Globus artikel

Ohjelman tavoitteena on tarjota taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille mahdollisuuden osallistua ylikansallisiin ja pitkäjänteisiin yhteistyökuvioihin ja verkostoihin, jotka suuntautuvat uudella tapaa ja entistä vapaammin Pohjoismaiden ulkopuole. Toisin kuin rahaston muissa ohjelmissa, Globuksessa ei vaadita alueellista yhteistyötä Pohjoismaiden välilla. Nyt tuemme projekteja, joita ei ole mahdollista toteuttaa yksin Pohjolassa.

Yli kulttuuristen, maantieteellisten ja alakohtaisten rajojen 

Globus-ohjelman kautta rahasto haluaa vastata taiteilijoiden kasvavaan tarpeeseen työskennellä yli rajojen sekä luoda tilaa, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen kompleksisissa ja muuttuvissa globaaleissa ympäristöissä. Tarkoituksenamme on kohdata taiteilijat heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin sekä tukea heitä luottamusta ja riskihalukkuutta osoittaen.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston perustamisvuodesta 1966 lähtien olemme voineet todistaa sitä, miten taide ja kulttuuri voivat ylittää rajoja ja kaventaa ihmisten välisiä kuiluja. Tänä päivänä toimintaympäristöömme vaikuttavat yhä enemmän globaalit mullistukset ja epävarmuudet. Nämä suuntaukset vaikuttavat suoraan taide- ja kulttuurialaan, aiheuttaen haasteita mutta antaen myös mahdollisuuksia panostaa taiteen ja kulttuurin transformatiiviseen rooliin ja mahdollisuuteen näkemään ylitse vakiintuneiden kategorioiden. Globus-ohjelmalla haluamma vahvistaa taiteen rajat ylittävää luonnetta sekä edistää taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia luoda yhteyksiä yli erilaisten kontekstien, sanoo Benny Marcel, Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja.

Globus-ohjelmassa tuetaan taide- ja kulttuuriyhteistyötä, jonka käytännöt tähtäävät kulttuuristen, sosiaalisten, historiallisten, maantieteellisten ja alakohtaisten rajojen ylittämiseen ja laajentamiseen. Ohjelma kannustaa siten rakentamaan monialaisia yhteistyömuotoja ja verkostoja, jotka etsivät uusia näkökulmia monikulttuurisen ja -paikkaisen vuorovaikutuksen kautta ja kehittävät vuoropuhelua yli kontekstirajojen.

Ohjelma on avoin projekteille, joissa hyödynnetään kokeellisia lähestymistapoja ja menetelmiä sekä pyritään tutkimaan paikallisen ja globaalin välistä vuorovaikutusta. 

Projektien tulee kytkeytyä taide- tai kulttuuriympäristöihin, mutta niissä voi olla mukana myös muita ammattialoja ja perinteitä.

Pohjoismaista merkittävyyttä verkostoista ja vuorovaikutuksesta

Rahasto haluaa Globuksen avulla omaksua entistä avoimemman ja avaramman käsityksen hankkeiden pohjoismaisesta merkittävyydestä. Pohjoismaisuutta ei määritellä tässä yhteydessä kansallisvaltioiden välisenä yhteistyönä, vaan rajat ylittävänä aatteena tai kontekstina, jota voidaan tarkastella sen kautta, miten taide ja kulttuuri kohtaavat ympäri maailmaa.

Projekteilla on oltava selkeä kytkös tai suhde Pohjolaan yhteistyökumppaneiden, teemojen tai aktiviteettien kautta, mutta projektin ei pidä olla toteutettavissa pelkästään Pohjoismaissa.

Rahasto auttaa osana Globusta luomaan verkoston, jossa ovat mukana kaikki ohjelmasta rahoitettavat projektit. Kehitystyöhön sisältyy rakenteita ja verkkofoorumeja, jotka takaavat tulevan tiedonvaihdon ja oppimisen kumppanien sekä projektien ja rahaston välillä.

Lue lisää Globus-ohjelmasta ja hakuehdoista