billede.jpg

Strategia antaa meille mahdollisuuden työskennellä entistä keskitetymmin ja määrätietoisemmin pidemmän aikajakson ajan. Strategian pohjana on käytetty useampia rahastosta ja sen suhteesta sidosryhmiin ja ympäröivään maailmaan tehtyjä analyysejä. Strategiassa kuvaamme, kuinka kulttuuri ja taide muodostavat yhden Pohjoismaiden välisen laajan yhteistyön kulmakivistä, ja kuinka juuri taidetta ja kulttuuria on osittain kiittäminen Pohjolan kansainvälisen merkityksen jatkuvasta kasvusta.

Strategia sisältää kolme yleistavoitetta, jotka liittyvät sekä pohjoismaisittain merkityksellisen taiteen ja kulttuurin tuotantoon, verkostojen vahvistamiseen sekä kulttuuripolitiikan stimuloimiseen.

  1. Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taiteen ja kulttuurin tuotantoa, innovointia ja levitystä Pohjolassa ja globaalisti.
  2. Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää taide- ja kulttuuriverkostoja pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön kaikilla tasoilla.
  3. Pohjoismainen kulttuurirahasto kehittää ja levittää tietoa taide- ja kulttuurielämästä edistääkseen Pohjoismaiden kulttuuripolitiikan kehitystä.

Pohjoismainen kulttuurirahasto on julkinen toimija, jolla on vapaasti käytettäviä varoja ja jonka apurahoituksen lähtökohtana eivät ole suorat poliittisesti ohjatut päätökset. Asemasta on tullut entistä tärkeämpi omana aikanamme, ja se on myös rahaston tulevan työn perusta. Strategialla edistetään sitä, että kulttuuri on rajatonta ja avointa kohtaamisille – että kaikilla uusilla ja vanhoilla pohjoismaalaisilla on yhtäläinen oikeus osallistua kulttuuriseen kansalaisyhteiskuntaan – ja että pohjoismaisen merkittävyyden käsitettä kehitetään ja uudistetaan uudenlaisesta globaalista näkökulmasta käsin.

Viisi panostusta
Yleistavoitteiden pohjalta olemme muotoilleet viisi monialaista strategista panostusta, joista kukin tukee yleistavoitteita ja linjaa siten rahaston työtä strategiakaudella. Viisi tavoitetta ovat:

Eriytetyn apurahoituksen kehittäminen
Kehitämme apurahoituksen seurantaa, jotta taide- ja kulttuurielämän ilmiöistä saataisiin nykyistä enemmän tietoa ja jotta voisimme siten taata tarjottavien tukimuotojen tarkoituksenmukaisuuden ja tasapainon suhteessa kohdennettujen teemapanostusten kehittämiseen.

Globaalin näkökulman vahvistaminen
Olemme kaikilla tasoilla mukana tukemassa kansainvälisiä panostuksia. Kestävän kehityksen tavoitteista tulee taide- ja kulttuurielämälle yhä tärkeämpiä, ja ne edellyttävät esimerkiksi vastuullisuuden lisäämistä, eriarvoisuuden vähentämistä ja laadun tukemista kaikilla tasoilla. Pohjoismaiden taide- ja kulttuurielämällä on mahdollisuus toimia edelläkävijänä kehitettäessä syviä ja pitkäaikaisia verkostoja, joita leimaa rajattomuus ja globaalius. Tässä työssä Pohjoismainen kulttuurirahasto voi omaksua uuden roolin kehityksen tukijana.

Verkostoitumisen vahvistaminen
Verkostot, tiedon jakaminen ja keskinäinen inspiroituminen ovat keskiössä pyrittäessä juurruttamaan rahaston työ Pohjoismaiden taide- ja kulttuurielämään. Rahaston tulee edistää apurahoituksellaan pitkäaikaisten suhteiden muodostumista sekä tehdä oma-aloitteista työtä sektorikohtaisten ja muiden verkostojen edistämiseksi ja niihin osallistumiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Osaamisen jakamisen vahvistaminen
Asemoiduimme aktiivisena osaamisen välittäjänä ja luomme uusia mahdollisuuksia ja rakenteita taide- ja kulttuurikenttää koskevan tiedon keräämiseksi ja selkeyttämiseksi pohjoismaisella tasolla.

Kulttuuripolitiikan kehittämisen uudet kanavat
Luomme uusia mahdollisuuksia keskusteluille, tiedon jakamiselle ja panostusten juurruttamiselle joko kansallisella tai pohjoismaisella tasolla stimuloidaksemme sitä, miten voimme pohjoismaisella tasolla kerryttää lisää tietoa kulttuuripolitiikan, kulttuurijohtamisen sekä taiteen ja kulttuurin harjoittamisen välisistä synergioista.