Globus Call

Nordisk Kulturfonds nye program Globus vil give kunstnere og kulturaktører mulighed for at engagere sig i transnationale og langsigtede samarbejder og netværk, som strækker sig ud over Norden på nye måder og med en mere fri tilgang end tidligere. Ambitionen er at imødekomme det stigende behov for kunstnere til at kunne agere på tværs af grænser og at skabe rum for udveksling i komplekse og foranderlige globale miljøer. Programmet kan søges gennem årlige ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde løb fra den 6. juni til den 3. oktober 2022. Datoer for den næste ansøgningsrunde vil blive offentliggjort i forår 2023.

Globus: på tværs af kulturelle, geografiske og disciplinære grænser

At styrke kunsten og kulturens transnationale karakter har aldrig været vigtigere, men det kræver også en ny og mere nuanceret tilgang i en stigende turbulent og ustabil verden. Voksende ulighed, opbrud i fællesskaber som følge af geopolitiske konflikter og en eskalerende klimakrise er blandt de udfordringer, som former den globale scene og interaktion i dag. Disse strømninger påvirker direkte kunsten og den kulturelle sektor – både ved at tilvejebringe udfordringer men også ved at tilbyde kunsten og kulturen muligheden for at påtage sig en transformativ rolle, at se ud over faste kategorier og at skabe og opretholde forbindelser på tværs af forskellige kontekster.

 

Med Globus vil vi støtte kunstneriske og kulturelle samarbejder, som i deres praksis sigter efter at transcendere og udvide kulturelle, sociale, historiske geografiske og disciplinære grænser. Programmet opfordrer hermed til opbygning af tværgående samarbejder og netværk, som søger nye perspektiver gennem transkulturel og -lokal udveksling og udvikler dialog på tværs af kontekster.

 

Programmet er åbent for projekter, der arbejder med eksperimenterende tilgange og metoder og stræber efter at udforske interaktioner mellem det lokale og det globale. Intentionen er at møde kunstnere i de kontekster og i de positioner de står i, og støtte med tillid og risikovillighed.

 

Projekterne skal være forankret i kunstneriske og/eller kulturelle miljøer men kan inddrage andre professionelle felter og traditioner.

 

Der kan søges om op til 700.000 DKK (USD 98.000).

 

DET NORDISKE I GLOBUS

Gennem Globus ønsker fonden at udfolde en mere inkluderende og rummelig forståelse af at arbejde nordisk. Her defineres det nordiske ikke som et samarbejde mellem nationalstater, men som en idé eller kontekst, der ikke er bundet af grænser og kan udforskes gennem kunsten og kulturens møder i og rundt om i verden.

 

Projekterne skal have en klar kobling og/eller relation til den nordiske region i form af samarbejdspartnere, temaer eller aktiviteter, men skal ikke kunne udvikles i de nordiske lande alene. Projekter, der udelukkende opererer i Norden kan ikke modtage støtte via programmet. I modsætning til fondens øvrige programmer, Projektstøtte og Opstart, er der ingen krav om samarbejde mellem de nordiske lande.

 

Nordisk relevans gennem netværk og udveksling

Som en del af Globus vil fonden facilitere et netværk på tværs af de projekter, som har opnået støtte gennem programmet. Det vil inkludere udvikling af strukturer og online-fora for videre vidensudveksling på tværs af de involverede partnere og mellem de enkelte projekter og fonden.

Gennem netværket ønsker fonden at udforske og indgå i udviklingen af en ny form for nordisk relevans i samarbejde med de konkrete projekter, i stedet for udelukkende at fokusere på specifikke krav om et bredt nordisk samarbejde i de enkelte initiativer.

HVEM KAN SØGE?

Ansøgere fra både det globale syd og det globale nord kan søge om støtte gennem Globus Call. Ansøgerne kan være enkeltpersoner, grupper, foreninger, virksomheder, organisationer i den offentlige eller private sektor eller institutioner. Ansøgninger indsendes via fondens digitale ansøgningsportal Min side.

ANSØG HER

INSPIRATION FRA TIDLIGERE STØTTEDE PROJEKTER

Siden september 2020 har det været muligt at søge om Globus-finansiering gennem støtteprogrammet Globus Opstart. Læs mere om projekter, der er blevet finansieret af Globus Opstart, for at danne dig et indtryk af programmets omfang og mål.

Læs mere

Principper for støtte

Projekter vil blive vurderet ud fra følgende principper, der afspejler de overordnede målsætninger med Globus-programmet:

Undersøgende global praksis 

Forstået som projektets formål og måde at:

  • agere inden for en bred og rumlig skala i samarbejder, der overskrider faste kategorier mellem lande og discipliner

  • adressere temaer/tilgange som forudsætter langsigtet udvikling

  • orienterer sig mod eller trækker på specifikke lokale praksisser og kontekster, og anerkende disses indviklinger med deres bredere omgivelser på lokal, regional, global eller planetære skala

Nysgerrighed for det ukendte 

Forstået i forhold til de måder, som projektet:

  • demonstrerer en gennemførlig idé og vision for det samlede projekt

  • har en ambition om at se fra alternative positioner og synsvinkler

  • opererer ud fra eksplorative/research-baserede tilgange i deres kunstneriske udvikling når de skal få ny viden, skabe samarbejder og nuancere arbejdet i skiftende omgivelser.

 

Gensidig forpligtelse og engagement 

Ansøgerens tilgang og metode ift. at:

  • skabe stærke samarbejder og netværk baseret på gensidig forpligtelse/ og engage-ment blandt partnere

  • udvikle eller facilitere klare og bæredygtige strukturer og projektorganisering, som muliggør og afhænger af de involverede parters specifikke kvalifikationer.

 

Projekter, som kan demonstrere et ønske om at arbejde med en langsigtet effekt, som strækker sig udover støtteperioden, vil blive prioriteret.

Ansøgningsproces og betingelser

Ansøgerne kan være enkeltpersoner, grupper, foreninger, virksomheder, organisationer i den offentlige eller private sektor eller institutioner. Ansøgninger indsendes via fondens digitale ansøgningsportal Min side.

 

Den første ansøgningsrunde sluttede den 3. oktober 2022. Efter fristen kan fonden indlede en dialog med udvalgte projekter og ansøgere, inden den endelige udvælgelse. Den endelige udvælgelse af projekter til programmet forventes at blive offentliggjort i december 2022.

 

Datoerne for det næste Globus Call i 2023 vil blive offentliggjort i det tidlige forår 2023.

 

 

BETINGELSER

 

- Ansøgninger indsendes gennem fondens digitale ansøgningsportal Min Side i løbet af ansøgningsperioden. Alle ansøgninger skal indsendes på engelsk. Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige. Det er obligatorisk at vedhæfte et budget, som viser de overordnede udgifter og forventede indtægter i projektet.

 

- Der kan søges om op til 700.000 DKK (USD 98.000). Beløbet skal så vidt muligt matches med en relevant medfinansiering eller andre ressourcer. Der skal være et klart formål med projektets anvendelse af midlerne.

 

- Den maksimale støtteperiode er to kalenderår efter det år, hvor ansøgeren får tildelt støtte. Støtteperioden er den periode, hvor aktiviteter støttet af Nordisk Kulturfond, er planlagt til at finde sted. Projektet kan godt strække sig over en længere tidsramme.

 

- Projekter, som lever op til vurderingskriterierne for fondens øvrige programmer kan som udgangspunkt ikke modtage støtte fra Globus. Dette gælder for eksempel for projekter, som primært fokuserer på aktiviteter eller udvikling af samarbejde indenfor den nordiske region. Find fondens andre støtteprogrammer her.

 

- Bevilgede projekter forventes at deltage i netværksmøder og videndelingssessioner i bevillingsperioden.

 

- Fondens bevillinger offentliggøres på vores hjemmeside og i årsberetningen. Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

 

- Fondens generelle regler for kreditering, udbetaling, slutrapport og regnskab er gældende for Globus-støtten. Læs mere her.

Med Globus skriver vi et nyt kapitel i vores historie

Globus er Nordisk Kulturfonds tematiske satsning 2020-2024, der skal giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der strækker sig udover Norden.

 

Med Globus vil vi strække os ud over det nationale og rette blikket mod kunstneriske og kulturelle miljøer, der skabes i det lokale og globale på samme tid. Intentionen er at, vi møder kunstnerne der, hvor de er, og støtter dem med tillid og risikovillighed.

 

I modsætning til fondens andre programmer som Projektstøtte og Opstart er der i Globus intet kriterie om regionalt samarbejde. Tværtimod vil vi støtte projekter, der ikke kan laves i Norden alene.

 

Vi vil herigennem skabe projekter, der bruger kunst og kreativitet som katalysator for samtaler med yngre generationer og Nordens nye borgere. Projekter, der kan være med til at udvikle det offentlige rum, skabe nye fællesskaber, der hæver sig over de sprog og forskelligheder, der skiller os, og få nye ting til at opstå i vores fælles demokrati.

GLOBAL VERSUS INTERNATIONAL

Vi ser det globale som grænseløst; verden som en samlet enhed.

Det internationale er defineret af grænser nationer i mellem, og derfor er omfanget mere snævert end det globale. Det ligger i ordet: inter-national.

 

Global Vi skaber global relevans for det nordiske samarbejde. 

International Vi deltager i internationale netværk.

Læs mere

Ny støtteform fra 2022

Globus har i programmets første to år 2020-2021 omfattet delprogrammet Globus Opstart og udvalgte pilotprojekter. I 2022 vil programmet udvides med en ny flerårig støtteform, som bygger på erfaringer og viden opnået i programmets første fase.

 

Formålet med den flersporede model er at sikre en undersøgende og tværgående tilgang med flere relevante indfaldsvinkler og et alsidigt udtryk i projekterne.

Globus Opstart

Med delprogrammet Globus Opstart har vi taget de første indledende skridt i retning af at lancere Globus som et større åbent støtteprogram. Globus Opstart støtter etablerings- og researchfaser i gensidige globale samarbejder og projekter, der involverer kunstnere og kulturudøvere fra Norden og andre dele af verden.

LÆS MERE OM GLOBUS OPSTART

Pilotprojekter og globale partnerskaber

I programmets første fase i 2020-2021 har fonden igangsat konkrete pilotprojekter og indgået partnerskaber med aktører i og udenfor Norden. I disse projekter arbejder vi sammen med række forskellige partnere, som er med til at sikre en bredere finansiering og et langsigtet fokus. Projekterne bygger på og sigter efter et længerevarende samarbejde og netværksdannelse, som understøtter konceptet om at etablere det globale fokus med lange, bæredygtige samarbejder.

 

På vores webside kan du læse mere om følgende projekter:


Undersøgelse og dokumentation af unge kunstneres globale praksis – samarbejde med Talent Norge 2020-2021 

Projektet har undersøgt, hvad der skal til, for at yngre talentfulde kunstnere kan realisere deres drømmeprojekter med udgangspunkt i globalt samarbejde

 

Arts & Health Collective – Samarbejde med WHO
Projektet sammenbringe akademikere, kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedspersonale og beslutningstagere fra flere forskellige lande i at udforske effektive og bæredygtige strategier til at integrere kunst og kultur bredt i sundhedssektoren.

 

Critical Voices – Samarbejde med UNESCO
Projektet søger at styrke dialogen om de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og kulturpolitikkens forskelligartede rolle i verden.