Olafur Eliasson_Reality projector_2018 - Joshua White.jpg

Kuvassa: Olafur Eliasson: Reality projector, 2018. Kuvaaja: Joshua White

Tietoa seminaarista

Lokakuussa järjestettävä seminaari on ensimmäinen pohjoismaisella tasolla järjestettävä tapahtuma, jossa yli 100 alan osaajaa tapaavat keskustellakseen ja käsitelläkseen alan tulevia avauksia ja tutkimuspanostuksia. Tilaisuuteen on kutsuttu tutkimus- ja taidekoulutusalojen edustajia eri Pohjoismaista sekä muita taide- ja kulttuurialan vaikuttajia, jotka voivat jatkaa keskustelua erilaisilla foorumeilla.

Seminaarin sisältö on jaettu seuraaviin teemoihin: Taiteen vaikutustavat ja yleisö, Taiteen kenttä ja yhteisöt sekä Taide ja julkisuus. Jokaisen teeman ympärille on rakennettu keynote-puheita ja keskusteluja, joissa taiteen ja sosiaalisten yhteisöjen välistä suhdetta avataan mm. seuraavista näkökulmista:

 • Taiteen sosiaalisten yhteisöjen kulttuuripoliittinen merkitys
 • Taiteelliset julkisuudet globalisoituneessa yhteiskunnassa
 • Taiteelliset julkisuudet ja uusi media
 • Taiteen yleisöt ja ei-yleisöt
 • Taidetta ympäröivien sosiaalisten yhteisöjen arvon määrittäminen
 • Taidekritiikki ja sosiaaliset yhteisöt


Seminaarin tavoitteena on:

 • Koota aiheen kannalta merkityksellisten tutkimusalojen edustajia käsittelemään ja kehittämään edelleen tutkimuspanostusten eri näkökohtia.
 • Avata tutkimuskenttää poikkitieteellisille tutkimusperinteille  
 • Tuoda aihetta koskevat keskustelut näkyväksi sekä osaksi kulttuuripoliittista ja julkista keskustelua

Seminaarin puhujat:

 • Pääpuhuja Shannon Jackson (University of California, Berkeley)
 • Trine Bille (Copenhagen Business School)
 • Arild Danielsen (University of Southeast Norway)
 • Sissel Furuseth (Oslon yliopisto))
 • Maria Hirvi-Ijäs (Cupore, Suomi)
 • Stefan Jonsson (Lindköpingin yliopisto)
 • Owe Ronström (Uppsalan Yliopisto)
 • Frederik Tygstrup (Kööpenhaminan yliopisto)
 • Bjarki Valtysson (Kööpenhaminan yliopisto)

Seminaari sisältää keynote-puheita ja keskusteluja. Kaikkien osallistujien odotetaan osallistuvan aktiivisesti päivän keskusteluihin.  

Seminaarin tausta

Tanskan taiderahasto tilasi vuonna 2015 professori Frederik Tygstrupilta tutkimusraportin koskien taiteen roolia nykypäivän yhteiskunnassa. Raportti loi perustan laajemmalle pohjoismaiselle tutkimusyhteistyölle Norjan kulttuurineuvoston kanssa. Lue lisää raportista täällä.  


Tietoa järjestäjistä

Tanskan taiderahasto
Tanskan taiderahaston tavoitteena on edistää ja kehittää taidetta Tanskassa ja tanskalaista taidetta ulkomailla. Taiderahasto myöntää vuosittain yli 500 milj. Tanskan kruunua seuraaville taidealoille: arkkitehtuuri, kuvataide, elokuva, kirjallisuus, taidekäsityö ja design sekä musiikki ja näyttämötaide.  

Norjan kulttuurineuvosto
Norjan kulttuurineuvosto tukee taidetta ja kulttuuria Norjassa sekä edistää uusia taide- ja kulttuuriprojekteja. Kulttuurineuvoston tavoitteena on stimuloida nykyajan moninaisia taiteellisia ja kulttuurisia ilmaisumuotoja sekä edistää taiteen ja kulttuurin luomista, ylläpitämistä, dokumentointia ja saavutettavuutta.

Pohjoismainen kulttuurirahasto
Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Rahasto on tehnyt pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä vuodesta 1966 lähtien. Viime vuosina rahasto on osallistunut aktiivisesti verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista pohjoismaisen kulttuuripolitiikan kehittämiseksi voidakseen osallistua keskusteluun taiteen kautta avautuvista suuntauksista ja rajoja purkavista mahdollisuuksia.