Hae tukea

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Rahasto jakaa kolmenlaista tukea: yleistä projektitukea, jolla on kolme vuotuista hakuaikaa, OPSTART-käynnistystukea ja panostustukea.

Mikä on projektituki?

Pohjoismainen kulttuurirahasto myöntää projektitukea edistääkseen uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Mitä rahasto tukee?

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee kaikkien taide- ja kulttuurialojen projekteja. Projektin peruslähtökohtana tulee olla pohjoismainen painoarvo ja yhteistyö.

 

Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuki on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia. Pohjoismainen kulttuurirahasto ei tue:

 

 • kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisia projekteja, kuten urheilutapahtumia
 • tuotteiden tuotantoa ja julkaisua, mikäli se on projektin ainoa tai ensisijainen tavoite (koskee esimerkiksi musiikki-, elokuva- ja tv-tuotantoa, tietokonepelien tuotantoa, kirjojen julkaisua tai käännöksiä)
 • kiertuetoimintaa, ellei kyse ole laajemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • ulkomaanopintoja ja luokkaretkiä
 • yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumista tapahtumiin (tukea voi hakea vain järjestäjä)
 • laitosten käyttökustannuksia, korjaus- ja rakennushankkeita sekä varsinaisessa toiminnassa - käytettävän tekniikan hankkimista
 • jo toteutettuja hankkeita.
Lue lisää

Hakuajat 2017

 • 25. tammikuuta klo 12.00 Tanskan aikaa (UTC + 1)
 • 2. toukokuuta klo 23.59 Tanskan aikaa
 • 2. lokakuuta klo 23.59 Tanskan aikaa

Vastaus tulee 6 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Arviointikriteerit

Pohjoismainen merkittävyys

Rahasto arvioi pohjoismaista merkittävyyttä ottamalla huomioon muun muassa sen,

miten

 • Pohjoismaihin kytkeytyvät toimijat luovat ja kehittävät projektia keskenään ja mahdollisesti yhteistyössä Pohjoismaiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • projektin toimijat edustavat Pohjolaa maantieteellisesti.
 • projektissa ajatellaan ylikansallisesta näkökulmasta ja kannustetaan avoimuuteen ja suvaitsevaisuuteen
 • projekti sijoittaa Pohjolan maailmaan ja maailman Pohjolaan.
Lue lisää

Projektin laatu ja sen kyky kehittää pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää

Rahasto arvioi projektin laatua ja kehittävyyttä ottamalla huomioon muun muassa

 • projektin taiteellisen tai kulttuurisen sisällön ja tavoitteen
 • projektin paikallisen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälisen merkityksen
 • projektin pitkän aikavälin taiteelliset tavoitteet ja visiot
 • projektin menetelmän ja toteutussuunnitelman.
Lue lisää

Yhteistyön laatu ja sisältö

Rahasto arvioi projektin pohjoismaisen yhteistyön laatua ja sisältöä ottamalla huomioon muun muassa:

 • osallistuvien kumppanien sitoutumisen, projektin kohderyhmät sekä projektin jalkauttamisen tarkoituksenmukaisiin toimintaympäristöihin
 • projektin osarahoituksen riittävyyden, mitä pidetään projektin yhteistyörakenteen keskeisenä osana
 • tavan, jolla projekti edistää yhteistyötä.
Lue lisää

Talous

Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta voi hakea perusteellisen rahoitussuunnitelman pohjalta enintään 50 %:n osuutta projektikustannuksista. Tyypillisistä tukisummista saa käsityksen rahaston tukemien projektien luettelosta.

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto edellyttää projekteilta asianmukaista osarahoitusta ja pitää sitä keskeisenä osana projektin ankkuroimista yhteistyökumppanien toimintaan. Mitä suurempaa summaa haetaan, sitä suurempia vaatimuksia rahasto asettaa omarahoitusosuudelle ja muiden rahoittajien osuudelle. Muun rahoituksen osuuden tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 50 %, ja pohjoismaisista tukijärjestelmistä haettava yhteissumma voi olla enintään 85 % projektin rahoituksesta.

 

Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta haettava enimmäissumma on 500 000 Tanskan kruunua, mutta perehdy ennen hakemista tavanomaisiin tukisummiin. Katso lisää kohdasta Tuetut projektit.

 

Omarahoitusosuuteen voi sisällyttää vapaaehtoista työpanosta. Vapaaehtoisen työpanoksen perustana oleva laskelma tulee eritellä hakemuksen budjetissa.

 

Rahasto voi myöntää tukea projektin hallinto- ja palkkakuluihin, mikäli ne suoraan liittyvät projektiin.

Lue lisää

Toistuvat hakemukset

Jos haet tukea esimerkiksi vuosittain toistuvaan tapahtumaan, jolle olet hakenut tukea aiemminkin, rahasto arvioi hakemuksen kehitysnäkökulmasta. Huomiota kiinnitetään varsinkin projektin muodon ja sisällön omaleimaisuuteen tai innovatiivisuuteen sekä yleisötyöhön ja yleisön osallistamiseen.

Lue lisää

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavat projektit

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavia projekteja koskevat tukihakemukset arvioidaan sen pohjalta, luovatko ne vastavuoroista arvoa järjestäjälle sekä pohjoismaisille kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille.

 

Projektilla tulee olla aktiivisia ja päteviä ulkomaisia kumppaneita, jotka tarjoavat projektille palveluja tai rahoitusta. Lisäksi arvioimme projektin pohjoismaista merkittävyyttä ja vuorovaikutusta. Arvioimme niin ikään projektin laatua, seurantaa, vaikuttavuutta sekä ulkomaista kiinnostusta projektiin.

 

Tukea myönnetään yleensä projektin pohjoismaisiin lisäkustannuksiin, kuten matkakuluihin, palkkioihin ja hallinnointiin, jotka liittyvät työpajoihin, esityksiin, konsertteihin, näyttelyihin, festivaaleihin, konferensseihin, tutkimushankkeisiin ja vastaaviin.

Lue lisää

Ehdot

Projektikausi

Projekti voi kestää tuen myöntämisvuoden jälkeen enintään kaksi seuraavaa kalenterivuotta. 

 

Varsinaista projektitoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitus on tehnyt päätöksensä ja olet saanut myöntämispäätöksen.

 

Tukea ei voi hakea taannehtivasti jo toteutuneisiin kuluihin.

Lue lisää

Hakemukset

Jos olet saanut rahastolta hylkäämispäätöksen, voit hakea samalle projektille tukea vielä kerran.

 

Rahasto vastaanottaa vain rahaston hakuportaalissa täytettäviä verkkohakemuksia. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

Lue lisää

Julkisuus

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

 

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan hakemukset ovat julkisia lukuun ottamatta henkilö- ja pankkitietoja.

Lue lisää

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, sekä yhteystiedot sihteeristöön.

Katso kysymyksiä ja vastauksia

Valmiina?

 • Oikea tukimuoto valittu
 • Hakuehdot täyttyvät
 • Hakemus valmis ennen haun umpeutumista
HAE TUKEA NYT

Hakuaika

OPSTART on kesälomalla. Otamme vastaan hakemuksia 14. elokuuta 2017 alkaen.

 

OPSTART-hakuaika on kesätauon jälkeen jatkuva, ja vastaus tulee 20 päivässä.

Mikä OPSTART on?

OPSTART-käynnistystuen tavoitteena on

 • kannustaa hakijoita uusien pohjoismaisten projektien, yhteistyökuvioiden ja verkostojen perustamiseen
 • tukea lupaavia projekti-ideoita, jotta niistä voisi kehkeytyä pohjoismaisia yhteistyöprojekteja.

Mitä rahasto tukee?

OPSTART-käynnistystukea myönnetään toimijoille, joilla on hyvä idea uudesta taide- tai kulttuuriprojektista ja halua kehittää siitä laajempi pohjoismainen yhteistyöprojekti.

 

OPSTART-projektiin tulee sisältyä vähintään kahden Pohjoismaan välistä yhteistyötä, ja tavoitteena tulee olla vielä ainakin kolmannen Pohjoismaan saaminen mukaan. Hakemuksessa on osoitettava selvästi, mitä muita toimijoita ja maita projektiin halutaan mukaan.

 

Tukea voivat hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen toimijat. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

Lue lisää

Mitä rahasto ei tue?

OPSTART-tuki on laaja-alaista, mutta siinä on tiettyjä rajoituksia: 

 • OPSTART on tarkoitettu yhteiseen ideointiin eikä jo viimeisteltyjen projektien toteuttamiseen.
 • OPSTART-tukea myönnetään uusille projekti-ideoille. Älä siis hae tukea, jos olet aiemmin hakenut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta tukea vastaavalle projekti-idealle.
 • OPSTART-tukea ei myönnetä kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisille projekteille, kuten urheilutapahtumille.
 • OPSTART-tukea ei myönnetä ulkomaanopintoihin eikä luokkaretkiin.
 • OPSTART-tukea ei myönnetä yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumiseen tapahtumiin.
Lue lisää

Arviointikriteerit

Projektin pohjoismainen painoarvo

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta Pohjoismaasta (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). OPSTART-projekteissa tulee olla mukana vähintään kaksi Pohjoismaata. Projekti-idealle tulee olla tunnusomaista yhteistyö ja vuorovaikutus, ja tavoitteena tulee olla vielä ainakin kolmannen Pohjoismaan saaminen mukaan.

 

Arvioimme sitä, miten projekti on ankkuroitu tai miten se on tarkoitus ankkuroida tarkoituksenmukaisiin pohjoismaisiin toimintaympäristöihin ja miten yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet projektiin.

 

Pohjoismaiden keskinäisen yhteistyön lisäksi projektissa voidaan tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden ulkopuolisten kumppanien kanssa.

Lue lisää

Projektin laatu ja menetelmä

Rahasto arvioi OPSTART-projekti-idean kykyä kehittää uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

 

Rahasto arvioi projekti-idean laatua sen omaperäisyyden sekä taiteellisten tai kulttuuristen tavoitteiden ja sisältöjen perusteella. Lisäksi arvioidaan toteutettavuutta, toteutusmenetelmää ja vaikuttavuutta projektin kohderyhmiin nähden.

Lue lisää

Talous

OPSTART-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (noin 3 400 euroa).

 

Jos hakija asuu Grönlannissa ja projektiin sisältyy matkoja, enimmäissumma on 35 000 Tanskan kruunua.

 

OPSTART-tukea myönnetään tyypillisesti Pohjoismaissa pidettävien kokousten matka- ja majoituskuluihin. Voit hakea tukea myös muihin kuluihin, kuten palkkioihin, materiaaleihin tai muuhun, mitä projekti-idean yhteinen kehittely ja laajentaminen vaativat.

 

OPSTART-tukeen ei liity osarahoitusvaatimusta.

Lue lisää

Projektikausi

Voit hakea tukea ainoastaan toimintaan, joka toteutetaan sen jälkeen, kun olet saanut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta vastauksen tukihakemukseen. Projektikauden enimmäiskesto on tuen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi.

Lue lisää

Toistuvat hakemukset

Tukea voi hakea vain uuden projekti-idean kehittelyyn. Älä siis hae tukea, jos olet aiemmin hakenut Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta projektitukea samalla tai vastaavalle idealle.

 

Jos OPSTART-hakemuksesi on hylätty, voit kehittää projektia ja hakea sille tukea vielä kerran.

Lue lisää

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavat projektit

Pohjoismaiden ulkopuolisia projekteja koskevat tukihakemukset arvioidaan sen pohjalta, luovatko ne vastavuoroista arvoa järjestäjälle sekä pohjoismaisille kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille.

 

Projektilla tulee olla aktiivisia ja päteviä ulkomaisia kumppaneita, jotka tarjoavat projektille palveluja tai rahoitusta. Lisäksi arvioimme projektin pohjoismaista painoarvoa ja vuorovaikutusta. Arvioimme niin ikään projektin laatua, seurantaa, vaikuttavuutta sekä ulkomaista kiinnostusta projektiin.

Lue lisää

Ehdot ja raportointi

Hakemuksen ehdot

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

 

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan hakemukset ovat julkisia lukuun ottamatta henkilö- ja pankkitietoja. 

 

Rahasto vastaanottaa vain rahaston hakuportaalissa täytettäviä verkkohakemuksia. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

Lue lisää

Hyväksyttyjen hakemusten ehdot

OPSTART-tuen ehdot

Muutokset projektissa:

Apuraha voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston sihteeristön ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi:

• pohjoismaisiin osallistujamaihin
• yhteistyökumppaneihin
• projektikauden pituuteen

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston mainitseminen hankkeen tukijana

Pohjoismainen kulttuurirahasto tulee mainita (käytä mielellään @NordiskaKulturfonden #nordiskkulturfond #OPSTARTfunding) ja rahaston logoa tulee käyttää projektin julkistuksessa ja esittelyssä. 

 

Apurahan maksaminen:

Siirrämme rahat tilillesi heti myöntämispäätöksen jälkeen. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahansiirto voi kuitenkin viedä jopa 8 pankkipäivää.

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Projektin päättymisen jälkeen sinun tulee viimeistään kuukauden kuluessa raportoida projektin tuloksista ja tulevaisuudennäkymistä sekä projektin taloudenpidosta erillisellä lomakkeella, jonka voit ladata tästä (PDF). Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä.

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Pistokoetarkastukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon käynnistystuen saajia pistokoetarkastukseen.

 

Lue lisää

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, sekä yhteystiedot sihteeristöön.

Katso kysymyksiä ja vastauksia

HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT. EMME ENÄÄ OTA VASTAAN puls-HAKEMUKSIA.

Keikkapaikat ja festivaalit saavat vuosina 2017–2019 ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä pohjoismaiseen musiikkiin ja esitellä yleisölleen lupaavia artisteja, joilla on kansainvälistä potentiaalia. puls on Pohjoismaisen kulttuurirahaston kolmivuotinen tukiohjelma, josta jaetaan vuonna 2017 lähes puoli miljoonaa euroa noin 35 pohjoismaiselle keikkapaikalle ja festivaalille.

Ohjelman tavoitteet:

 • Pohjoismaissa toimivat artistit saavat luotua suhdetta uusiin pohjoismaisiin konserttijärjestäjiin (keikkapaikat ja festivaalit).
 • Konserttijärjestäjien työ kehittyy pohjoismaisen järjestäjäverkoston vahvistuessa.
 • Tuetaan taiteellista uudistumista ja laadukkaan musiikin tuomista nykyistä useamman ulottuville Pohjoismaissa.
 • Tuetaan yleisötyön laatua ja uudistumista ja edistetään siten yhteenkuuluvuutta ja yhteisen identiteetin kehittymistä yleisön, artistien ja konserttijärjestäjien välillä.


Ketkä voivat hakea?
Ohjelmasta tuetaan konserttijärjestäjiä, kuten keikkapaikkoja, konserttitoimintaa harjoittavia näyttämöitä sekä festivaaleja. Hakijoiden tulee toimia jostakin Pohjoismaasta käsin ja harjoittaa ammattimaisesti organisoitua toimintaa (esim. aatteellinen yhdistys, rahasto tai yritys). Tukea eivät voi hakea yksityishenkilöt. Konserttijärjestäjät voivat myös aloittaa yhteistyön ja hakea tukea yhteiselle ohjelmalle, yleisösuunnitelmalle, kuratointiyhteistyölle ja artistivaihdolle. Kyse voi olla esimerkiksi instituutioiden ja promoottorien välisestä yhteistyöstä sekä useiden konserttijärjestäjien välisestä alueellisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä.

Mitä ohjelmasta tuetaan
puls-ohjelmasta tuetaan sitä, että konserttijärjestäjät voivat ottaa lupaavia Pohjoismaissa toimivia artisteja ohjelmistoonsa ja tehdä määrätietoista yleisötyötä. Konserttijärjestäjien työn tulee perustua koko kauden ajan relevanttiin pohjoismaiseen ohjelmaan, taiteelliseen visioon ja yleisöstrategiaan. Keskiössä voi olla esimerkiksi ohjelmasisältö, verkostoituminen, taiteilijavaihto ja yleisötyö.

Pohjoismaiset konserttijärjestäjät voivat hakea vuonna 2017 kolmivuotisiksi puls-järjestäjiksi. Tuki myönnetään konkreettisen ohjelman perusteella vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2017 ohjelmaan tulee sisältyä 5–8 konserttia, jotka toteutetaan elokuussa 2017–31. heinäkuuta 2018.

 • puls-konserteissa tulee yhteensä esitellä artisteja vähintään kahdesta muusta Pohjoismaasta kuin järjestäjän kotimaasta.
 • Tuettavien konserttien omarahoitusasteen on oltava vähintään 50 %.
 • Esiintymispalkkioiden on oltava ammattimaisella tasolla.
 • Konserttien on oltava julkisia.
 • Tuensaajan on osallistuttava vuotuiseen verkostokokoukseen ja edistettävä omalta osaltaan puls-viestintää.


Mitä ohjelmasta ei tueta
-
Näytöskeikkoja ja promokonsertteja.
- Teknisten laitteiden hankintaa.
- Ennen elokuuta 2017 järjestettäviä konsertteja.

Arviointikriteerit
Hakemuksessa tulee käsitellä seuraavia seikkoja:

 • Musiikkiohjelman laatu sekä projektin pitkäjänteiset taiteelliset tavoitteet ja visiot.
 • Projektin kulttuurinen, taiteellinen, alueellinen ja pohjoismainen merkitys.
 • Yleisötyön laatu ja innovatiivisuus.
 • Hakijoiden ammatillinen toiminta ja osaaminen alalla. Konserttijärjestäjän koolla ei ole väliä.
 • Ulkoisen yhteistyön laatu, mikäli projektiin sisältyy ulkoista yhteistyötä.

Konserttikohtainen (yksi yhtye = yksi konsertti) tuki on 8 000–12 000 Tanskan kruunua (1 000–1 600 euroa). Valituille konserttijärjestäjille voidaan myöntää myös 15 000–25 000 Tanskan kruunun (2 000–3 400 euron) perussumma yleisötyöhön.

Yhden konserttijärjestäjän hakemukset: Konserttijärjestäjät voivat hakea vuonna 2017 tukea konkreettiselle ohjelmalle, johon sisältyy 5–8 pohjoismaisten artistien konserttia. Toteutusaika on elokuusta 2017 heinäkuun 2018 loppuun. Artistien kiertuemahdollisuuksien edistämiseksi voidaan lisäksi tukea 2–4:ää lisäkonserttia, jotka konserttijärjestäjät järjestävät yhteistyössä muiden tuettujen järjestäjien kanssa.

Useamman konserttijärjestäjän hakemukset: Jos tukea haetaan useamman konserttijärjestäjän yhteistyöhön, konsertteja voi olla enintään kahdeksan järjestäjää kohden.

Hakemuksen sisältövaatimukset: Konserttijärjestäjän tulee hakea tukea sähköisesti ja täyttää erillinen hakulomake. Verkkohaku alkaa 1. helmikuuta 2017. Hakemuksessa tulee olla projektin tiivistelmä sekä hakijaa koskevia tunnuslukuja ja tietoja. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • puls-liite (lataa liite tästä) – Vuoden aikana (elokuu 2017–31. heinäkuuta 2018) järjestettävien 5–8 puls-konsertin konkreettinen ohjelma. Jos konserttien/tilaisuuksien artistikiinnitykset eivät ole vahvistuneet, hakijan tulee kertoa mahdollisimman konkreettisesti kaudeksi suunnitelluista konserteista. – Selvitys projektin taiteellisista tavoitteista ja mahdollisuuksista kolmivuotiskaudella – Yleisöstrategia – Markkinointipanostus ja -strategia – Verkoston kuvaus (jos hakemukseen sisältyy yhteistyötä useampien konserttijärjestäjien kanssa) ja verkostostrategia.
 • Konserttien yksityiskohtainen budjetti ja rahoitussuunnitelma.
 • Hakijan tai hakijoiden vuoden 2016 ohjelma.
 • Hakijan tai hakijoiden viimeisin vuosikertomus.

 

Tulevien puls-järjestäjien valitseminen:
Konserttijärjestäjät valitaan Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle lähetettyjen hakemusten perusteella. Hakemusten kansallisen tason karsinnasta vastaa kansallisten tukijärjestelmien ja musiikkiorganisaatioiden edustajista koostuva referenssiryhmä. Ryhmässä ovat Tanskan taiderahasto, Ruotsin kulttuurineuvosto, Norjan kulttuurineuvosto, MES Music Foundation Finland ja Iceland Music Export. Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista tulevien hakemusten karsinnasta vastaa Pohjoismaisen kulttuurirahasto. Lopullisen päätösesityksen tekee Pohjoismaisen kulttuurirahaston asiantuntijaryhmä hakemusten ja referenssiryhmän suositusten pohjalta.

Valittujen puls-järjestäjien verkostotapaamiset: Kaikkien tuensaajien kesken järjestetään vuosittain verkostotapaaminen, jota kehitetään yhteistyössä kansallisten elävän musiikin organisaatioiden kanssa. Ensimmäinen tapaaminen pidetään Tanskassa lokakuussa 2017.

puls vuosina 2018–2019: puls-järjestäjien tulee lähettää vuosittain lyhyt vuosiarviointi sekä seuraavaa vuotta koskeva päivitetty taiteellisen idean kuvaus, konkreettinen ohjelmaehdotus ja yleisötyösuunnitelma. Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää ohjelmakaudella keikkapaikkojen välisten synergiaetujen syntymistä artistien kiertuemahdollisuuksien tukemiseksi. Tämä saattaa merkitä sitä, että puls-järjestäjien ohjelmien yhteistyökriteerejä tarkistetaan vuosina 2018–2019.

HANDMADE

HANDMADE on Pohjoismaisen kulttuurirahaston kolmivuotinen temaattinen panostus, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. Rahasto peräänkuuluttaa hakemuksia, joissa tarkastellaan käsillä tekemistä eri näkökulmista ja joissa pohjoismainen yhteistyö vahvistaa kädentaitoalan toimijoita ja toimintaympäristöjä.

 • Kädentaidot lähtökohtana
 • Kansainvälistyminen
 • Yhteinen kehitys- ja tiedotustyö

HANDMADEn juuret ovat taidekäsityössä ja muotoilussa, mutta panostus ei rajoitu niihin. Käsillä tekemisessä voi olla kyse myös eri alojen ja erityyppisten toimijoiden yhteistyöstä. HANDMADEn tarkoituksena on havainnollistaa käsityön monimuotoisuutta; kaikilla taidealoilla on käsityön piirteitä ja mahdollisuuksia kädentaitojen tarkasteluun.

 

Voit hakea HANDMADE-tukea, jos taide- tai kulttuuriprojektisi painottuu kädentaitoihin. HANDMADE-projektille voi hakea OPSTART-käynnistystukea ja/tai yleistä projektitukea.

Lue lisää OPSTART-tuen ja projektituen kriteereistä.

 

Katso lista tuetuista HANDMADE-projekteista.

Hakuajat 2017

OPSTART: Kesätauko 14. elokuuta 2017 asti. Kesän jälkeen jatkuva hakuaika. Vastaus tulee 20 päivässä.

 

Projektituki: 3 vuotuista hakuaikaa. Vastaus tulee 6 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

• 25. tammikuuta

• 2. toukokuuta

• 2. lokakuuta klo 23.59 HUOM. Tanskan aikaa

Kommentteja HANDMADE-panostuksesta ja tuetuista HANDMADE-projekteista

 • ”HANDMADE on löytöretkeilyä. Moni suuri juttu alkaa pienesti ja nousee marginaalista, piilosta ja unohduksesta.”
 • ”HANDMADE esittelee radikaaleja uusia näkökulmia ylläpitämällä, tulkitsemalla ja kehittämällä kädentaitoja. HANDMADE palauttaa käsityön kunniaan ja luo vanhasta uutta.”
 • ”Projektit voivat olla perustaltaan kansallisia tai kansainvälisiä, mutta mukana on aina pohjoismainen näkökulma – tulkinta siitä, mitä pohjoismaisuus tarkoittaa.”
 • ”HANDMADE keskittyy pienimuotoiseen tuotantoon ja käsillä tekemiseen, jossa voi olla kyse taidekäsityöstä tai projekteista, jotka tarkastelevat kädentaitojen kirjoa, lopputuotetta ja prosessia.”
 • ”HANDMADE osuu nappiin korostamalla yhteistyönäkökulmaa. Yhteistyö mahdollistaa entistä paremmat tulokset ja uudenlaiset kansainväliset kokeilut.”
 • ”HANDMADE kumpuaa paikallisesta tuotannosta ja tarjoaa siten vastapainoa globalisaation aiheuttamalle tuotannon ulkoistamiselle.”

Etkö saanut vastauksia kysymyksiisi?

Täältä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, sekä yhteystiedot sihteeristöön.

Katso kysymyksiä ja vastauksia