download.jpg

Vi har kigget på alle ansøgninger fra de to første ansøgningsrunder i 2018, der enten har fået tilsagn eller afslag. Der er givet tilsagn og afslag til i alt 386 ansøgninger.

Ansøgningerne er blevet analyseret efter ansøgertype, projektformål og målgruppe. Derudover har vi analyseret afslagsbegrundelserne og kigget på landedeltagelse i ansøgningerne.

Ansøgertyper

Analysen viser, at fonden overordnet set har en bred spredning af forskellige ansøgertyper, og at fonden når ansøgere, der organiserer sig og arbejder på forskellig vis. Det er især foreninger, kulturinstitutioner og fritstående aktører, der søger om støtte.

Projekttyper

Der er et flertal af de projekter, fonden behandler ansøgninger fra, der retter sig mod publikum eller har en formidlende karakter. Det dækker fx over festivaler, eller aktiviteter, der i sit udgangspunkt har fokus på et publikum. Kategorien produktion kan fx være teater- eller danseforestillinger, hvor fokus i første omgang er på selve produktionen af et givet værk.

Målgrupper

Følgende simple diagram skal primært vise, at der blandt fondens ansøgere forekommer projekter, der har børn og unge som sin målgruppe. Enten udelukkende eller fordi de henvender sig til personer i alle aldre. Blandt fondens ansøgere samlet set er der knap 22 %, der eksplicit eller implicit tilkendegiver at have børn og unge som sin målgruppe – eksklusiv eller inklusiv andre aldersgrupper.

 

”Andre” er her en bred kategorisering, der dækker over forskellige aldersgrupper, men eksempelvis også forskellige sociale samfundsgrupper eller etniske minoriteter.

Hvis man ser på projekttyperne i forrige afsnit, fremgår det, at 12 % af de ansøgninger, der får støtte, arbejder med talentudvikling eller pædagogiske tiltag. Dette er med til underbygge, at der blandt ansøgerne er interesse for at lave tiltag, der retter sig mod børn og unge.

Analyse af ansøgningsafslag

Hovedparten af de administrative afslag, der gives straks efter sekretariatets screening af modtagne projektstøtteansøgninger, gives med begrundelsen, at projektet er bilateralt eller smallere.

Hovedparten af afslag efter de sagkyndiges behandling af ansøgninger gives på baggrund af, at projektet ikke i tilstrækkelig grad har nordisk relevans. Dette kommunikeres tydeligt til ansøgerne.

Ofte er der nordisk potentiale i projekter, der får et afslag. Her får ansøgeren en afslagsgrund, der forklarer, at substansen og kvaliteten i projektets nordiske samarbejde ikke er tilstrækkelig udviklet endnu. Så kan projektpartnerne formulere en stærkere projektbeskrivelse og fx arbejde på en fælles og bedre finansieringsplan, før de vender tilbage med en ny ansøgning. Disse projekter kan også henvises til OPSTART, når det er relevant.

Forekomsten af landedeltagelse i gyldige ansøgninger 2018

Fonden har lavet en analyse af alle gyldige ansøgninger, der er modtaget i hele 2018 til projektstøtte, HANDMADE og puls (eksklusiv OPSTART). Dette for at få en fornemmelse af, hvor ofte hvert nordisk land er involveret i projekterne. I 2018 er der modtaget 619 gyldige ansøgninger.

Deltagelse forstås her enten ved, at en projektpartner eller projektdeltager-/aktør er fra et nordisk land, eller at der finder projektaktiviteter sted i et givet land.

Det vil sige, at deltagelsesprocenten i de gyldige indkomne ansøgninger fordeler sig således: Sverige 88 %, Norge 87 %, Danmark 83 %, Finland 70 %, Island 51 %, Færøerne 22 %, Grønland 21 % og Åland 11 %.