Nasa Q1p7bh3shj8 Unsplash

Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel toteaa:
"Globus selkeyttää asemaamme rahastona, joka edistää projektituen ja jatkuvan juurrutustyön avulla kulttuurivaihtoa ja sosiaalista kestävyyttä. Pelivaran tarjoaminen varsinkin nuorille taiteilijoille toimii kasvualustana luovalle Pohjolalle, jonka monimuotoinen kulttuuri-ilmaisu perustuu taiteilijoiden omiin näkemyksiin innovoinnista, liikkuvuudesta ja integraatiosta."

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apulaisjohtaja Eline Sigfusson toteaa puolestaan näin:
"Globus on kunnianhimoinen ja kauaskantoinen ohjelma. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun hallituksemme on päättänyt yhtä pitkäkestoisesta ohjelmasta. Se tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille aitoja mahdollisuuksia luoda syviä ja pitkäaikaisia verkostoja, jotka ovat tunnetusti kulttuuriyhteistyön ja taiteellisen kehityksen kulmakiviä. Globuksen avulla haluamme antaa kulttuurielämälle mahdollisuuden rikkoa kansallisia ja henkisiä rajoja tänä raja-aitojen aikana ja saattaa ihmisiä yhteen nauttimaan avoimesta ja sykähdyttävästä Pohjolasta."

Uudenlaista tukiajattelua
Globuksen taustalla on halu uudistaa kulttuuritukiajattelua. Toisin kuin rahaston puls-, HANDMADE- ja Opstart-tukiohjelmissa, Globuksessa ei vaadita alueellista yhteistyötä. Nyt tuemme päinvastoin projekteja, joita ei ole mahdollista toteuttaa yksin Pohjolassa. Tähtäimessä on projekteja, jotka herättelevät taiteen ja luovuuden keinoin keskustelua nuorten ja uusien pohjoismaalaisten kanssa. Projektit voivat auttaa kehittämään julkista tilaa ja rakentamaan uusia yhteisöjä, jotka ylittävät meitä erottavia kieli- ja muita rajoja ja luovat uutta osana yhteistä demokratiaamme.

Pilottiprojektit 2020
Uutta ohjelmaa testataan ensimmäisenä vuonna muutamien pilottihankkeiden avulla. Niistä saatavat käytännön kokemukset voivat auttaa tekemään tukiohjelmasta entistä avoimemman ja moniulotteisemman. Kaikkien pilottihankkeiden tavoitteena on käydä vuoropuhelua uuden sukupolven taiteilijoiden, instituutioiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa, jotta heidän äänensä kirkastuisi. Pilottihankkeissa tehdään yhteistyötä useiden pohjoismaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa, jotka auttavat laajentamaan rahoituspohjaa ja lisäämään ohjelman pitkävaikutteisuutta.

Pyrimme yhdessä venäläisten, kanadalaisten ja pohjoismaisten kumppanien kanssa saattamaan yhteen arktisen alueen luovia nuoria, jotta he voisivat synnyttää ideoita ja edistää siten sosiaalista kestävyyttä.

Selvitämme yhdessä nuoria kykyjä edustavien organisaatioiden kanssa sitä, miten lahjakkaat nuoret taiteilijat voisivat toteuttaa globaaliin yhteistyöhön perustavia unelmaprojektejaan.

Vahvistamme keskustelua Pohjolan taide- ja kulttuurialasta ja luomme uuden kriittistä ajattelua edistävän kansainvälisen verkoston, jonka tarkoituksena on tasoittaa nuorten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden tietä globaaleilla markkinoilla.

Toteutamme lisäksi katutason demokratiaprojekteja ja tutkimme sitä, miten taiteilijaliikkuvuutta voitaisiin helpottaa kehittyneen Pohjolan ja sellaisten maailman alueiden välillä, joilla ei ole vastaavia edellytyksiä. Tässä yhteydessä vahvistamme yhdessä Unescon kanssa vuoropuhelua, joka koskee kulttuuristen ilmaisukeinojen monimuotoisuutta ja kulttuuripolitiikan erilaisia rooleja. Tämä on mielestämme keskeinen osa työtä, jossa raivataan tietä Pohjolassa ja sen ulkopuolella tehtävälle globaalille kulttuuriyhteistyölle.

Globuksen myötä kirjoitamme uuden luvun rahaston historiaan ja annamme tilaa omaan maailmankolkkaamme liittyville globaaleille näkökulmille. Tarkoituksena on, että kohtaamme taiteilijoita heidän kotirintamallaan, tuemme heitä osoittamalla luottamusta ja riskihalukkuutta sekä tarjoamme mahdollisuuden antaa pohjoismaisuuden kasvaa Pohjoismaita suuremmaksi.