Globus Opstart

Frister og svar

I 2022 er Globus Opstart åben for ansøgninger

 • mellem 11. januar og 11. juni og
 • mellem 9. august og 30. november.

 

Du får svar på ansøgningen inden for 20 arbejdsdage.

Indsend din ansøgning her

Globus Opstart

Globus Opstart er et støtteprogram inden for fondens samlede Globus-satsning.

 

Globus Opstart støtter etablerings- og researchfaser i gensidige globale samarbejder og projekter, der involverer kunstnere og kulturudøvere fra Norden og andre steder i verden. 

 

Der er løbende ansøgningsfrist, og du kan søge om op til 50.000 DKK. Der er ikke krav om egen medfinansiering.

 

OM GLOBUS OPSTART-PROGRAMMET

Programmet har særligt fokus på projekter, der opererer med en undersøgende tilgang til at opbygge samarbejder og opsøge ny viden for at udvikle og forstærke sin praksis i en global ramme. 

 

Vi opfordrer derfor ansøgere til at tænke nyt i såvel idé, tematik som etablering af samarbejde. Og vi opfordrer ansøgere til med projekterne at undersøge og etablere klare strukturer og ligeværdige projektorganiseringer, som kan føre til, at der kan dannes netværk kendetegnet af dybe relationer og varighed.

 

Programmet er åbent for projekter, som arbejder med såvel det globale syd som det globale nord. Projekterne kan både inkludere fysiske møder og udvikles ved hjælp af digitale platforme og værktøjer.

 

Projekterne skal være tydeligt knyttet til kunstneriske og/eller kulturelle miljøer. Nordisk Kulturfond støtter ikke projekter, hvis primære fokus ligger fx inden for erhvervsudvikling, teknologiudvikling, det sociale, journalistik eller samfundsvidenskab.

Når vi vurderer ansøgninger:

 • Støtte fra fonden er afhængig af forpligtende deltagelse og bidrag både fra kunstnere og kulturudøvere, der arbejder i Norden og uden for Norden. Projektet skal have en nordisk forankring, men skal ikke kunne udvikles i Norden alene. Her ser vi også på, hvordan samarbejdet afspejles i projektets budget. 
 • Vi ser på, hvordan projektet arbejder med research eller en undersøgende tilgang til at opbygge samarbejder, opsøge nye viden og kvalifikationer og derved udvikle sin praksis i en global ramme.
 • Vi ser på, hvordan projektet tænker nyt i idé, tematik samt i forhold til etablering af netværk og samarbejde samt kunstnerisk udvikling.

Ansøgningsfrister 2023

I 2023 er Globus Opstart åben for ansøgninger

 • mellem 9. januar og 26. maj og
 • mellem 7. august og 17. november.

Det praktiske

 • Behandlingstiden for Globus Opstart er 20 arbejdsdage, og projektet må ikke være startet før, I har modtaget svar på jeres ansøgning. I kan derfor kun vælge datoer, som er 20 arbejdsdage fra dagens dato. Jeres Globus Opstart-projekt skal være afsluttet inden for ét år fra startdato.
 • Du kan søge op til 50.000 DKK. Honoraret i projektet kan maksimalt udgøre 80 % (dog maks. 30.000 DKK) af det ansøgte Globus Opstart-støttebeløb.
 • Der er ikke et krav om medfinansiering, men der skal findes et tydeligt formål for projektets anvendelse af støtte. Budgettet i ansøgningen skal være detaljeret og fx specificere rejser, de rejsende, visum og hvilke materialer, som behøves.
 • Projekter, der vurderes at kunne udvikles inden for fondens støtteprogrammer Projektstøtte og Opstartkan som udgangspunkt ikke opnå støtte fra Globus Opstart.
 • Samarbejdet mellem de deltagende aktører skal fremgå af projektets budget.
 • Har du fået afslag på din Globus Opstart-ansøgning, kan du udvikle projektet og ansøge én gang til.
Indsend din ansøgning her

Betingelser og afrapportering

Videndeling

Da Globus Opstart er en del af udviklingen af Nordisk Kulturfonds globale program, ønsker vi at ansøgere deler viden og læring med fonden. Med denne viden ønsker vi at undersøge, hvordan det globale samarbejde sker og kan udvikles mellem kunstnere og kulturudøvere fra Norden og resten af verden.

 

Du kan kontakte os via e-mail eller Min Side.

Læs mere

Betingelser for ansøgninger

Fondens bevillinger offentliggøres på hjemmesiden og i årsberetningen.

 

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger. Udfyld og indsend Globus Opstart-ansøgningen her. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

 

Fonden forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb.

Læs mere

Betingelser for modtaget støtte

Læs om, hvad du gør, hvis der er ændringer i dit projekt, og om afrapportering.

 

Ændringer i projektet

Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. For eksempel væsentlige ændringer i: deltagerlande, samarbejdspartnere og projektperiode.

 

Du skal også kontakte fonden, hvis du vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre.

 

Udbetaling af støtte

Udbetaling af Globus Opstart-støtten kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetalingen på Min side. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 10 bankdage, før pengene er på dit konto. Udbetalingsanmodningen skal indsendes senest et år efter, at støtten er bevilget.

 

Kreditering af Nordisk Kulturfond

I forbindelse med en evt. offentliggørelse og præsentation af dit projekt skal du bruge fondens logo, Globus Opstart -logo og #NordiskKulturfond. På fondens hjemmeside kan du hente logo og læse mere om, hvordan du krediterer.

 

Projektets resultater og slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit Globus Opstart-projekt senest 3 måneder efter det er afsluttet via Min Side. I skemaet skal du også erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

 

Krav om tilbagebetaling

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

 

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

 

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

 

Stikprøvekontrol

Fonden udvælger hvert år et antal Globus Opstart-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

Læs mere