Globus Call

Pohjoismaisen kulttuurirahaston uusi Globus-ohjelma tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille mahdollisuuden osallistua ylikansallisiin ja pitkäjänteisiin yhteistyökuvioihin ja verkostoihin, jotka suuntautuvat uudella tapaa ja entistä vapaammin Pohjoismaiden ulkopuolelle. Tavoitteena on vastata taiteilijoiden kasvavaan tarpeeseen työskennellä yli rajojen sekä luoda tilaa, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen kompleksisissa ja muuttuvissa globaaleissa ympäristöissä. Ohjelmasta voidaan hakea tukea vuotuisilla hakukierroksilla. Ensimmäinen hakukierros päättyi 3. lokakuuta 2022. Seuraavan hakukierroksen päivämäärät ilmoitetaan alkukeväästä 2023.

Globus: yli kulttuuristen, maantieteellisten ja alakohtaisten rajojen

Taiteen ja kulttuurin ylikansallisen luonteen vahvistaminen on tärkeämpää kuin koskaan, mutta vaatii myös uutta ja entistä monitasoisempaa lähestymistapaa epävakaassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Eriarvoisuuden kasvu, yhteisöjen hajoaminen geopoliittisten konfliktien vuoksi ja kiihtyvä ilmastokriisi ovat esimerkkejä haasteista, jotka muovaavat nykyään globaalia toimintaympäristöä ja vuorovaikutusta. Nämä virtaukset vaikuttavat suoraan taiteeseen ja kulttuurialaan, aiheuttaen haasteita mutta antaen myös mahdollisuuksia panostaa taiteen ja kulttuurin transformatiiviseen rooliin, joka auttaa näkemään ylitse vakiintuneiden kategorioiden sekä luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä yli erilaisten kontekstien.

Haluamme tukea Globus-ohjelmalla taide- ja kulttuuriyhteistyötä, jonka käytännöt tähtäävät kulttuuristen, sosiaalisten, historiallisten, maantieteellisten ja alakohtaisten rajojen ylittämiseen ja laajentamiseen. Ohjelma kannustaa siten rakentamaan monialaisia yhteistyömuotoja ja verkostoja, jotka etsivät uusia näkökulmia monikulttuurisen ja -paikkaisen vuorovaikutuksen kautta ja kehittävät vuoropuhelua yli kontekstirajojen.

 

Ohjelma on avoin projekteille, joissa hyödynnetään kokeellisia lähestymistapoja ja menetelmiä sekä pyritään tutkimaan paikallisen ja globaalin välistä vuorovaikutusta. Tarkoituksena on kohdata taiteilijoita heidän omista konteksteistaan ja positioistaan käsin sekä tukea heitä osoittamalla luottamusta ja riskihalukkuutta.

 

Projektien tulee kytkeytyä taide- tai kulttuuriympäristöihin, mutta niissä voi olla mukana myös muita ammattialoja ja perinteitä.

 

Tukea voi hakea enintään 700 000 Tanskan kruunua (noin 94 000 euroa).

POHJOISMAISUUS GLOBUS-OHJELMASSA

Rahasto haluaa Globuksen avulla omaksua entistä avoimemman ja avaramman käsityksen hankkeiden pohjoismaisesta merkittävyydestä. Pohjoismaisuutta ei määritellä tässä yhteydessä kansallisvaltioiden välisenä yhteistyönä, vaan rajat ylittävänä ideana tai kontekstina, jota voidaan tarkastella osana taiteen ja kulttuurin kohtaamisia ympäri maailmaa.

 

Projekteilla on oltava selkeä kytkös tai suhde Pohjolaan yhteistyökumppaneiden, teemojen tai aktiviteettien kautta, mutta projektin ei pidä olla toteutettavissa pelkästään Pohjoismaissa. Ohjelmasta ei tueta projekteja, jotka toteutetaan vain Pohjolassa. Rahaston muista ohjelmista – projektituesta ja Opstart-tuesta – poiketen projekteilta ei vaadita Pohjoismaiden välistä yhteistyötä.

 

 

Pohjoismaista merkittävyyttä verkostoista ja vuorovaikutuksesta
Rahasto auttaa osana Globusta luomaan verkoston, jossa ovat mukana kaikki ohjelmasta rahoitettavat projektit. Kehitystyöhön sisältyy rakenteita ja verkkofoorumeja, jotka takaavat tulevan tiedonvaihdon ja oppimisen kumppanien sekä projektien ja rahaston välillä.

Rahasto haluaa verkoston avulla tarkastella sitä, miten se voi luoda ja kehittää yhteistyössä projektien kanssa uudentyyppistä pohjoismaista merkittävyyttä sen sijaan, että keskityttäisiin erityisvaatimuksiin projekteissa tehtävästä laajasta pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 

KETKÄ VOIVAT HAKEA?

Hakijat niin globaalissa etelässä kuin pohjoisessa voivat hakea tukea. Hakijat voivat olla yksityishenkilöitä, ryhmiä, yhdistyksiä, yrityksiä, julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioita tai laitoksia. Hakemukset on lähetettävä rahaston digitaalisen hakuportaalin Oman sivun kautta.

Hae nyt

INSPIRAATIOTA AIEMMIN TUETUISTA PROJEKTEISTA

Rahasto on syyskuusta 2020 lähtien jakanut Globus-tukea Globus Opstart -osaohjelman puitteissa. Verkkosivultamme voit lukea esittelyjä Globus Opstart -tukea saaneista projekteista. 

Lue lisää

Tukiperiaatteet

Projektien arviointi perustuu seuraaviin periaatteisiin, jotka heijastelevat Globus-panostuksen yleistavoitteita:


Tutkivat globaalit käytännöt

Tämä viittaa projektin tarkoitukseen ja tapaan, jolla se

  • toimii osana laaja-alaisia ja avaria yhteistyömuotoja, jotka ylittävät tiukat maa- ja sektorirajat
  • keskittyy teemoihin ja lähestymistapoihin, jotka edellyttävät pitkäjänteistä kehitystä
  • suuntautuu kohti paikallisia käytäntöjä ja konteksteja tai omaksuu niitä ja tunnustaa niiden kytkeytymisen osaksi laajempaa paikallista, alueellista, globaalia tai planetaarista tasoa.

Uteliaisuus tuntematonta kohtaan

Tämä viittaa tapoihin, joilla projekti

  • esittelee toteutuskelpoisen projekti-idean ja kokonaisvision
  • pyrkii tarkastelemaan asioita vaihtoehtoisista positioista ja näkökulmista
  • noudattaa taiteellisessa kehitystyössä kokeellisia tai tutkimuspohjaisia lähestymistapoja, jotka liittyvät uuden tiedon omaksumiseen, yhteistyön luomiseen ja eri ympäristöissä tehtävän työn nyansointiin.

Vastavuoroinen velvoittavuus ja sitoutuminen

Tämä viittaa hakijan toimintatapaan ja menetelmään, kun pyritään

  • luomaan vahvoja yhteistyökuvioita ja verkostoja, jotka perustuvat vastavuoroiseen velvoittavuuteen ja sitoutumiseen osapuolten välillä
  • kehittämään tai edistämään selkeitä ja kestäviä rakenteita ja projektin organisointitapoja, jotka mahdollistavat osapuolten erityisosaamisen hyödyntämisen ja riippuvat siitä. Etusijalle asetetaan projektit, jotka voivat osoittaa pyrkivänsä työskentelemään pitkävaikutteisesti tukijakson jälkeenkin.

Hakuprosessi ja ehdot

Hakijat voivat olla yksityishenkilöitä, ryhmiä, yhdistyksiä, yrityksiä, julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioita tai laitoksia. Hakemukset on lähetettävä rahaston digitaalisen hakuportaalin Oman sivun kautta.

Ohjelman ensimmäinen hakukierros päättyi 3. lokakuuta 2022. Hakuajan jälkeen rahasto voi ottaa yhteyttä valikoituihin projekteihin ja hakijoihin ennen lopullisten valintojen tekemistä. Ohjelman lopulliset projektivalinnat on määrä julkistaa joulukuussa 2022.

 

Seuraavan hakukierroksen päivämäärät ilmoitetaan alkukeväästä 2023.

 

 

EHDOT

 

- Hakemukset lähetetään rahaston sähköisestä Oma sivu -hakujärjestelmästä edellä ilmoitettujen hakuaikojen sisällä. Kaikki hakemukset on lähetettävä englanniksi. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn. Mukaan on liitettävä budjetti, josta ilmenevät projektin kokonaismenot ja arvioidut tulot.

 

- Tukea voi hakea enintään 700 000 Tanskan kruunua (noin 94 000 euroa). Summalle on saatava mahdollisuuksien mukaan tarkoituksenmukaista vastinrahoitusta tai muita resursseja. Rahaston tuen käytölle on oltava selkeä tarkoitus.

 

- Tukijakson enimmäispituus on kaksi kalenterivuotta tuen saamista seuraavasta vuodesta lähtien. Tukikaudella tarkoitetaan kautta, jolloin Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukema toiminta on tarkoitus toteuttaa. Projekti voi hyvin ulottua myös pidemmälle ajanjaksolle.

 

- Globuksesta ei lähtökohtaisesti tueta projekteja, joiden arvioidaan voivan saada tukea rahaston muista ohjelmista. Tämä koskee esimerkiksi projekteja, jotka keskittyvät ensisijaisesti pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen Pohjoismaiden sisällä. Lue lisää rahaston muista tukiohjelmista täällä

- Tukea saaneiden hankkeiden odotetaan osallistuvan verkostokokouksiin ja tiedonjakoistuntoihin apurahakauden aikana.

- Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa. Rahaston julkisuussääntöjen mukaan lista hakemuksista on julkinen, mutta hakemukset eivät ole julkisia.

 

- Globus-tukeen sovelletaan rahaston yleisiä sääntöjä, jotka koskevat projektin viestintää, maksatuksia, loppuraportointia ja tilitystä. Lue lisää täältä.

 

Globuksen myötä kirjoitamme uuden luvun rahaston historiaan

Globus on Pohjoismaisen kulttuurirahaston temaattinen tukipanostus 2020-2024, joka tarjoaa taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille uusia mahdollisuuksia hakea tukea Pohjoismaiden ulkopuolisiin projekteihin. Vuosien 2022-2023 aikana Globus koostuu Globus Opstart -osaohjelmasta, kumppanuusprojekteista globaalien toimijoiden kanssa ja uudesta tukiohjelmasta, joka avautuu kesäkuussa 2022.

Ohjelman myötä haluamme vastata hakijoiden kasvavaan tarpeeseen löytää ja kehittää uusia tapoja toimia epävirallisesti ja asteittain yli rajojen. Tarkoituksenamme on kohdata taiteilijat heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin sekä tukea heitä luottamusta ja riskihalukkuutta osoittaen.

 

Toisin kuin rahaston Projektituki- ja Opstart-tukiohjelmissa, Globuksessa ei vaadita alueellista yhteistyötä Pohjoismaiden välilla. Nyt tuemme projekteja, joita ei ole mahdollista toteuttaa yksin Pohjolassa.

 

Tähtäimessä on projekteja, jotka herättelevät taiteen ja luovuuden keinoin keskustelua nuorten ja uuden sukupolven pohjoismaalaisten kanssa. Projektit voivat auttaa kehittämään julkista tilaa ja rakentamaan uusia yhteisöjä, jotka ylittävät meitä erottavia kieli- ja muita rajoja ja luovat uutta osana yhteistä demokratiaamme.

GLOBAALI VERSUS KANSAINVÄLINEN

Globaali tarkoittaa meille maailman rajatonta ykseyttä.

Kansainvälisyyttä taas hallitsevat kansojen väliset rajat, joten se on globaalia suppeampi käsite. Tämä näkyy sanasta myös kirjaimellisesti: kansain-välinen.


Globaali Lisäämme pohjoismaisen yhteistyön globaalia merkittävyyttä.
Kansainvälinen Osallistumme kansainvälisiin verkostoihin.

Lue lisää

Uusi tukiohjelma avautuu kesäkuussa 2022

Vuosien 2020-2021 aikana osana Globus-ohjelman kehittämistä rahasto on jakanut tukea Globus Opstart -osaohjelman kautta ja työskennellyt valittujen pilottiprojektien kanssa. Kesäkuussa 2022 ohjelma täydentyy uudella monivuotisella tukimuodolla.

 

Mallin tarkoituksena on mahdollistaa tutkiva ja monialainen toteutustapa, johon mahtuu monia tärkeitä näkökulmia ja joka tukee siten myös monipuolista projekti-ilmaisua.

Globus Opstart

Globus Opstart -osaohjelman kautta olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti uuden laajemman Globus-tukiohjelman avaamista. Globus Opstart tukee taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisten globaalien yhteistöiden vakiinnuttamis- ja tutkimusvaiheita projekteissa, joissa on osallistujia sekä Pohjoismaista että niiden ulkopuolelta. Ohjelmaan on jatkuva haku. 

Lue lisää

Pilottiprojektit ja globaalit kumppanuushankkeet

Rahasto on käynnistänyt kaudella 2020-2021 pilottiprojekteja useiden pohjoismaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa. Yhdessä erilaisten kumppaneiden kanssa pyrimme kehittämään ja varmistamaan laaja-alaisen ja pitkäjänteisen tuen taiteelle ja kulttuurille. Projektien myötä panostamme kestäviin kumppanuuksiin ja verkostoihin, jotka tukevat kestäviä ja pitkäaikaisia yhteistyön muotoja globaalissa kontekstissa.

 

Lue tarkemmin eri pilottiprojekteista ja kumppanuushankkeista:

 

Nuorten taiteilijoiden globaalit työtavat – tutkiva ja dokumentoiva yhteistyö Talent Norge -järjestön kanssa vuosien 2020-2021 aikana

Projekti tutkii, kuinka nuoret lahjakkaat taiteilijat voivat toteuttaa globaaliin yhteistyöhön pohjautuvaa taiteellista työtään.

 

Arts & Health Collective – yhteistyö Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa

Projekti tuo yhteen akateemikkoja, taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, terveysalan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä tutkimaan keinoja, jotka voivat edistää taiteen ja kulttuurin laajempaa integroitumista osaksi terveys- ja hyvinvointialaa.

 

Critical Voices – yhteistyö UNESCO:n kanssa

Projekti pyrkii vahvistamaan keskustelua kulttuurillisten ilmaisumuotojen moninaisuudesta ja kulttuuripolitiikan merkityksestä maailmassa.