Billede Til Nyhed

Kuvitus: Rakastaja Robert

Kumppanuushankkeet pohjautuvat Pohjoismaisen kulttuurirahaston monivuotiseen kokemukseen ja aiempiin panostuksiin uusien verkostojen luomisessa ja kulttuuripolitiikan kehittämisessä pohjoismaisella tasolla.

"Tiedon ja kokemusten vaihdolle on kasvava tarve pohjoismaisella kulttuuri- ja taidekentällä. Haluamme tarkastella, miten eri toimijoiden ja aloitteiden välisten yhteyksien luominen voi vahvistaa yhteistyötä Pohjoismaissa ja edistää tiedonvaihtoa yli rajojen. Rahastolla on näissä projekteissa mahdollisuus toimia entistä aktiivisemmin vuoropuhelun ja yhteistyön mahdollistajana. Voimme myös edesauttaa, että kansallisella tasolla kehitetyt aloitteet voivat löytää jalansijaa laajemmassa pohjoismaisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa”, sanoo Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel.

Yhteistyökumppaneihin lukeutuu niin kulttuuri- ja tutkimuslaitoksia kuin Unescon ja WHO:n Euroopan aluetoimiston kaltaisia suuria globaaleja toimijoita. Hankkeiden teemoja ovat mm. kulttuurilaitosten pitkäjänteinen kehittäminen sekä taiteen ja terveydenhuollon välisten yhtymäpintojen kehittäminen. Hankkeissa pyritään avartamaan taiteen ja kulttuurin toimintaympäristöjä sekä luomaan uudenlaista ja pitkäkestoista sitoutumista pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön.

Tanskassa Pohjoismainen kulttuurirahasto on käynnistänyt yhteistyöhankkeita mm. Art as Forum -tutkimuskeskusksen ja Bikubenfonden-rahaston kanssa. Jälkimmäinen on johtanut uuteen Task Force -ohjelmaan, jonka tavoitteena on taidelaitosten valmiuksien kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena vastata taide- ja kulttuurialan muuttuviin tarpeisiin
Kumppanuushankkeiden käynnistämisen taustalla on vaikuttanut osittain koronapandemiasta seurannut poikkeustila taide- ja kulttuurialalla keväällä 2020. Ensimmäiset aloitteet käynnistettiin pilottihankkeina, joiden tarkoituksena oli testata uusia ideoita ja kerätä tietoa:

"Halusimme luoda mahdollisuuksia uusien aloitteiden kokeelliselle ja avoimelle kehittämiselle ja testaamiselle. Samaan aikaan halusimme saavuttaa entistä paremman ymmärryksen kulttuuri- ja taidealan toimijoiden toiminnasta, joka oli muuttunut merkittävästi pandemian takia. Sittemmin on käynyt entistä ilmeisemmäksi, että kestävän, kokeilevan ja vapaan taide- ja kulttuurielämän takaamiseksi meidän on rahastona perustettava työmme entistä nopeampaan reagointikykyyn, luottamukseen ja ketteriin ratkaisuihin. Siksi työskentelemme aktiivisesti myös sen varmistamiseksi, että kumppanuuksista saamamme tietämys tuodaan osaksi tukiohjelmiemme ja muiden panostusten kehittämistä", sanoo Anni Syrjäläinen, Pohjoismaisen kulttuurirahaston vanhempi erityisasiantuntija.

Useiden hankkeiden tavoitteena on myös inspiroida ja edistää kulttuuripoliittista keskustelua ja kehitystä Pohjoismaissa. Tavoitteena on luoda uudenlaista vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa politiikan, taiteen ja kulttuurin välillä. Esimerkkinä on Pohjoismaisten kulttuurikeskusten ja ajatushautomo a/nordi/c:n kanssa solmittu yhteispohjoismainen hanke, jonka puitteissa järjestetään useita kulttuuripoliittisia tapaamisia eri puolilla Pohjoismaita vuosina 2022–2023. 

ESIMERKKEJÄ NYKYISISTÄ KUMPPANUUKSISTA

Tutkimus kulttuurin roolista osana kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksien kehittämistä – Yhteistyö Unescon kanssa
Pohjoismainen kulttuurirahasto tutkii yhdessä Unescon kanssa kulttuurin roolia globaalina julkisena hyötynä (‘global public good’). Hanke julkistetaan Unescon suuressa maailmankonferenssissa Mondiacult - Cultural Policies for Sustainable Development Meksikossa 28.–30. syyskuuta 2022. Hankkeen tuloksena julkaistaan raportti, joka luo perustan monialaiselle ymmärrykselle kulttuurin roolista osana maailmanlaajuista kestävää kehitystä.

Arts & Health Collective – Yhteistyö WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa 2021–2023
Pohjoismainen kulttuurirahasto on käynnistänyt yhdessä WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa pilottihankkeen, joka tuo yhteen tutkijoita, taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä eri maista tutkimaan tehokkaita ja kestäviä tapoja tuoda taide ja kulttuuri osaksi terveyssektoria. Hanke on osa Pohjoismaisen kulttuurirahaston Globus-aloitetta, jonka tavoitteena on laajentaa pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä globaaleissa konteksteissa.

Separatistiset yhteisöt - yhteistyö Art as Forum -tutkimuskeskuksen kanssa
Vuosina 2022–2023 Art as Forum ja Pohjoismainen kulttuurirahasto tutkivat yhdessä rodullistettujen taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden kanssa kulttuuripolitiikan nykytilaa Pohjoismaissa. Hanke toimii osana Communities of Separatism -tutkimushanketta. Siinä tutkitaan, miten separatistinen järjestäytyminen haastaa ja laajentaa yhteisöllisyyden käsitteitä, sekä kulttuurillisen järjestäytymisen, kulttuuripolitiikan ja muuttuvan taidekäsityksen välistä vuorovaikutusta Pohjoismaissa.

Taskforce – Kulttuurilaitosten kehittämisohjelma yhdessä Bikubenfonden-rahaston kanssa
Pohjoismainen kulttuurirahasto on yhdessä Bikubenfonden-rahaston kanssa kehittänyt kehitysohjelman, jonka tavoitteena on tarjota kulttuurilaitoksille työkaluja oman organisaation pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia ja varmistaa taidelaitosten kestävä kehitys muun muassa vahvistamalla laitosten käsitystä omasta toiminnastaan.

Resilient Music Cities - Torshavn, Nuuk & Anchorage – Yhteistyö Center for Music Ecosystems -järjestön kanssa
Center for Music Ecosystems -organisaation johtamassa hankkeessa tutkitaan musiikkialan ekosysteemejä ja niiden merkitystä harvaan asutuilla alueilla Pohjoismaissa ja Alaskassa. Hankkeen tuloksena laaditaan kattava raportti sekä konkreettiset toimintasuunnitelmat musiikkialan ekosysteemien vahvistamiseksi.

Kulttuuripoliittiset verkostotapaamiset pohjoismaisten kulttuurikeskusten välillä
Pohjoismainen kulttuurirahasto järjestää vuosina 2022–2023 sarjan kulttuuripoliittisia verkostotapaamisia yhteistyössä Kulttuurikeskus Hanaholmenin (Suomi), Reykjavikin Pohjoismaisen talon, Färsaarten Pohjoismaisen talon ja Grönlannin Pohjoismaisen instituutin sekä a/nordi/c-ajatushautomon kanssa.

Lue lisää ajankohtaisista kumppanuushankkeista täältä