Søg støtte

Nordisk Kulturfond uddeler støtte på tre niveauer: projekstøtte med tre årlige frister, OPSTART med løbende ansøgningsfrist, samt tematiske satsningpuljer med specifikke kriterier og ansøgningsfrister.

Hvad er Projektstøtte?

Nordisk Kulturfond støtter projekter, der bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Hvad støtter vi?

Nordisk Kulturfond støtter projekter på alle kunst- og kulturfaglige områder. Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

 

Ansøgere kan være individer, grupper, organisationer, institutioner, foreninger eller virksomheder. Man behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge.

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

Nordisk Kulturfond støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger. Nordisk Kulturfond støtter ikke:

 

 • projekter uden for det kunstneriske eller kulturfaglige felt, som fx idrætsarrangementer
 • produktion og udgivelse af produkter, hvis det er projektets eneste eller primære formål. Det gælder fx musikudgivelser, film- og tv-produktion, produktion af computerspil, bogudgivelser eller oversættelser
 • turnévirksomhed, hvis det ikke er en del af et bredere nordisk samarbejde
 • studieophold og skolerejser
 • enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer. Det er kun arrangøren, som kan søge støtte til det
 • institutioners driftsomkostninger, byggeri og anskaffelse af teknisk udstyr til driftsmæssig brug
 • allerede gennemførte projekter
 • bilaterale samarbejder, der ikke har et bredere nordisk indhold eller målgruppe
Læs mere

Ansøgningsfrister i 2017 (dansk tid, UTC+1)

 • 25. januar kl. 12:00
 • 2. maj kl. 23:59
 • 2. oktober kl. 23:59

Svar på ansøgning: 6 uger efter fristen

Vurderingskriterier

Nordiske relevans

Nordisk relevans vurderer fonden bl.a. ud fra, hvordan:

 • projektet skabes og udøves af aktører med nordisk forankring og evt. samarbejder med aktører uden for Norden
 • projektets aktører repræsenterer en geografisk spredning i den nordiske region
 • projektet tænker ud over det nationale perspektiv og motiverer åbenhed og tolerance
 • projektet placerer Norden i verden og verden i Norden
Læs mere

Kvalitet i projektet og projektets udvikling af kunst- og kulturlivet i Norden

Projektets kvalitet og udvikling vurderer fonden bl.a. ud fra:

 • projektets kunstneriske eller kulturfaglige indhold og målsætning
 • projektets lokale, regionale, nationale eller internationale betydning
 • projektets langsigtede kunstneriske eller kulturfaglige ambitioner og visioner
 • projektets metode og plan for gennemførelse
Læs mere

Kvalitet og substans i samarbejde

Kvaliteten og substansen i projektets nordiske samarbejde vurderer fonden bl.a. ud fra:

 • deltagende partneres engagement, projektets målgrupper, og hvorvidt projektet er forankret i relevante miljøer
 • om der er tilstrækkelig medfinansiering af projektet, hvilket anses som en central del af projektets struktur for samarbejde
 • hvordan projektet fremmer samarbejde
Læs mere

Økonomi

Nordisk Kulturfond stiller krav om relevant medfinansiering af projekter og vurderer det som en central del af projektets forankring hos samarbejdspartnerne.

Jo større beløb, der søges om, desto højere er vores forventning til omfanget af egenfinansiering og støtte fra andre bidragsydere. I praksis betyder det, at et projekt som udgangspunkt skal have mindst 50 % medfinansiering, og at det samlede ansøgte beløb fra nordiske støtteordninger ikke må overstige 85 %.

 

Du kan søge om maks. 500.000 DKK, men dan dig et indtryk om den typiske størrelse på vores støtte, inden du søger. Se mere under bevilgede projekter.

 

I projektets egenfinansiering kan indgå frivillig arbejdstid. Beregningen af den frivillige arbejdstid skal specificeres i ansøgningens budget.

 

Vi kan bevilge bidrag til projektets administrations- og lønudgifter, forudsat at de har en direkte tilknytning til projektet.

Læs mere

Genkommende ansøgninger

Søger du støtte fx til en årligt genkommende begivenhed, og har du søgt før, vurderer fonden ansøgningen ud fra et udviklingsperspektiv. Her vægter vi især det aktuelle projekts originalitet eller nyskabelse i både form og indhold, men også i form af formidling til og inddragelse af publikum.

Læs mere

Projekter uden for Norden

Ansøgninger om støtte til projekter uden for Norden vurderer vi ud fra, om de skaber gensidig værdi for arrangøren og de nordiske kulturaktører og kunstnere.

 

Aktive og kompetente udenlandske partnere bør bidrage til projektet med ressourcer enten i form af ydelser eller finansielle tilskud. Vi vurderer også den nordiske relevans og interaktion inden for projektet. Derudover ser vi på projekternes kvalitet, opfølgning, effekt og den generelle interesse udefra.

 

Støtte bevilges typisk til begivenhedens nordiske meromkostninger, fx rejseudgifter, honorar og administration i forbindelse med workshops, forestillinger, koncerter, udstillinger, festivaler, konferencer, forskningsprojekter osv.

Læs mere

Betingelser

Projektperiode

Projektperioden kan maks. løbe i det år, støtten gives, og i de to efterfølgende kalenderår.

 

Projektets specifikke aktiviteter må ikke være påbegyndt, inden fonden har truffet sin beslutning, og du har modtaget svar.

 

Svar på ansøgninger sendes inden for seks uger fra ansøgningsfristen.

Læs mere

Ansøgninger

Hvis ansøger får afslag på en ansøgning, kan man søge én gang mere til samme projekt.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger, som udfyldes på fondens ansøgningsportal. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

Læs mere

Offentlighed

Fondens bevillinger offentliggøres på vores hjemmeside og i årsberetningen.

 

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er ansøgninger offentlige, mens person- og bankoplysninger ikke er offentlige.

Læs mere

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger på sekretariatet.

Se spørgsmål og svar

Klar til at søge?

 • Valgt den rigtige støtteform
 • Tjek på vurderingskriterier
 • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE

Hvad er OPSTART?

OPSTART har som formål at udvikle kunst- og kulturlivet i Norden ved at støtte udviklingsperspektivet i lovende projektidéer og opstartsfasen af nye nordiske projekter.

I kan søge om op til 25.000 DKK, og I får svar inden for 20 arbejdsdage.

Hvad støtter vi?

OPSTART støtter jer, som har en god idé til et nyt kunst- eller kulturprojekt, og som vil udvikle det til at blive et konkret nordisk samarbejde.

 

Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Involverer jeres OPSTART-projekt kun to af disse lande, skal projektet sigte på at udvide dets geografiske ramme. I skal også tydeligt vise, hvilke andre aktører I på sigt ønsker at involvere.

 

Med OPSTART-støtten kan I udvikle projektets kvalitet, projektets nordiske relevans og substans i det nordiske samarbejde.

Aktører inden for alle kunst- og kulturfelter kan søge OPSTART. Man kan sende en ansøgning som individ, gruppe, organisation, institution, forening eller virksomhed. Ansøger behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet. 

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

OPSTART støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger: 

 • OPSTART støtter nye projektidéer: Du må ikke have søgt Nordisk Kulturfond om støtte til en lignende projektidé tidligere.
 • OPSTART støtter ikke projekter uden for det kunstneriske eller kulturfaglige felt, som fx idrætsarrangementer.
 • OPSTART støtter ikke research-rejser, skolerejser og studieophold.
 • OPSTART støtter ikke enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer.
Læs mere

Ansøgningsfrist

OPSTART modtager løbende ansøgninger. I får svar inden for 20 arbejdsdage.

Vurderingskriterier

Projektets kvalitet og metode

Fonden vurderer OPSTART-projektidéens betydning for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

 

Fonden vurderer projektidéens kvalitet ud fra originalitet, kunstneriske eller kulturfaglige formål og indhold. Derudover vurderer vi projektets metode og gennemslagskraft hos projektets målgrupper.

Læs mere

Projektets nordiske relevans og samarbejde

Fonden vurderer, hvordan projektet tænker ud over det nationale perspektiv, og hvordan projektet er forankret– eller sigter på at blive forankret – i relevante miljøer i Norden.

 

Udover den nordiske region kan projektet have samarbejdspartnere i lande uden for Norden.

Læs mere

Økonomi

I kan søge om op til 25.000 DKK.

 

OPSTART støtter typisk rejse og logi i forbindelse med møder i Norden. I kan også søge til andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet, I behøver for at gennemføre projektet. Bemærk, at honorarudgifter ikke må overstige 1/3 af det ansøgte beløb.

 

Der er ikke krav om egen medfinansiering i OPSTART.

Læs mere

Projektperiode

I kan kun søge til aktiviteter, der finder sted, efter at I har modtaget et svar fra Nordisk Kulturfond. Projektet kan således starte 20 arbejdsdage fra ansøgningsdatoen.

Projektperioden kan maksimalt løbe i ét år fra projektets startdato. 

Læs mere

Genkommende ansøgninger

Du skal søge med en ny projektidé, så du må ikke have søgt fondens projektstøtte til samme eller lignende idé.


Har du fået afslag på din OPSTART-ansøgning, kan du udvikle projektet og ansøge én gang til.

Læs mere

Projekter uden for Norden

Ansøgninger om støtte til projekter uden for Norden vurderer vi ud fra, om de skaber gensidig værdi for arrangøren og de nordiske kulturaktører og kunstnere.

 

Aktive og kompetente partnere uden for Norden bør bidrage til projektet med ressourcer enten i form af ydelser eller finansielle tilskud. Vi vurderer også den nordiske relevans og interaktion inden for projektet. Derudover ser vi på projekternes kvalitet, opfølgning, effekt og den generelle interesse udefra.

Læs mere

Betingelser og afrapportering

Betingelser for ansøgninger

Fondens bevillinger offentliggøres på hjemmesiden og i årsberetningen.

 

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er ansøgninger offentlige, mens person- og bankoplysninger ikke er offentlige.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger, som udfyldes på fondens ansøgningsportal. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

 

Fonden forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb.

Læs mere

Betingelser for modtaget støtte

Læs om, hvad du gør, hvis der er ændringer i dit projekt, og om afrapportering.

 

Ændringer i projektet

Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. For eksempel væsentlige ændringer i: nordiske deltagerlande, samarbejdspartnere og projektperiode.

 

Du skal også kontakte fonden, hvis du vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre.

Udbetaling af støtte

Samtidig med du får et positivt svar fra os, sætter vi gang i overførsel af penge til din konto. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 8 bankdage, før pengene er på din konto.

Kreditering af Nordisk Kulturfond

I forbindelse med en evt. offentliggørelse og præsentation af jeres projekt skal du bruge fondens logo og #OPSTARTfunding. På fondens hjemmeside kan du hente logo og læse mere om, hvordan du krediterer.

 

Projektets resultater og slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit OPSTART-projekt senest 1 måned efter det er afsluttet.

Hent afrapporteringsskema her (pdf, åbner i nyt vindue). I skemaet skal du også med din bindende underskrift erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

Krav om tilbagebetaling

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten  tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af  projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol

Fonden udvælger hvert år et antal OPSTART-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

 

Læs mere

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger på sekretariatet.

Se spørgsmål og svar

Klar til at søge?

 • Valgt den rigtige støtteform
 • Tjek på vurderingskriterier
 • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE

Ansøgningsfristen i 2017 er overskredet

I 2018 vil det være muligt at søge om at blive puls-arrangør, hvis du er baseret i Norge, Island, Grønland eller Åland

Hvad er puls?

I 2017-19 har spillesteder og festivaler en unik mulighed for at arbejde fokuseret med nordisk livemusik og præsentere deres publikum for nordisk forankrede og lovende artister med internationalt potentiale. puls er Nordisk Kulturfonds treårige støtteprogram, der i 2017 har uddelt 4,1 mio. danske kroner til 45 spillesteder og festivaler i hele Norden. Formålet med puls er, at:

 • artister med nordisk forankring får relation til flere koncertarrangører (spillesteder og festivaler) inden for Norden
 • koncertarrangørers arbejde udvikles ved at styrke netværket mellem koncertarrangørerne på nordisk niveau
 • stimulere kunstnerisk fornyelse og gøre musik af høj kvalitet tilgængelig for flere i Norden
 • stimulere kvalitet og nyskabelse i formidlingen for bl.a. at skabe bedre sammenhængskraft og identitetsudvikling blandt publikum, artister og koncertarrangører.

Hvem kan søge?

Programmet giver støtte til koncertarrangører såsom spillesteder, scener med koncertaktivitet, festivaler mv. I 2018 skal nye ansøgere være baseret i Norge, Island, Grønland eller Åland og være professionelt organiseret, fx som nonprofitforening, fond eller virksomhed. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte. 

De udpegede puls-arrangører fra 2017 skal søge om støtte til et nyt program i henholdsvis 2018 og 2019.

Flere koncertarrangører kan indgå i et samarbejde og ansøge om et samlet program, formidlingsplan, kuratorisk samarbejde og artistudveksling. Det kan fx gælde samarbejde mellem institutioner og promotere, regionalt eller internationalt samarbejde mellem flere koncertarrangører mv.

 

Læs mere

Det støtter vi

puls giver støtte til, at koncertarrangører kan programsætte lovende artister med nordisk forankring samt arbejde fokuseret med formidlingen til publikum. Koncertarrangørerne skal gennem hele perioden arbejde ud fra et relevant nordisk program, en kunstnerisk vision og en publikumsstrategi. Der kan fx sættes fokus på programindhold, netværksdannelse, kunstnerisk udveksling og publikumsformidling.

 

I marts 2017 kunne nordiske koncertarrangører søge om at blive tre-årig puls-arrangør. Støtten uddeles specifikt for ét år ad gangen til et konkret program. Programmet i 2017 skulle være mellem 5-8 koncerter og afvikles i perioden august 2017 – 31. juli 2018. Der var følgende krav til programmet og ansøger:

 

 • puls-koncerterne skal mindst præsentere to artister forankret i nordiske lande, som ikke er ansøgers hjemland.
 • Der skal være mindst 50 % egenfinansiering af de ansøgte koncerter.
 • Der skal være professionel aflønning af artisterne.
 • Der skal være offentlig adgang til koncerterne for alle.
 • Ansøger skal deltage i årligt netværksmøde samt bidrage til den samlede kommunikation af puls.
Læs mere

Det støtter vi ikke

Showcases og promotionkoncerter.

Indkøb af teknisk udstyr.

Koncerter, som har fundet sted før august 2017.

Læs mere

puls

puls er finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond og Music Foundation Finland (MES).

Vurderingskriterier

Følgende skulle ansøger forholde sig til og redegøre for i ansøgningen i 2017:

 • Kvalitet i musikprogram samt det ansøgte projekts langsigtede kunstneriske ambitioner og visioner.
 • Kulturel/kunstnerisk, regional og nordisk betydning af det ansøgte projekt.
 • Kvalitet og nyskabelse i formidlings- og publikumsudvikling.
 • Ansøgeres professionelle virke og kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.
 • Kvalitet i eksternt samarbejde, såfremt det indgår som en del af det ansøgte projekt.

Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert (ét band = én koncert). De udpegede koncertarrangører kan desuden tildeles et grundbeløb på mellem 15.000-25.000 DKK til formidling og publikumsudvikling.

Info

Ansøgninger med én koncertarrangører

I 2017 kunne koncertarrangørerne søge til et konkret program på mellem 5-8 koncerter med nordiske artister.

 

Koncerterne skal afholdes i perioden august 2017 – august 2018. Dertil kan der ydes støtte til 2-4 ekstra koncerter, som koncertarrangørerne skal arrangere i et samarbejde med andre støttede koncertarrangører for at tilgodese artisternes turnémuligheder.

Læs mere

Ansøgninger med flere koncertarrangører er muligt

Hvis der søgtes om et samarbejde mellem flere koncertarrangører kunne der gives et tilskud til et større antal koncerter – dog maksimalt 8 koncerter pr. arrangør.

Læs mere

Hvad skulle ansøgningen i 2017 indeholde?

Koncertarrangøren ansøgte elektronisk og vedhæftede en særlig ansøgningsblanket. Ansøgningen skulle indeholde en opsummering af det ansøgte projekt, information og nøgletal for ansøgeren. Følgende bilag skulle uploades til ansøgningen

 

 • puls-bilag
 • Konkret program for pulskoncerter for ét år med 5-8 koncerter fra august 2017-30. juli 2018. Hvis koncerterne/arrangementerne ikke er fastlagt med konkrete navne på medvirkende artister/udøvere, skal der informeres så konkret som muligt om planlagte/ønskede koncerter i periode
 • Redegørelse for projektets kunstneriske ambitioner og potentialer i den tre-årige periode
 • Publikumsstrategi
 • PR-indsats og strategi
 • Beskrivelse af netværk (såfremt ansøgningen gælder et samarbejde mellem flere koncertarrangører) samt netværksstrategi.
 • Detaljeret budget og finansieringsplan for de gældende koncerter
 • ansøgers/ansøgeres program fra 2016
 • ansøgers/ansøgeres seneste årsberetning
Læs mere

Sådan udpegedes de kommende puls-arrangører

Koncertarrangøren udpegedes efter ansøgning til Nordisk Kulturfond.

Det foregår således at en referencegruppe bestående af nationale støtteorganer og musikorganisationer screener ansøgerne på nationalt niveau. Referencegruppen består af Statens Kunstfond, Kulturrådet, Statens Kulturråd, MES Music Foundation Finland og Iceland Music Export.

 

Nordisk Kulturfond screenede ansøgninger fra Færøerne, Grønland og Åland. Nordisk Kulturfonds sagkyndiggruppe lavede det endelige beslutningsforslag på baggrund af ansøgningerne og referencegruppens anbefalinger.

Læs mere

Netværksmøde for udpegede pulsarrangører

Det første årlige netværksmøde for alle støttemodtagere afholdes den 26. oktober 2017 i Danmark. Det er obligatorisk at deltage. Netværksmødet afvikles i et samarbejde med Dansk Live.

Læs mere

puls i 2018 og 2019

De udpegede puls-arrangørerne skal årligt indsende en kort evaluering fra perioden samt en fornyet beskrivelse af den kunstfaglige idé, et konkret programforslag samt plan for publikumsarbejde for det følgende år. 

 

Nordisk Kulturfond vil i den kommende periode fremme en synergieffekt mellem spillesteder for at tilgodese artisternes turnémuligheder. Dette indebærer reviderede kriterier om samarbejde i udviklingen af puls-arrangørers programmer i 2018 og 2019.

 

Det forventes at fristen for indsende af nyt program (1. august 2018-31. juli 2019) og afrapportering er 1. april 2018.

HANDMADE

HANDMADE er Nordisk Kulturfonds treårige tematiske satsning i 2016 – 2018. Fonden efterlyser projekter, som udforsker det håndlavede fra forskellige vinkler, og hvor det nordiske samarbejde styrker aktører og miljøer omkring det håndlavede.

 • udgangspunkt i håndens værk
 • internationalisering
 • udvikling og formidling i fælleskab

Er håndværket et omdrejningspunkt i dit kunst- eller kulturfaglige projekt, kan du søge om HANDMADE. Du kan søge både om OPSTART og/eller projektstøtte til dit HANDMADE-projekt.

Læs mere om kriterier for OPSTART og projektstøtte.

 

HANDMADE har sit udspring i kunsthåndværk- og designområdet, men er ikke begrænset til det. Det at skabe med hånden kan være et crossover mellem fag og forskellige type aktører. HANDMADE skal synliggøre mangfoldigheden i håndværket: Alle kunstområder har et element af håndværk i sig og kan reflektere over håndens arbejde.

HANDMADE er ikke en boks, dit projekt skal passe ind i – HANDMADE er, hvad du gør det til.

 

Se støttede HANDMADE-projekter

Ansøgningsfrister 2017

OPSTART: Løbende frist. Svar inden for 20 dage.

PROJEKTSTØTTE: 3 årlige frister

 • 25. januar
 • 2. maj
 • 2. oktober (kl. 23:59 dansk tid, UTC+1)

Svar inden for 6 uger.

Sagt om HANDMADE-satsningen og om støttede HANDMADE-projekter

 • "HANDMADE handler om opdagelser: Meget stort begynder i det små – i udkanten, i det uopdagede, det undervurderede, det glemte."
 • "HANDMADE præsenterer radikalt nye perspektiver ved at holde liv i, genfortolke og udvikle hændernes kundskab. HANDMADE reclaimer håndværket og skaber nyt af gammelt."
 • "Projekterne kan være nationalt eller internationalt baserede, men der er altid et nordisk perspektiv – en fortolkning af hvad det vil sige at være nordisk."
 • "HANDMADE har fokus på den lille skala, hvor kroppen og hænderne skaber - enten gennem kunsthåndværk eller projekter, der reflekterer over skalaen, produktet og processen i håndens arbejde."
 • "En af de ting HANDMADE virkelig gør rigtigt, er at understrege det kollaborative aspekt. Samarbejde er nøglen til bedre resultater og muligheder for at starte noget nyt – på et internationalt plan."
 • "HANDMADE forankres i lokal produktion som modsvar til globaliseringens industrialisering af håndens arbejde."

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger på sekretariatet.

Se spørgsmål og svar