sätt som tidigare är vi öppna för olika perspektiv och tolkningar av det nordiska och ser gärna att den nordiska relevansen kan utvecklas och ingå i projekten på olika sätt. 

I och med att det i många länder fortfarande råder osäkerhet kring restriktionerna kommer Nordisk Kulturfond även fortsättningsvis vara flexibla när det gäller ändringar i projektens innehåll och tidsplaner efter tidpunkten för ansökan. Enligt kriterierna ska projekten avslutas senast två kalenderår efter det år då stödet beviljades, vilket ger möjlighet till en långsiktig och försiktig planering av aktiviteterna. Som alltid kommer det också att vara möjligt att få projekten förlängda utöver de två åren, om det visar sig att det blir nödvändigt.

Läs mer om projektstöd här

Anpassning av Opstart-kriterierna
Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stödjer aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer. 

Via Opstart ansöker man oftast om bidrag till utgifter för resor och uppehälle i samband med möten i Norden. På grund av coronasituationen kommer fonden under 2020 i högre grad att kunna ge stöd till andra kostnader, exempelvis honorar, material och annat som är nödvändigt för att genomföra projektet. Det innebär att honoraren högst kan stå för en andel på upp till 20 000 danska kronor av projektets utgifter fram till den 31 augusti 2020. Efter det kan honoraren maximalt utgöra 1/3 av projektets sammanlagda utgifter.

Genom Opstart kan du ansöka om upp till 25 000 danska kronor och du får svar på din ansökan inom 20 arbetsdagar. Projektaktiviteterna kan påbörjas efter att du har fått svar från oss, det vill säga minst 20 arbetsdagar från att ansökan har skickats in. Projektet ska som utgångspunkt vara avslutat inom ett år från projektets startdatum. På grund av coronasituationen gäller det dock inte för projekt som man ansöker om bidrag till under 2020. 

Läs mer om Opstart här