Andre støttemuligheder

Her finder du information om andre nordiske støttemuligheder og fonde der uddeler støtte til nordiske kunst- og kulturprojekter.

Nordisk Kulturkontakt er en organisation under Nordisk Ministerråd. Organisationen virker som sekretariat for de fire nordiske støtteprogrammer for kultur: Kultur- og kunstprogrammet, Det Nordisk-Baltiske Mobilitetsprogram for Kultur og NORDBUK Støtteprogram. Der uddeles ca. 5 mio. EUR hvert år igennem de tre programmer. KKN driver også et kulturcenter og bibliotek i Helsinki, Finland. 

NORDBUK støtteprogram
NORDBUK är et rådgivende og koordinerende organ i børn og unge-området i Nordisk ministerråd. NORDBRUK støtter børn og unges egne projekter og har etableret et program til dette formål. Målet med NORDBUKs program er at fremme børn og unges egen organisering, indflydelse og deltagelse i demokratiske processer samt at styrke en nordisk identitet blandt børn og unge. Tilskud kan gives til børne- og ungdomsorganisationer, netværk, og andre aktører, som arbejder med børn og unge på såvel lokalt som nationalt og regionalt plan. Tilskud kan også gives til grupper af børn og unge som arbejder med et fælles projekt. Børn og unge der samarbejder i regi af ungdomsklubber, venskabskommuner, ungdomsråd og lignende kan også søge om tilskud til enkeltstående projekter.

Kultur- og kunstprogrammet
Kultur- og kunstprogrammet er åbent for professionelle, amatørkultur- og frivilligsektoren inden for alle kunst- og kulturområder. Programmet består af to moduler: Modulet "Produktionsrettet virksomhed" omfatter projekter som satser på kunstneriske og kulturelle produktioner samt kreativt arbejde. Modulet "Kompetenceudvikling" omfatter projekter som satser på udveksling af information og kompetenceudvikling for aktører inden for kunst- og kulturområdet.

Det Nordisk-Baltiske Mobilitetsprogram for Kultur
Det Nordisk-Baltiske Mobilitetsprogram for Kultur er åbent for professionelle kunstnere, producenter og kulturaktører fra alle sektorer inden for kunst- og kulturområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet bevilger støtte til mobilitet for enkeltpersoner, netværksopbygning for kulturaktører samt støtte til residenscentre.

Volt
Volt er et nyt kultur- og sprogprogram, som støtter projekter for børn og unge i alderen 0-25 år. Programmet bevilliger støtte til projekter, som har fokus på nordisk sprogforståelse. Der lægges stor vægt på de unges egen kreativitet, deltagelse og engagement i projektet. Desuden vurderes de pædagogiske metoder og processer, som projektet har anvendt for at nå sit mål. Læs mere om Volt her. Målet med Volt er at fremme nordiske møder og samarbejde gennem kulturel og sproglig forståelse i Norden.

 

 

 

Dansk-Færøsk Kulturfond

Formål
Dansk-Færøsk Kulturfonds formål er at fremme kulturformidling mellem Færøerne og Danmark, herunder også mellem Færøerne og Grønland. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser med mere. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lignende. samt egentlige uddannelsesformål.

Kontakt
Dansk-Færøsk Kulturfond
Afdelingsleder Lenna Hansen
LEH@stm.dk

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K
+45 33 92 22 09 eller 33 92 33 00

Læs mere her  

Fondet for dansk-svensk samarbejde

Formål
Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark. 

Kontakt
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, c/o Nordisk Råd Christiansborg
1240 København K
dansk-svenskfond@ft.dk

Læs mere her 

Fondet for dansk-islandsk samarbejde

Formål
Fondet for dansk-islandsk samarbejde har som formål at bidrage til forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Island og har en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprogs position på Island. Fondet støtter blandt andet videnskabeligt arbejde af interesse for begge lande, faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer, skolerejser og udveksling af gæstespil og kunstudstillinger. Både organisationer og enkeltpersoner kan søge om støtte. 

Kontakt
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde v. Per Fischer
Tlf: +45 7020 4076
post@fdis.dk

Læs mere her

Fondet for dansk-norsk samarbejde

Formål
Fondet for dansk-norsk samarbejde tildeler, på baggrund af ansøgninger, legatophold for danskere på Lysebu i Norge og legatophold for nordmænd på Schæffergården i Danmark. Både enkeltpersoner og grupper kan søge. Der gives også ophold til dansk-norske grupper – og i nogle tilfælde nordiske grupper.

Kontakt
+47 21511000
fondet@dansk-norsk.no

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
DK-2820 Gentofte
+45 39772800
+45 39772822


Lysebu
Pb 109 Holmenkollen
N-0712 Oslo
+47 21511000

Dansk-svensk kulturfond

Formål
Dansk-Svensk Kulturfonds formål er at styrke kendskabet til svensk kunst og kultur i Danmark. Fonden arbejder aktivt for at sikre den kulturelle udveksling mellem Sverige og Danmark på et højt kvalitativt niveau.

Kontakt
Catharina Collet
Lundbygårdsvej 100
4750 Lundby
catharina@collet.dk

Læs mere her

 

Dansk-Islandsk fond

Formål
Fondet skal virke for en styrkelse af den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved universiteter og højere læreanstalter.

Kontakt
Dansk-isländska fonden
Sankt Annæ Plads 5
DK-1250 Köpenhamn K
Telefon: +45 33 14 82 76
danskislandskfond@mail.dk

Stiftelsen Svensk-dansk kulturfond

Formål
Fondens formål er at fremme det kulturelle samarbejde mellem Sverige og Danmark via stipendier og anden støtte. Stiftelsen skal først og fremmest yde støtte inden for områderne litteratur, kunst og videnskab, men kan også støtte andre aktiviteter som har til hensigt at øge kendskabet til og kontakterne mellem begge lande. Fonden blev dannet som en stiftelse i 1953.

Kontakt
Sekretariat
Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
svensk-danskafonden@norden.se

Læs mere her

Stiftelsen Svensk-isländsk samarbejdsfond

Formål
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden uddeler hvert år rejsebidrag til bilateralt samarbejde mellem Sverige og Island, hovedsageligt inden for områderne kultur, uddannelse og forskning. Stiftelsen skal fremme svensk-islandsk samarbejde, gensidig kulturudveksling samt information om svenske og islandske kultur- og samfundsforhold.

Kontakt
Sekretariat
Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
Email: svensk-islandskafonden@norden.se

Læs mere her

 

Stiftelsen Svensk-norsk samarbejdsfond

Formål
Stiftelsen har som opgave at fremme svensk-norsk samarbejde og gensidig udveksling og information om svenske og norske kultur- og sociale forhold.

Kontakt
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm
Fonddirektör Mats Wallenius
mats@svensknorskafonden.org
+46 (0) 70 961 14 08

Læs mere her

Kulturfonden Island - Finland

Formål
Kulturfonden Island - Finland bevilger støtte og stipendier til forskellige samfunds- og kulturprojekter til såvel professionelle som amatører og såvel voksen- som børne- og ungdomsgrupper. Støtten bevilges til samarbejde inden for kunst og kultur, videnskabelig forskning (især inden for humaniora og samfundsvidenskab), studierejser for studerende og skoleelever samt til studier af kulturelle, sociale og økonomiske forhold i det andet nordiske land.

Kontakt
Kulturfonden Island-Finland
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Ludvigsgatan 6-8
00130 Helsingfors
fonderna@hanaholmen.fi

Læs mere her

 Kulturfonden Danmark-Grønland

Formål
Fondens formål er at yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Danmark, bland andet ved støtte til rejser til og fra Grønland, tilskud til kulturelle og sociale institutioner, til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt til film. Uddelinger foretages én gang om året. Frist for indsendelse af ansøgninger er 15. marts. Kulturfonden Danmark-Grønland modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2013, 2014, 2015 og 2016. 

Kontakt
Tina Søndergaard Valenta
kontorfuldmægtig
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K
Telefon +45 3392 2284

Læs mere her

Kulturfonden for Sverige og Finland

Fornål
Kulturfonden for Sverige og Finland bevilger først og fremmest støtte til aktiviteter, som har til formål at formidle og udvikle landenes kulturliv, sprog, fælles historie og samfundsudvikling samt belyse fremtidige udfordringer og muligheder for landenes erhvervsliv, samfundsudvikling og kultur. 

Kontakt
Ludvigsgatan 6-8
FIN-00130 Helsingfors
+358 9 435 021 39
fonderna@hanaholmen.fi

Riddargatan 13 D
SE-114 51 Stockholm
+46 (0)72 243 4900
sverige@kulturfonden.net

Læs mere her

 

Kulturfonden for Finland og Danmark

Formål
Kulturfonden for Danmark og Finland har til formål at fremme venskabs- og kulturforbindelserne mellem de to lande og folk ved at anvende fondskapitalens afkast som bidrag til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv.

Kontakt
Fondsekretariatet
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
FIN-0102100 Esbo
fonderna@hanaholmen.fi

Læs mere her 

 

Norsk-finsk kulturfond

Formål
Norsk-finsk kulturfond har til formål at fremme forståelsen og den kulturelle forbindelse mellem de to lande og deres befolkning via støtte til aktiviteter og initiativer som bidrager til en større viden om og en øget kontakt mellem kultur-, samfunds- og erhvervslivet i de to lande. 

Kontakt
Kulturfonden för Finland och Norge
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Ludvigsgatan 6-8, 00130 Helsingfors
fonderna@hanaholmen.fi

Læs mere her

Norsk-islandsk kultursamarbejde

Formål
Formålet med midlerne er at bidrage til et mangfoldigt kultursamarbejde mellem Norge og Island. Både norske og islandske aktører kan søge. Tiltag som får støtte skal have relevans for begge lande og helst give afkast i form af varige kontakter mellem kunstnere, kulturarbejdere eller forskere efter gennemførelsen af det konkrete projekt.

Læs mere her

Det Letterstedtske Selskab

Formål
Det Letterstedtske Selskab uddeler primært bevillinger til videnskabeligt arbejde med henblik på sammenlignende forskning i fænomener i de nordiske lande, gæstebesøg for nordiske forskere i andre nordiske lande, afholdelse af konferencer og seminarer af nordisk interesse, trykning af publikationer af nordisk interesse samt til indkøb af litteratur eller andre effekter i nordisk orienterede institutioner. 

Kontakt
Letterstedtska föreningen
c/o Föreningen Norden, Drottninggatan 30, Stockholm

Postaddress:
Box 1074, SE-101 39 Stockholm

Telefon: +46 8 654 75 70
E-mail: info@letterstedtska.org

Læs mere her 

Clara Lachmanns Fond

Formål
Støtte fra Stiftelsen Clara Lachmanns Fond kan bevilges til udflugter, gruppestudierejser, kursusvirksomhed og lejre i et af de skandinaviske lande (Sverige, Norge, Island og Danmark, herunder Grønland og Færøerne – Finland betragtes ifølge Clara Lachmanns vedtægter ikke som et skandinavisk land), afholdelse og deltagelse i kongresser, møder og symposier, udbredelse af oplysninger om og forståelse for de skandinaviske landes og folks indbyrdes relation samt betydningen af deres sammenhold, fx i kraft af publikationer og kulturel virksomhed og anden virksomhed, som kan fremme den skandinaviske samhørighedsfølelse.

Kontakt
Clara Lachmanns stiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg
Tlf: 031 - 62 25 16
Emailt: info@claralachmann.org 

Læs mere her