Partnerskabsprojekter

Som en del af strategien 2019-2025 arbejder vi i Nordisk Kulturfond med en ny type strategiske partnerskaber og udviklingsprojekter, som ikke ligger inden for rammerne af vores andre støtteprogrammer. Her kan du læse mere om arbejdet og de aktuelle samarbejdsprojekter.

Partnerskaber er vejen til ny viden og langsigtet engagement

Siden 2020 er vi i Nordisk Kulturfond gået sammen med en række aktører og organisationer om udviklingsprojekter og tiltag, der kan bidrage til ny viden om kunst- og kulturfeltet og stimulere policy-udvikling på forskellige områder.

Gennem projekter om temaer som bæredygtig udvikling for kulturinstitutioner og kunstens intervention med sundhed er vi med til at bringe kunsten og kulturen ind i nogle nye samtaler og opnår et nyt og langsigtet engagement i det nordiske kultursamarbejde.

Arbejdet med partnerskaber bygger på vores arbejde og indsatser gennem mange år inden for netværksopbygning og kulturpolitisk udvikling på nordisk niveau. Som en nordisk fond, både forankret i det politiske system og udøvende kunst- og kulturfelt, har vi mulighed for at indtage en aktiv rolle som facilitator og sikre fleksible rammer for udvikling og undersøgelse af tiltag, der er med til at bidrage til en gensidig forståelse af kunstens og kulturens rolle i udvikling af vores samfund.

Under aktuelle samarbejder kan du bl.a. læse om følgende projekter:

Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner
Sammen med Bikubenfonden har vi sammensat et udviklingsforløb for kulturinstitutioner, der skal hjælpe dem med at realisere deres potentiale. Formålet er at skabe nye muligheder og sikre kunstinstitutioners bæredygtige udvikling bl.a. ved at styrke institutionernes indsigt i og overblik over egen forretningsstrategi identificere og udvikle en række konkrete udviklingsaktiviteter, som adresserer institutionernes potentialer og behov for udvikling.  

Arts & Health Collective – Samarbejde med WHO
Projektet sammenbringer akademikere, kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedspersonale og beslutningstagere fra flere forskellige lande i at udforske effektive og bæredygtige strategier til at integrere kunst og kultur bredt i sundhedssektoren.

Critical Voices – Samarbejde med UNESCO
Projektet søger at styrke dialogen om de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og kulturpolitikkens forskelligartede rolle i verden.  

Udviklingsstøtte

I forbindelse med partnerskabsprojekter kan fonden uddele strategisk udviklingsstøtte. Støtten kan tildeles projekter karakteriseret ved en forsøgsmæssig udvikling af temaer eller organiseringer, der har relevans for fondens strategi og fondens tematiske støtteprogrammer.

Læs mere om udviklingsstøtte

Principper for udviklingsstøtte

I de seneste år har vi i Nordisk Kulturfond arbejdet for at udvikle en tydelig og mere målrettet tilgang til uddeling af støtte. Med en differentieret støtte sikrer vi at fondens bevillinger kan ramme både bredt og dybt.

Som et led i at udvide kredsen af væsentlige interessenter i det nordiske kultursamarbejde og understøtte fondens strategiske indsatser, kan fonden uddele udviklingsstøtte til nye nordiske partnerskaber. Udviklingsstøtten er en ny form for finansiering af strategiske samarbejder og udviklingsprojekter, som ikke ligger inden for rammerne af fondens andre støtteprogrammer.

Vi har fastlagt følgende principper, som skal kendetegne fondens arbejde med og tildeling af udviklingsstøtte:

  • Udviklingsstøtten uddeles til projekter karakteriseret ved en forsøgsmæssig udvikling af temaer, der har relevans for fondens strategi eller udvikling af fondens temasatsninger.
  • Udviklingsstøtten tildeles projekter, der udvikles som tættere samarbejder, så partnerne, herunder Nordisk Kulturfond, over en afgrænset periode kan følge projekterne og indhente unik og relevant viden.
  • Inden for rammerne af udviklingsstøtte, kan der indgås såvel kortere som flerårige rammeaftaler med partnere, som arbejder for at udvikle relevante emner eller indsatsområder i Nordisk Kulturfonds strategi, og som understøtter fondens formål.
  • Der kan ikke ansøges om udviklingsstøtte. Udvælgelse af projekter, fx partnerskaber, der tildeles udviklingsstøtte, sker på baggrund af fondens eksterne dialog- og
    netværksarbejde. Fondens midler udbetales og følges op efter reglerne om projekttilskud i Nordisk Kulturfond.