Kumppanuushankkeet

Pohjoismainen kulttuurirahasto on osana nykyistä strategiaansa solminut uudenlaisia kumppanuuksia, jotka tähtäävät taide- ja kulttuurikentän pitkäjänteiseen kehittämiseen. Voit tällä sivulla lukea lisää toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista hankkeista.

Tavoitteena uuden tiedon lisääminen ja pitkäkestoinen sitoutuminen

Rahasto on vuodesta 2020 lähtien käynnistänyt useita yhteistyöprojekteja ja kehityshankkeita eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Työn tavoitteena on lisätä tietoa taide- ja kulttuurialasta ja edistää politiikan kehittämistä eri osa-alueilla.

 

Kumppanuushankkeiden teemoja ovat mm. kulttuurilaitosten pitkäjänteinen kehittäminen sekä taiteen ja terveydenhuollon välisten yhtymäpintojen kehittäminen. Hankkeissa pyritään avartamaan taiteen ja kulttuurin toimintaympäristöjä sekä luomaan uudenlaista ja pitkäkestoista sitoutumista pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön.

 

Kumppanuushankkeet pohjautuvat Pohjoismaisen kulttuurirahaston monivuotiseen kokemukseen ja aiempiin panostuksiin uusien verkostojen luomisessa ja kulttuuripolitiikan kehittämisessä pohjoismaisella tasolla. Pohjoismaisena organisaationa rahasto on kytkeytynyt sekä politiikkaan että sen toteuttamiseen taide- ja kulttuurikentällä. Voimme sen ansiosta toimia aktiivisesti uusien hankkeiden alullepanijana sekä takaamaan joustavat puitteet eri aiheiden ja teemojen tarkastelulle. Tavoitteena on näin edistää entistä laajempaa ymmärrystä taiteen ja kulttuurin merkityksestä yhteiskuntien kehityksessä.

 

Voit lukea “Kumppanuudet”- välilehdeltä mm. seuraavista ajankohtaisista hankkeista:

 

Kehittämisohjelma kulttuurilaitoksille yhteistyössä Bikubenfonden-rahaston kanssa
Olemme yhdessä tanskalaisen taide- ja kulttuurirahaston Bikubenfondenin kanssa kehittäneet uudenlaisen kehitysohjelman kulttuurilaitoksille. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa ja varmistaa taidelaitosten pitkäjänteinen ja kestävä kehitys mm. strategista ja organisatorista tietämystä ja ymmärrystä edistämällä. Ohjelmassa tarjotaan myös konkreettisia työkaluja organisaatioiden kehitysalueiden tunnistamiseen ja työstämiseen.

Arts & Health Collective – Yhteistyö maailmanterveysjärjestö WHO:n kanssa
Hanke tuo yhteen taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, terveyden alan ammattilaisia ja päätöksentekijöitä eri maista kehittämään ja tunnistamaan tehokkaita ja kestäviä tapoja tuoda taide ja kulttuuri osaksi terveyssektoria.

 

Critical Voices – Yhteistyö UNESCO:n kanssa
Hanke pyrkii vahvistamaan laajaa ja globaalia vuoropuhelua taiteen moninaisuudesta ja kulttuuripolitiikan roolista osana yhteiskuntaamme.

Kehitystuki

Rahasto voi jakaa strategista kehitystukea eri kumppanuushankkeille. Tukea voidaan myöntää hankkeille, joille on tunnusomaista rahaston strategiaan ja temaattisiin tukiohjelmiin liittyvien teemojen tai organisaatiomuotojen kokeellinen kehittäminen.

Lue lisää

Rahaston kehitystuen jakoperiaatteet

Pohjoismainen kulttuurirahasto on viime vuosien aikana kehittänyt tukitoimintaansa entistäkin selkeämmäksi ja kohdennetummaksi. Rahasto jakaa tukea eriytetyn mallin mukaisesti, mikä mahdollistaa sekä tuen laajan että tarkennetun kohdistamisen.

 

Strategisen kehitystuen avulla rahasto voi vahvistaa strategista työtään ja tukea uusia pohjoismaisia kumppanuuksia, jotka edistävät laajemman kulttuuriyhteistyön kehittämistä Pohjolassa. Kehitystukea voidaan myöntää projekteille ja kumppanuushankkeille, joita ei tueta rahaston muiden tukiohjelmien puitteissa.

 

Seuraavat periaatteet määrittävät rahaston toimintaa kehitystuen kanssa:

  • Kehitystuen puitteissa voidaan laatia lyhytkestoisia tai monivuotisia puitesopimuksia sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka kehittelevät Pohjoismaisen kulttuurirahaston strategiaan liittyviä tärkeitä teemoja tai panostusalueita tai tukee rahaston tehtävää.
  • Tukea voidaan jakaa projekteissa ja hankkeissa, joille on tunnusomaista rahaston strategiaan tai temaattisiin panostuksiin ja tukiohjelmiin liittyvien teemojen tai konseptien kokeellinen kehittäminen.
  • Kehitystukea jaetaan projekteille, jotka toteutetaan tiiviinä yhteistyöhankkeina ja vastavuoroisesti, jotta Pohjoismainen kulttuurirahasto ja muut kumppanit voisivat seurata projekteja ja kerätä ainutlaatuista ja olennaista tietoa.
  • Kehitystuelle edistetään kulttuuritoimijoiden tai -instituutioiden kehittämistä sekä rahaston tuleviin panostuksiin ja kehitysnäkökulmiin liittyvien menetelmien ja mallien tutkimista ja kokeilua.