UNESCO Globus WIDE

Projekti on osa rahaston uutta Globus-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa kulttuurien välistä vaihtoa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Projektin yhteistyökumppaneina ovat Pohjoismainen kulttuurirahasto sekä Unescon Tanskan kansallinen toimikunta ja valtuuskunta Pariisissa.

Haluamme tämän projektin myötä vahvistaa ymmärrystä kulttuurin ja taiteen merkityksestä yhteiskuntien kehittämisessä. YK:n 17 tavoitetta ovat luoneet yhteisen kielen maailman kestävälle kehitykselle vuoteen 2030 mennessä. Kulttuurin rooli tässä yhteydessä ei ole selkeä, ja siksi tarvitaan pohdintaa siitä, kuinka kulttuuri ja taide voivat edistää kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien toteutumista. Kyse on kulttuurin kyvystä luoda kasvua, yhteistyötä ja kestävyyttä. Me Pohjoismaissa voimme olla suunnannäyttäjiä tekemällä uusia kokeiluja, avaamalla keskustelua, konkretisoimalla ajatuksia ja siten osoittaa kulttuurin ja taiteen valtava merkitys elämällemme ja tulevaisuudellemme”, Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel sanoo.

Projektin tavoitteena on luoda pohjoismainen liittouma, joka kokoaa yhteen asiantuntijoita eri pohjoismaisista instituutioista. Verkosto tulee keskittymään oikeusnäkökulmiin sekä uudenlaisen narratiivin kehittämiseen koskien oikeutta vapaaseen ja taiteelliseen ajatteluun, tuotantoon ja viestintään. Tavoitteena on sekä lujittaa sananvapauden asemaa laajassa mittakaavassa pohjoismaisessa kontekstissa, että ehkäistä taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden, tutkijoiden ja toimittajien yhteiskuntakriittisten puheenvuorojen vaientamista.

Olemme monenkeskisessä yhteistyössä jo pitkään joutuneet käsittelemään sitä, miten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia jatkuvasti haastetaan. COVID-19 -pandemia on vain vahvistanut näitä suuntauksia. Kohtaamme myös modernille yhteiskunnalle välttämättömien ammattiryhmien oikeuksien loukkaamista. Tämä koskee taiteilijoita, tutkijoita, opettajia, toimittajia ja media-alan työntekijöitä. Unescon tehtävänä on suojella niin sanan- ja medianvapautta kuin taiteilijoiden ja tutkijoiden vapautta sen takaamiseksi, että kriittinen ajattelu sekä vallanpitäjien ja vallitsevien totuuksien haastaminen ovat mahdollisia myös globaalin kriisin aikana, toteaa Carsten Staur, Tanskan Unescon suurlähettiläs Pariisissa.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston osuus projektin rahoituksesta on 400 000 Tanskan kruunua. Projektissa tarkastellaan ja kehitetään edelleen vahvaa pohjoismaisen yhteistyön perinnettä Unescon kaltaisissa kansainvälisissä yhteyksissä mm. taiteen vapauden vahvistamiseksi.

Projektissa halutaan yhtäältä vahvistaa Pohjoismaiden asemaa oikeuksien puolestapuhujana globaaleilla areenoilla ja toisaalta edistää Pohjoismaiden välistä sisäistä keskustelua siitä, miten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden oikeudet toteutuvat Pohjoismaissa.  

”Kun kehitimme Globus-ohjelman tavoitteita, huomasimme, kuinka taitelijat ja kulttuurialan toimijat suuntautuvat nykyään yhä enemmän kohti maailmaa, purkaen näin ihmisten ja taiteenalojen välisiä rajoja.  Samaan aikaan tunnistimme päinvastaisen suuntauksen, jossa valtiot kääntyvät yhä enemmän sisään päin vahvistaen omaa kulttuuriaan tavoilla, jotka keskittyvät hyvin kapeisiin kansallisiin tavoitteisiin sen sijaan, että ne innoittaisivat edistämään kulttuuristen ilmaisutapojen moninaisuutta ja kansainvälisten yhteisöjen muodostamista. Tämä luo esteitä taiteilijoiden vapaalle liikkuvuudelle ja rajoittaa siten myös pohjoismaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuuksia luoda yhteyksiä ja kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä”, toteaa Eline Sigfusson, Pohjoismaisen kulttuurirahaston apulaisjohtaja ja Globus-ohjelman kehittäjä.