Orka (FO) RADAR - foto Kio Jørgensen (2).jpg

I samband med att puls-arrangörerna utses delar fonden samtidigt ut 4,8 miljoner danska kronor, och satsningen stärks därmed med 600 000 danska kronor och totalt 22 nya spelställen och festivaler jämfört med puls första år.

Nordiska kulturfondens direktör Benny Marcel säger:

puls är ett exempel på att starka internationella nätverk höjer kvaliteten på kulturlivet. De här konsertarrangörerna gör ett fantastiskt arbete för att stärka utvecklingen av musiklivet i Norden. Det ser vi redan som ett resultat av puls. Att konsertarrangörerna under en period förbinder sig att arbeta med nordiskt förankrade artister har också stärkt artisternas möjligheter att etablera sig starkare i Norden. Därför är vi mycket tacksamma och stolta över att i och med utnämningen bidra till att skapa ett så unikt och mångsidigt nätverk av konsertarrangörer och samtidigt ge många nya konsertupplevelser till en mycket bred publik i Norden.”

Med utdelningen av puls-bidraget får 40 befintliga puls-arrangörer möjlighet att fortsätta arbetet under de kommande åren. Dessutom har Nordiska kulturfonden utsett nya puls-arrangörer på Grönland och Island samt i Norge, Sverige och på Åland.

Søren Staun, rådgivare på Nordiska kulturfonden, säger:

”I år har vi lyckats få med alla länderna i Norden. I synnerhet Island har i årets utnämning utmärkt sig med starka sökande och därför etableras det med hjälp av puls nu ett starkt nationellt nätverk av scener för nordisk musik på Island. Dessutom har fonden stärkt det svenska arrangörsfältet med 5 arrangörer, vilket har varit möjligt tack vare ett särskilt bidrag från den svenska regeringen.”

puls-arrangörerna har fått stöd till att hålla totalt 354 konserter samt medel till publikutveckling. Stödet delas ut specifikt för ett år åt gången till ett konkret program på mellan 3–8 konserter, som ska hållas under perioden augusti 2018–augusti 2019. För att bli puls-arrangör är det dessutom ett villkor att konserterna delvis finansieras av arrangörerna själva. Egenfinansieringen av puls-konserterna utgör cirka 2/3, och därmed investeras det under det kommande året cirka 15 miljoner danska kronor i puls-konserter i Norden.

De 62 puls-arrangörerna fördelar sig på följande länder:

Danmark

15

Finland

10

Färöarna

4

Grönland

1

Island

10

Norge

8

Sverige

13

Åland

1

 


Lista över spelställen som får stöd


Finansiering

puls finansieras 2018–2019 med:

  • 3,5 miljoner danska kronor från Nordiska kulturfonden. Fonden har dessutom reserverat medel till satsningen under 2019.
  • 500 000 danska kronor från Nordiska ministerrådet för kultur.
  • 400 000 danska kronor från Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Detta extra bidrag ingår i stödet till sju danska spelställen.
  • 220 000 danska kronor från MES (Finnish Music Foundation) samt undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Detta extra bidrag ingår i stödet till fyra finska spelställen.
  • 156 000 danska kronor från den svenska regeringen. Detta bidrag har inneburit att fyra extra svenska spelställen har kunnat få stöd inom ramen för puls.

Utnämninsprocess

Alla ansökningar har granskats av de nationella kulturstödsmyndigheterna i Norge, Danmark, Sverige och Finland. De nationella kulturstödsmyndigheterna har utvärderat de sökandes kompetens i branschen och kompetens att arbeta kvalitativt med nyskapande artister och program. Nordiska kulturfondens puls-experter har gjort en bedömning av ansökningarna med fokus på kvalitet och utveckling i musikprogrammet och samarbete med andra konsertarrangörer. Det är en sammanställning av de två bedömningarna som har utgjort den slutliga prioriteringen av ansökningarna.

Utveckling av puls-programmet

puls-programmet har utvecklats i samarbete med de nationella kulturstödsorganen och de nationella organisationerna för livemusik samt i dialog med konsertarrangörer i de nordiska länderna.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta: Søren Staun, rådgivare, +45 22 28 86 86