Billede Til Nyhed

Illustration: Rakastaja Robert

De nye typer partnerskabsprojekter bygger på fondens strategiske indsats og mangeårige erfaring med netværkssamarbejde og kulturpolitisk udvikling på nordisk plan.

”Der findes et voksende behov for større erfarings- og vidensudveksling i Norden, når det kommer til udvikling af kunst og kulturlivet. Vi vil gerne undersøge, hvordan det at skabe forbindelser mellem forskellige aktører og initiativer kan styrke samarbejdet i Norden og bidrage til gensidig udveksling af viden på tværs af landegrænser. Ved at indtage en mere aktiv rolle som facilitator og samtalepartner kan fonden medvirke til, at initiativer udviklet på nationalt niveau også kan løftes ind i en bredere nordisk og international kontekst”, udtaler Benny Marcel, direktør for Nordisk Kulturfond. Arbejdet med de nye typer partnerskaber, bygger på fondens strategiske indsatser og erfaringer gennem mange år inden for netværksdannelse og kulturpolitisk udvikling på nordisk niveau.

Partnere i projekterne strækker sig fra kulturinstitutioner og forskningscentre til store globale sammenslutninger, som UNESCO og WHO’s regionale kontor i Europa. Gennem forskellige temaer, fx kunstens intervention med sundhed og kulturens rolle i bæredygtig udvikling, vil fonden bringe kunsten og kulturen ind i nye samtaler og udvide rummet for det internationale kultursamarbejde.

I Danmark er Nordisk Kulturfond bl.a. gået sammen om konkrete initiativer med forskningscentret Kunsten som Forum og Bikubenfonden. Det sidstnævnte har udmøntet sig til det nye ”Task force”-program, der sigter efter kapacitetsopbygning og langsigtet udvikling hos kunstinstitutioner.

Partnerskaber som svar på nye behov i kunst- og kulturfeltet

Arbejdet med partnerskaber er en del af Nordisk Kulturfonds nuværende strategi og udspringer delvis af den akutte situation, som covid-19-pandemien udløste i kunst- og kulturfeltet i foråret 2020. De første initiativer blev igangsat som pilotprojekter, der gav mulighed for at teste idéer og indsamle vigtige erfaringer:

”Vi ville sikre rum for en åben og forsøgsmæssig udvikling og undersøgelse af tiltag. Samtidig ville vi have bedre indsigt i og forståelse af aktørernes virke, som jo i høj grad var påvirket af pandemien.  Siden da er det blevet endnu mere åbenlyst, at for at sikre et bæredygtigt, eksperimenterende og frit kunst- og kulturliv, skal vi som fond i højere grad basere vores arbejde på lydhørhed, tillid og mere agile løsninger. Derfor arbejder vi også aktivt på, at den viden vi opnår gennem partnerskaber, bliver ført tilbage til videreudvikling af vores støtteprogrammer og andre initiativer”, siger Anni Syrjäläinen, seniorrådgiver i Nordisk Kulturfond.

I flere af projekterne er ambitionen også at inspirere og bidrage til den kulturpolitiske samtale og udvikling i Norden. Her er formålet ofte at skabe en bedre dialog og videndeling mellem policy og det udøvende kunst- og kulturfelt. Et eksempel herpå er et tværnordisk partnerskab med nordiske kulturcentre og tænketanken a/nordi/c, som resulterer i en række kulturpolitiske netværksmøder rundt omkring i Norden i løbet af 2022-2023. 

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE PARTNERSKABER

Undersøgelse af kultur som et offentligt gode med henblik på at opnå bæredygtig udvikling og fremme menneskerettigheder – Samarbejde med UNESCO
Nordisk Kulturfond er gået sammen med UNESCO om at undersøge kulturens rolle som en ”global public good”. Arbejdet tager udgangspunkt i parternes respektive ekspertise- og erfaringsgrundlag og netværk. Projektet lanceres ved UNESCO’s store verdenskonference Mondiacult – Cultural Policies for Sustainable Development, som afholdes i Mexico d. 28.-30.9.2022. Partnerskabet resulterer i en større rapport, der skal danne grundlag for tværsektoriel forståelse af kulturens bidrag til den bæredygtige dagsorden på en globalt plan.

Arts & Health Collective – Samarbejde med WHO’s Regionale Kontor i Europa 2021-2023
Sammen med WHO’s Regionale Kontor for Europa har Nordisk Kulturfond lanceret et pilotprojekt, der samler akademikere, kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedspersonale og beslutningstagere fra forskellige lande til at udforske effektive og bæredygtige strategier til at integrere kunst og kultur bredt i sundhedssektoren. Projektet er en del af Nordisk Kulturfonds Globus-satsning, som har til formål at udvide rækkevidden af det nordiske kultursamarbejde ved at investere i langsigtede netværk og stærkere internationale forbindelser.

Separatismens fællesskaber – samarbejde med Kunsten som Forum
Kunsten som Forum og Nordisk Kulturfond vil i 2022-2023 i rammen af forskningsprojektet ”Separatismens fællesskaber”, også støttet af puljen ”Kunst og Sociale Fællesskaber”, sammen undersøge de kulturpolitiske rammer for racialiserede kunstnere og kulturarbejdere i de nordiske lande. Projektet undersøger, hvordan separatistisk organisering udfordrer og udvider forestillingen om fællesskab, og ser på samspillet mellem kunstnerisk organisering, kulturpolitik og en forandring af kunstbegrebet i Norden. Forskningen formidles i både forskningsartikler og i mere populært formidlende medier.

Taskforce - Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner
Sammen med Bikubenfonden har Nordisk Kulturfond sammensat et udviklingsforløb for kulturinstitutioner, der skal hjælpe dem med at realisere deres potentiale. Formålet er at skabe nye muligheder og sikre kunstinstitutioners bæredygtige udvikling bl.a. ved at styrke institutionernes indsigt i og overblik over egen forretningsstrategi.

Resilient Music Cities - Torshavn, Nuuk & Anchorage – Samarbejde med Center for Music Ecosystems
Sammen med den globale NGO Center for Music Ecosystems har fonden undersøgt, hvordan musikkens økosystemer kan hjælpe med at udvikle bæredygtige og robuste samfund i geografisk isolerede steder i Norden og Alaska. Projektet resulterer i en omfattende rapport og policy-værktøjsset i oktober 2022.

Tværnordisk partnerskab om afholdelse af kulturpolitiske netværksmøder

I 2022-2023 arbejder Nordisk Kulturfond sammen med de nordiske institutioner Hanaholmen (Finland), Nordens Hus i Reykjavik, Nordens Hus på Færøerne og Nordens Institut i Grønland og a/nordi/c om at afvikle en række kulturpolitiske netværksmøder.

Find en oversigt over aktuelle projekter her