Nordic Panafricanstudio

Kuva: Sophie Barbasch

Globus vastaa kulttuurikentän kysyntään
Pohjoismaisessa kulttuurirahastossa toteutettiin syksyn 2020 aikana kulttuurianalyyttinen tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena oli tutkia, kuinka taiteilijat ja kulttuurialan toimijat työskentelevät pohjoismaisten ja globaaleiden teemojen parissa. Lisäksi pyrkimyksenä oli selvittää, kuinka osallistujat ymmärtävät käsitteet, kuten ”Pohjola”, ”pohjoismainen kulttuuri”, ”globalisaatio” ja ”globaali”.

Projektin tavoitteena oli laadullisten haastattelujen ja kenttätyön avulla kerätä tietoa, joka voi auttaa rahastoa niin Globuksen kuin muiden tukiohjelmien tekemisessä.

Projektin loppuraportti osoittaa, että Globus antaa tilaa uusille ja vaihteleville tulkinnoille Pohjoismaista ja pohjoismaisesta kulttuurista. Pohjolaa ei koeta muusta maailmasta erilliseksi alueeksi, ja taide- ja kulttuurialalla kaivataan tukiohjelmia, joiden lähtökohtana ovat kansallisten tavoitteiden sijaan kulttuurialan omat tarpeet

Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että Globus kykenee rakentamaan yhteyksiä erilaisten kulttuuristen ja ammatillisten toimiympäristöjen välille, luomaan uusia näkökulmia arktisen alueen kulttuurielämälle sekä lisäämään uudenlaista ymmärrystä globaalin ja lokaalin välisistä yhteyksistä. Globus ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukiohjelmat koetaan muita tukiohjelmia joustavammiksi ja avoimemmiksi ympäristön muutoksille. Raportissa korostetaan myös sen tärkeyttä, että rahasto myös jatkossa ylläpitää vuoropuhelua taide- ja kulttuurikentän toimijoiden kanssa kehittäessään Globus-ohjelmaa ja muuta toimintaansa.

Lue lisää tutkimuksesta täältä (ruotsiksi)

Globus Opstart avautuu hakijoille 1.2.2021
Syksyn 2020 aikana rahasto jakoi Globus Opstart -tukea 24 projektille yhteensä 1 000 000 tanskan kruunua. Suuresta kysynnästä johtuen rahasto on päättänyt jatkaa Globus Opstart -ohjelmaa myös tänä vuonna. Tukea on kevätkaudella mahdollista hakea aikavälillä 1.2.-11.6.

Globus Opstart -ohjelman myötä haluamme edelleen tutkia taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisen globaalin yhteistyön toteutumista ja kehittämistä Pohjoismaiden ja muun maailman välillä. Hakijoita rohkaistaan ajattelemaan uudella tavalla niin ideoiden, teeman kuin verkostojen luomisen ja yhteistyön kehittämisen suhteen.

Projektille voi hakea tukea korkeintaan 50 000 Tanskan kruunun verran. Enintään 80% (kuitenkin korkeintaan 30 000 DKK) haetusta summasta voidaan käyttää palkkioihin.

Voit lukea viimeisimmistä Globus Opstartin tukemista projekteista täällä.
Uusimpien tuensaajien joukossa ovat mm. seuraavat projektit:

  • Pan-African/Nordic Studio: Monikulttuurinen ja poikkitaiteellinen projekti, jossa kehitetään uudenlaisia yhteistyömuotoja afrikkalaisten ja pohjoismaisten taiteilijoiden ja kuraattorien välillä.
  • TOTAL INTERNATIONAL (LOKAL): Virtuaalinen esityskonsepti, jossa taiteilijat toimivat ainoastaan äänen avulla kahdessa eri paikassa samaan aikaan.
  • A Puppet From A Sea: Taiteellinen tutkimusprojekti, jossa Suomi ja Indonesia kohtaavat taiteellisten käytäntöjen, käsinukkien tekemisen, kautta.
  • Inopiné II - How to, Tanssitaideprojekti, joka pyrkii vahvistamaan niin paikallisten yhteisöjen taiteellista työtä kuin taiteilijoiden välisiä globaaleja yhteyksiä haastavana aikana.
  • Glomus Glocal, Globaalin ja glokaalin yhteyksiin keskittyvä monialainen ja -kulttuurinen leiri nuorille taiteilijoille ja taideopiskelijoille.

Voit hakea Globus Opstart -tukea Oman sivun kautta